English   Danish

2021/2022  KAN-CJURV2105U  Compliance

English Title
Compliance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - CBS Law
  • Kalle Johannes Rose - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Ledelse/Management
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 06-01-2022

Relevante links

Læringsmål
Dette fag er et integreret fag mellem Jura og Økonomi, hvorfor læringsmålene er opsat herefter.

Integreret:
Den studerende skal kunne:

- Håndtere konkrete problemstillinger indenfor compliance, hvor reguleringen sætter rammebetingelserne for en effektiv ressourceallokering og myndigheder samt virksomheder skal agere herefter for at opnå compliance.

- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen.

- Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Juridisk:
Fagets mål er, at den studerende skal:

- Kunne redegøre for og identificere relevante retlige problemstillinger inden for den finansielle regulering ud fra fagets pensum.

- Placere konkrete problemstillinger i en compliance sammenhæng på en sådan måde, at der vises et overblik, indsigt samt forståelse for reguleringens formål.

- Analysere retlige problemstillinger og argumentere for forskellige løsninger ud fra en kritisk afvejning af de retlige argumenter.

- Demonstrere evne til at analysere diverse lovgivningsværktøjer og sætte deres betydning ind i en samfundsmæssig kontekst.

Økonomisk:
Fagets mål er, at den studerende skal:

- Kunne redegøre for og identificere relevante økonomiske problemstillinger inden for den finansielle regulering ud frafagets pensum.

- Placere konkrete problemstillinger i en compliance sammenhæng på en sådan måde, at der vises et overblik, indsigt samt forståelse for efficient ressourceallokering

- Analysere retlige problemstillinger of argumentere for forskellige løsninger ud fra en kritisk afvejning af de økonomiske argumenter.

- Demonstrere evne til at analysere diverse økonomiske ressourceallokeringsværktøjer og risikobetragtninger og sætte deres betydning ind i en samfundsmæssig kontekst.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Som led i undervisningen vil forekomme engelske tekster af både økonomisk og juridisk karakter, hvorfor kendskab til engelsk vil være en nødvendig forudsætning for at deltage på faget. Det vil være en fordel at have taget HA(jur.)-uddannelsen.
Prøve/delprøver
Compliance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler compliance i et regulerings- samt virksomhedsperspektiv med udgangspunkt i den finansielle sektor i EU. 

Den finansielle sektor oplever stigende reguleringskrav. Dette sætter nye krav til indsigten i, hvad det vil sige at være compliant. Faget fokuserer på visse centrale og relevante elementer af den finansielle regulering såsom hvidvask, ledelse og ressourceallokering. 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være blended-learning og bestå af case diskussioner on campus. Forelæsninger kan foregå både online og on campus. Cases vil bestå af hjemmearbejde samt on campus diskussioner.

Det forventes at de studerende er forberedt både i forhold til pensum samt online aktiviteter til alle forelæsninger og deltager aktivt både i undervisningen og i online aktiviteter.
Feedback i undervisningen
De studerende vil løbende få feedback for deres evne til at reflektere over compliance i undervisningen og i forhold til de konkrete cases. Feedback vil foregå mundtligt til on-campus sessioner og i video format ved skriftlige cases og online læring. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen både online og on campus får de mest ud af fagets feedback.

Halvvejs i undervisningen vil der være en Mid-Term evaluation, hvor de studerende kan give input til underviserne og underviserne giver feedback til de studerende om deres indsats, forståelse for pensum, aktivitetsniveau mv.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Foreberedelse til undervisning 75 timer
Case arbejde 50 timer
Eksamensforberedelse 45 timer
Sidst opdateret den 06-01-2022