English   Danish

2021/2022  KAN-CJURV7058U  Videregående markedsret

English Title
Advanced Market Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
 • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
 • identificere markedsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i konkrete eksempler
 • placere konkrete markedsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • analysere konkrete markedsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af de retlige muligheder for undgå retlige indgreb, søgsmål og andre udfordringer
 • præsentere markedsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende, som giver et grundlæggende kendskab til markedsføringsretten
Prøve/delprøver
Videregående markedsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et emne, som vil danne grundlag for en dialog (inden for hele pensum).

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsretten spiller en central rolle i at sikre en velfungerende markedsøkonomi. Kurset giver en solid forståelse af dansk og unionsretlig markedsføringsret og immaterialret med inddragelse af den nyeste forskning og med fokus på konkrete problemstillinger, herunder fx:

 

- Markedsføringsret og adfærdsforskning

- Produktspecifik regulering, herunder fødevarer og tobak

- Mediespecifik regulering, herunder tv-reklamer og sociale medier

- Persondataretlige grænseflader

- Produktefterligninger og konceptbeskyttelse

- Domænenavne og brug af forretningskendetegn på internettet

- Forretningskendetegn på Internettet, herunder domænenavne

- Ophavsretten i den digitale verden (online krænkelser, block chains mv.)

- Patentering af software (C-428/08, C-34/10)

- Parallelimport og kopiprodukter (Operation Singapore Case)

- Immaterialeretlige kontraktsforhold

 

Kurset sigter mod at tilvejebringe en nærmere indsigt i de forskelligartede juridiske risici og muliggøre saglige overvejelser over, hvorledes virksomheden kan minimere disse risici.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Casebaseret undervisning med fokus på dialog og diskussion, der tilskynder kritisk tænkning. Målet er at understøtte forståelse og anvendelse af pensum. De studerende forbereder i grupper cases, øvelser, domme mv., der fremlægges og diskuteres i plenum. Forberedelse til og aktiv deltagelse i undervisning forbedrer læringsresultatet for alle studerende.
Feedback i undervisningen
Feedback mellem studerende og undervisere er en naturlig og vigtig del af interaktiv undervisning, der har til formål at tilskynde kritisk tænkning. Øvelser og feedback-spørgsmål benyttes systematisk i undervisningen til at teste de studerendes forståelse samt deres evne til at anvende pensum i konkrete situationer. Svar fra de studerende – såvel som deres spørgsmål, der rejses i undervisning – bruges af underviserne til at give kollektiv, mundtlig feedback og vejlede de studerende. Læringsudbyttet af feedback afhænger af den studerendes forberedelse til og deltagelse i undervisningen. Studerende kan også benytte sig af consultation/office hours (gælder kun for faste undervisere i de perioder, hvor de underviser).
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 33 timer
Forberedelse 87 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen mfl., Markedsføringsretten (3. udg. 2017).

Desuden artikler og andet materiale på Learn.

Sidst opdateret den 15-02-2021