English   Danish

2021/2022  KAN-CFIRO1050U  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-12-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for og forholde sig til teorier, metoder og modeller fra pensum og de bagvedliggende antagelser.
 • Anvende og kombinere teorier, metoder og modeller fra pensum til at løse praktiske corporate finance problemer via korrekte og fyldestgørende beregninger.
 • Redegøre for og forholde sig til, hvorledes input til beregningerne fastlægges i praksis.
 • Inddrage lovgivningsmæssige, institutionelle, praktiske forhold og empiriske resultater i løsningen af corporate finance problemer.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 5 online quizzer, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzer udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes før man kan indskrives til eksamen. Godkendelsen forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzer ikke kan godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes, for at man kan indskrives til eksamen. Godkendelsen forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.

Der vil ikke blive givet flere forsøg før den ordinære eksamen til at bestå det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den studerende ikke har bestået det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter eller har været syg, vil den studerende ikke have mulighed for at gå til den ordinære eksamen.

Hvis den studerende forud for re-eksamen stadig mangler godkendelse til det antal obligatoriske aktiviteter og opfylder de betingelser, der er fastsat i studieordningen, er der mulighed for en ekstra opgave.

Den ekstra opgave er en 10-siders hjemmeopgave, der dækker det krævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den er godkendt, vil den studerende kunne deltage i re-eksamen.
Prøve/delprøver
Corporate Finance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget betragtet en række centrale emner indenfor Corporate Finance. Fagets formål er at give den studerende forståelse og kendskab til forskellige modeller og beregningsmetoder som er relevante for en lang række forskellige beslutninger indenfor Corporate Finance i praksis. Der er således stor fokus på diskussion af praktiske eksempler fra danske virksomheder og løsningen af virkelighedsnære cases. Faget bygger i denne forbindelse videre på fagene Regnskabsanalyse, Porteføljeteori og Fixed Income og Derivater. Faget vil blandt andet gennemgå følgende emner:

 • Investeringsbeslutninger og reale optioner
 • Kapitalomkostninger, kapitalstruktur og forskellige finansieringskilder
 • Værdiansættelse af start-ups og mere modne virksomheder
 • Praktiske udfordringer såsom illikviditet, kontrolpræmier, o. lign.
 • Risk management og modellering af usikkerhed (Monte Carlo simulation)
 • Virksomhedshandler og LBOs
 • Udlodningspolitik

Excel og praktiske eksempler/cases vil blive brugt igennem hele kurset.

 

Faget relaterer sig dermed til flere af Nordic 9. Behandlingen af en lang række vigtige emner i relation til virksomheder og de finansielle markeder bidrager til ’You have deep business knowledge placed in a broad context’. Fagets gennemgang af en række forskellige modeller og deres praktiske anvendelse til værdiansættelse af forskning- og udviklingsprojekter, sædvanlige investeringsprojekter og virksomheder bidrager til ’you are analytical with data and curious about ambiguity’. Betydningen af risici og bæredygtighed relaterer sig til ’you recognise humanity’s challenges and have the entrepreneurial knowledge to help resolve them’. Igennem faget diskuteres flere aktuelle udfordringer i forlængelse af ovenstående inklusiv god governance, incitamenter, aktivt ejerskab, kortsigtet versus langsigtet adfærd, asymmetrisk information mv. Alt dette relaterer sig til ’you are competitive in business and compassionate in society’ og ’you understand ethical dilemmas and have the leadership values to overcome them’. Helt overordnet bidrager faget dermed også til ’you produce prosperity and protect the prosperity of next generations’. 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. Der vil i høj grad blive lagt vægt på løsning og diskussion af virkelighedsnære cases. Blended Learning vil blive brugt for at optimere diskussion og læring i forbindelse med forelæsninger. Mere præcist vil der blandt andet være en række korte videoer, der gennemgår centrale emner. Undervisningen vil tage udgangspunkt i, at disse videoer er set inden forelæsningerne.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager individuel feedback gennem de stillede quizzer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 142 timer
Eksamen 16 timer
Foreløbig litteratur

Corporate Finance

By: Johathan Berk and Peter DeMarzo

Pearson

Seneste udgave

Sidst opdateret den 15-12-2021