English   Danish

2021/2022  KAN-CFIRO1054U  Business Projekt

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jeppe Christoffersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 18-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Projektarbejdet skal dokumentere, at de studerende på kompetent vis kan give en fremstilling af et afgrænset emne indenfor FIR-linjens seks obligatoriske fag på begrænset tid samt beherske relevante metoder.
  • Identificer en selvvalgt problemstilling indenfor FIR-linjens obligatoriske fag.
  • Udvælg og argumenter for anvendelsen af konkrete metoder/teorier, til analyse af den valgte problemstilling.
  • Udarbejdelse af rapport, der præsenter problemstilling, analyser og evt. løsninger.
Prøve/delprøver
Business Projekt:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
I sideantal indgår ikke indholdsfortegnelse, executive summary og appendix
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved sygeomprøven kan samme emne og metode anvendes. Dog ved efterfølgende ordinære prøve skal den studerende indmelde nyt emne og metode i den gældende formular.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Studerende finder sammen i 2-mandsgrupper.

På et fastsat tidspunkt skal grupperne meddele 1 emneforslag med angivelse af metode. Sædvanligvis i april.

I CANVAS vil der være et link til en formular hvor emne og metode skal være skrevet ind, inden en -af administrationen- fastsat dato.

 

Emneforslag gennemgås af fagansvarlig og der findes en passende vejleder *).

 

På et fastsat tidspunkt meddeles grupperne hvilken vejleder de er tildelt.

 

Frist for aflevering af Business projekt (upload i DE) er 1 måned efter denne meddelelse.

 

* Grupper må gerne selv kontakte en vejleder og ved accept fra denne, meddele dette ved indmelding af emneforslag.

 

Karakterer kan inddateres løbende af pågældende bedømmer frem til fristen for karaktergivning ultimo august (juli måned tæller ikke med i bedømmelsesperioden). 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ved udgangen af 2. semester, skal de studerende i grupper á 2 studerende udarbejde et projekt i et selvvalgt emne indenfor de på linjens 1. år udbudte fag. Emnet skal godkendes af fagansvarlig.

 

Business projektet har tre delmål.

 

For det første er det målet at give studerende mulighed for at arbejde uddybe kendskabet til regnskabsmæssige og eller finansielle problemstillinger og anvende denne viden i en bredere kontekst.

 

For det andet er det målet at give deltagerne erfaring med og nysgerrighed over for analyse af problemstillinger og data, som kan vise sig mere tvetydige og komplekse end forventet ud fra de teorier, som de er stødt på tidligere i studiet. Derved forventes de at erfare, at de fleste teorier netop blot er teorier og ikke endegyldige sandheder, som beskriver sammenhænge, som gælder i enhver kontekst.

 

For det tredje er det målet at give deltagerne træning med hensyn til at udarbejde en analyse og rapport inden for en begrænset tid og i en gruppe. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om udarbejdelse af rapporter, f.eks. oplæg til ledelsen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der holdes et introduktionsoplæg ved fagansvarlig i starten af semesteret. Udarbejdelse af projektet foregår i grupper á 2 studerende.
Feedback i undervisningen
Der vil være mulighed for feedback fra den fagansvarlige i relation til emnevalg i forbindelse med introduktionsforelæsningen og i tiden umiddelbart efter denne.
Efter tildeling af vejleder, vil der være feedback i form af vejledning. Endvidere vil der efter bedømmelse være mulighed for yderligere bedømmelses-feedback fra vejleder.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 2 timer
Projektarbejde 204 timer
Sidst opdateret den 18-06-2021