English   Danish

2021/2022  KAN-CCMVV4013U  Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

English Title
Marketing Law – legal and illegal marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
  • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
  • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
  • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger;
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudsætninger. Kan ikke tages af cand.merc.jur.-studerende pga. overlap med obligatorisk fag.
Prøve/delprøver
Markedsføringsret - ulovlig og lovlig markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition af sideantal:
Grupper af:
2 studerende max. 5 sider.
3-4 studerende max. 10 sider.

Students who wish to have an indiviual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the student intranet for more information.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
*Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men ved dokumenteret sygdom ikke deltaget i den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

*Hvis en hel gruppe ikke består den mundtlige udprøvning, skal gruppen genindlevere et revideret skriftligt produkt.

*Har en studerende i gruppen ikke bestået den mundtlige udprøvning, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve, eller om den studerende kan gå til omprøve i det oprindelige skriftlige produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Efter en kort præsentation af de studerendes synopsis vil der ske en diskussion af denne, efterfulgt af diskusioner af/perspektivering til andre emner inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsføring er centralt for de fleste virksomheder. Dette kursus giver en grundig introduktion til markedsføringsretten og behandler særlige problemstillinger, som fx vildledende markedsføring, direkte markedsføring og markedsføring i sociale medier. Formålet er at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter.
 

Der benyttes case-baseret undervisning mhp. anspore diskussioner og derved skabe forståelse for den kompleksitet markedsføringsretlige spørgsmål ofte besidder. Der inddrages elementer fra afsætnings- og adfærsøkonomien samt andre relevante discipliner for at skabe forståelse for den kontekst markedsføringsretten skal forstås i. Endelig lægges der stor vægt på EU-rettens betydning for national markedsføringsret, herunder mulighederne for markedsføring over grænserne.

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende bliver i stand til at vurdere, hvornår markedsføring er lovlig samt hvordan ulovlig markedsføring kan lovliggøres. Desuden får den studerende forståelse for, hvordan en virksomhed kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Casebaseret undervisning med fokus på dialog og diskussion, der tilskynder kritisk tænkning. Målet er at understøtte forståelse og anvendelse af pensum. De studerende forbereder i grupper cases, øvelser, domme mv., der fremlægges og diskuteres i plenum. Forberedelse til og aktiv deltagelse i undervisning forbedrer læringsresultatet for alle studerende.
Feedback i undervisningen
Feedback mellem studerende og undervisere er en naturlig og vigtig del af interaktiv undervisning, der har til formål at tilskynde kritisk tænkning. Øvelser og feedback-spørgsmål benyttes systematisk i undervisningen til at teste de studerendes forståelse samt deres evne til at anvende pensum i konkrete situationer. Svar fra de studerende – såvel som deres spørgsmål, der rejses i undervisning – bruges af underviserne til at give kollektiv, mundtlig feedback og vejlede de studerende. Læringsudbyttet af feedback afhænger af den studerendes forberedelse til og deltagelse i undervisningen. Studerende kan også benytte sig af consultation/office hours (gælder kun for faste undervisere i de perioder, hvor de underviser).
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 33 timer
Forberedelse 87 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski, Markedsføringsretten (3. udgave, 2017) samt artikler.

Sidst opdateret den 15-02-2021