English   Danish

2021/2022  KAN-CJURO1046U  Videregående obligationsret

English Title
Advanced Law of Obligations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Kim Østergaard - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum, kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling
  • identificere obligationsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete obligationsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete obligationsretlige problemstillinger
  • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • præsentere obligationsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger og begreber
Forudsætninger for at deltage i kurset
Juridisk forudsætninger svarende til bestået HA(jur.)
Prøve/delprøver
Videregående obligationsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 3 timer.

Man må aflevere så mange sider man kan og vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Som udgangspunkt er syge-/omprøven også skriftlig på samme betingelser som den ordinære prøve. Hvis antallet af tilmeldte studerende til denne prøve muliggør en mundtlig omprøve, vil dette alternativ blive overvejet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal bidrage til, at alle kandidater er fortrolige med den almene obligationsret som den overordnede ramme for de fleste erhvervsretlige problemstillinger af formueretlig karakter, herunder de obligationsretlige begreber og principper samt obligationsretlig argumentation. Endvidere skal faget medvirke til at sikre, at behandlingen af de formueretlige dele af de specialiserede juridiske og integrerede valgfag på cand. merc.(jur)-uddannelsen kan foregå på et højt fagligt niveau.

Beskrivelse af undervisningsformer
1. Forelæsninger. Klassiske forelæsninger på bestemte temaer. Læseplanen angiver læringsmålet for enhver forelæsning. Dette mål opnås ved, at den studerende forbereder indlæringen ved forelæsningen ved at studere det pensum og ev. opgaver, der også fremgår av læseplanen.

2. Interaktive øvelser. I forbindelse med nogle forelæsninger vil den studerende få udleveret særlige opgaver, der nogen gange skal løses individuelt, andre gange i fællesskab med medstuderende. Disse opgaver kan også komme at distribueres op til en forelæsning, sådan, at den studerende gives mulighed for, at forberede opgaven før forelæsningen.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i diskussioner i løbet af forelæsningerne, dels i forbindelse med gennemgangen af de interaktive øvelser.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 105 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen. Beføjelser. (seneste udgave)

Bo von Eyben, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør. Hæftelsesformer. (seneste udgave)

Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i Erstatningsret (seneste udgave)

Sidst opdateret den 17-12-2021