English   Danish

2021/2022  KAN-CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Contract Law and Contract Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - CBS Law
  • Jaakko Salminen - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal opnå en dybere forståelse af centrale obligationsretlige temaer, både juridisk og retsøkonomisk
  • Den studerende skal kunne Identificere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i konkrete tvister
  • Den studerende skal kunne argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning og forebyggelseaf konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • Den studerende skal forstå det retsøkonomiske syn på kontraktretten og kunne bringe dette syn i spil ved kontraktindgåelse og konfliktløsning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet.
Prøve/delprøver
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bygger ovenpå videregående obligationsret og rets- og kontraktøkonomi.
Kurset udbygger den studerendes forståelse af centrale økonomiske og juridiske temaer i kontraktretten. Et centralt tema er misligholdelsesbeføjelser og ansvar, der økonomisk har konsekvenser for incitamenter og risikoallokering. Et andet er juridiske fortolkningsprincipper, herunder urimelighedscensur. Kurset analyserer disse temaer dels generelt og dels i lyset af moderne udfordringer af kontraktretten bla. i forhold til kontrakters rolle som styringsværktøj og i forhold til ansvarsmodeller i forsyningskæder og platforme.
I undervisningen indgår både grundlæggende teori og juridisk samt økonomisk analyse af domme. Et centralt formål er at sætte den studerende i stand til at anvende kontrakter som instrumenter til værdiskabelse.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen

Undervisningen inddrager cases, der forberedes af de studerende og gennemgås i undervisningen. Når de studerende fremlægger svar på case-spørgsmål, får de umiddelbart feedback, både angående det juridiske og det retsøkonomiske. Der indgår også en moot court hvor de studerende forbereder indlæg til en dommer (tidligere landsdommer), der giver feedback. Der stilles også opgaver, der gennemgåes i undervisningen. En kahoot quiz indgår også.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 130 timer
eksamenslæsning 40 timer
eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Ian Macneil, ‘Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law’ (1978)

Salminen, The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh—A New Paradigm for Limiting Buyers’ Liability in Global Supply Chains? (2018)

Polinsky: Risk sharing through contract breach remedies,  The Journal of Legal Studies Volume 12, Number 2

Zamir: The inverted hierarchy of contract interpretation, Columbia Law Review , Oct., 1997, Vol. 97, No. 6 (Oct., 1997), pp. 1710-1803

Sykes: The boundaries of vicarious liability, p. 563-71

Posner and Rosenfield: Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis

Lando, H. When should contract terms be amendable by vague standards, working paper. 

Lando H. og Norden G.: Note om Coase-teoremet. 

Shavell: On the writing and the interpretation of contracts, s. 289-297

Yderligere materiale på Canvas bestående af juridiske, retsøkonomiske og kontraktøkonomiske

artikler m.v.

Sidst opdateret den 15-02-2021