English   Danish

2021/2022  KAN-CKOMV1035U  Verdensmålskommunikation: Forandringsledelse, forandringskommunikation og verdensmålene (SDG'er)

English Title
SDG Communication: Change management, change communication, and the Sustainable Development Goals

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 20
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Jesper Steen Mortensen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
 • Karl-Heinz Pogner - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal demonstrere at han/hun:
 • kender baggrunden, indhold og funktionen af FN's verdensmål / 2020 Agenda
 • har overblik over og forstår teorier, koncepter og positioner inden for forandring, forandringsledelse og -kommunikation og kan bruge dette overblik til at analysere potentialer og udfordringerne for en integration af verdensmålene i en organisation
 • kan analysere konkrete kommunikations- og ledelsesudfordringer eller kommunikations- og ledelseschancer, som er relateret til verdensmålene, for en organisation fra den private eller offentlige sektor eller fra civilsamfundet
 • er i stand til at gennemføre en problemorienteret casestudie ifm. verdensmålene ved at analysere og evaluere den organisatoriske, situationelle, samfundsmæssige og lokale/globale kontekst samt forandringspotentialet af integration af verdensmålene
 • kan reflektere over muligheden for at generalisere casestudiernes resultater ift. verdensmålenes integration i organisationernes strategi, ledelse og især rollen og bidrag af intern og ekstern verdensmålkommunikation til forandring
 • kan kombinere teoretiske indsigter og forskningsresultater med analytiske og praktiske færdigheder for at indtænke de muligheder, udfordringer og risici, som integrationen af verdensmålene byder på (organisationsanalyse, stakeholder management og troværdig og ansvarlig strategisk kommunikation)
 • er i stand til at formidle analyserne på en velstruktureret, flydende, moldtager-orienteret, sprogligt korrekt og fagsprogligt adækvat måde
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende forståelse af organisation, ledelse og kommunikation
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
Skriftlig projektskitse inkl. problemformulering for gruppe-eksamensprojektet inden for intern eller ekstern verdensmålskommunikation og -ledelse af en selvvalgt organisation (maks. 5 sider): Hvad skal der undersøges, hvorfor og hvordan?

Mundtlige fremlæggelser mv.
Mundtlig gruppepræsentation af et teoretisk perspektiv eller af en case-analyse.

OBS:
Begge obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles en ny obligatorisk godkendelsesopgave før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg til samtlige obligatoriske aktiviteter. Studerende der ikke har gjort forsøg, og som ikke kan dokumentere sygdom el.lign., kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i den ordinære eksamen eller reeksamen men trækkes for eksamensforsøg.

Læs mere om obligatoriske aktiviteter på my.cbs.dk.
Prøve/delprøver
Verdensmålskommunikation: Forandringsledelse, forandringskommunikation og verdensmålene (SDG'er):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 4
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
4 studerende maks. 40 pages
3 studerende maks. 30 pages
2 studerende maks. 20 pages
(1 studerende maks. 15 pages)
NB: Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Genindlevering af revideret projektrapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

NB Eksamensrapporten (det skriftlige produkt) omhandler en problem-orienteret undersøgelse af en ledelses-, strategi-  og / eller kommunikationsudfordring af en konkret organisation (fx. virksomhed (stor eller SMV), rådgivningsfirma, kommune, NGO, uddannelsesinstitution) ifm. verdensmålene.   

 

NB (studieordning § 19 Stk. 4). Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, og som ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal det fremgå af gruppebesvarelsen, hvilke dele af opgaven den enkelte studerende har skrevet, således at der kan foretages individuelle bedømmelser af de studerendes individuelle præstationer. Det skal både angives i indholdsfortegnelsen og ved indledningen til de dele af opgaven, som den enkelte studerende er ansvarlig for. Indledning, problemformulering, metodeafsnit samt konklusion, herunder delkonklusioner, kan skrives i fællesskab. Der skal angives studienumre, ikke navne.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Verdensmålene (Sustainable Developmental Goals: "Transforming our World: The 2020 Agenda for Sustainable Development") er ankommet i erhverslivet, den offentlige sektor og NGO'er. For første gang sætter FN med SDG -agendaer mål for den globale udvikling for forskellige interessenter i alle lande, uanset om der er tale om industrinationer eller ulande.  Målene sætter ikke kun nye rammer for rapportering af organisationers ageren, men også for organisationernes kommunikation, strategi, udvikling og ledelse. SDG'erne er en global forandringsagenda, som kan bruges af organisationer som løftestang for bæredygtig og social (samfunds)ansvarlig organisationsudvikling og forandring og til at støtte organisationens legitimitet. Mange organisationer - private og offentlige - er begyndt med at integrere verdensmålene i forretningen, dvs. i strategi, produkter, services, investeringer og innovationer, men er ikke helt klar over, hvordan de skal / kan tage dem ind i deres interne og eksterne kommunikation. De er med andre ord meget mere end en klimadagsorden.
 
Valgfaget undersøger derfor med udgangspunkt i teorier om forandringsledelse og - kommunikation, hvordan forskellige organisationer (fx SMV'er), rådgivere, kommuner, uddannelsesinstitutioner) kan bruge verdensmålene, som prøver at bidrage til svarene på de store udfordringer proaktivt som del af en ansvarlig og vedvarende strategi, ledelse og kommunikation til at udvide både deres strategiske og deres kommunikative råderum. Hvordan kan organisationerne  på samme tid bidrage til opfyldelsen af de globale mål på det lokale plan og til en troværdig CSR-kommunikation uden at ende i "SDG washing "(greenwashing, purplewashing, pinkwashing) men opbygge tillid og troværdighed i handling og tale.
 

Derfor står følgende emner i fokus af de forskellige undervisningsaktiviteter:

 

Forelæsninger, oplæg, diskussion:

 • FN's Sustainable Developmental Goals og deres forståelse (og misforståelse) som del af Corporate Responsible Management & Communication
 • Kritisk analyse af verdensmålene og deres instrumentalisering 
 • Forskning inden for forandringsledelse og -kommunikation (definitioner, typologier),
 • Forandringsledelse (forudsætninger, processer, interessenter),
 • Forandringskommunikation (teorier og modeller, kommunikationens roller)
 • Konteksten (organisation, situation, sektor, branche, kultur, medier),
 • Analyse af real life cases (fra workshops).

 

Emner for workshops (real life / real time cases):

 • Udfordringer, som kommunikatører og ledere fra erhvervslivet, konsulentbranchen og den offentlige sektor møder ifm. integrationen af verdensmålene
 • Analyse af muligheder og begrænsninger, som verdensmålene giver for forandring, forandringsledelse og -kommunikation
 • Analyse af organisationen, konteksten og interessenterne
 • Intern og ekstern verdensmålsledelse og -kommunikation

 

Der afholdes derudover en metode-workshop om casestudie som forskningsmetode og kvalitative analysemetoder.

 

Som forberedelse af eksamensrapporten afsluttes valgfaget med cluster- og gruppevejledning med fokus på problemorienteret projektarbejde: bl.a. om problemorienterede casestudier / rapporter som genre og om analyseprocessen: problemformulering, metode, arbejdsproces, undersøgelsesdesign.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
NB: Det er den konkrete Corona-situation og CBS' beslutninger om restriktioner, som bestemmer, hvilke dele af undervisningen kan gennemføres f2f og hvilke der skal afvikles online live eller evt. webinar.

Forelæsninger, studenteroplæg og diskussioner bruges til at etablere baggrundsviden og teoretisk ramme til at undersøge forandringsledelse og -kommunikation ifm. verdensmålene. De bruges også til analysere (real life) cases fra workshops.

Der afholdes 3 workshops, hvor gæster fra erhvervslivet, konsulentbranchen og den offentlige sektor deler deres erfaringer og ledelsesmæssige, strategiske og kommunikative udfordringer ifm. verdensmålene (real life cases).

En workshop handler derudover om casestudie som forskningsmetode og om kvalitative analysemetoder (teori, praksis og refleksion, muligheden for generalisering).

Valgfaget afsluttes med cluster- og gruppevejledning med fokus på problemorienteret projektarbejde (bl.a. om projektskitse (proposal) og om problemorienterede projektrapporter som genre og proces: problemformulering, metode, arbejdsproces, undersøgelsesdesign).

NB: Valgfaget gennemføres i samarbejde med kommunikationsforeningen K1 og bygger på konkrete udfordringer, som repræsentanter for virksomheder - især for startups og SMV'er - kommuner, skoler og konsulentbureauer præsenterer i workshops.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback (undervisere og medstuderende) på mundtligt studenteroplæg, mundtlig feedback på projektskitse (proposal) og problemformulering,
mundtlig feedback på eksamensrapport.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i og forberedelse af forelæsninger / øvelser 80 timer
Gruppearbejde (1. obl. aktivitet) 18 timer
Deltagelse i og forberedelse til workshops (4) 32 timer
Cluster- / gruppevejledning inkl. forberedelse 12 timer
Eksamen (projektskitse / proposal (2. obl. aktivitet), projektarbejde og skriftlig projektraport) 38 timer
Foreløbig litteratur

Lewis, Laurie K.  (2) 2019): Organizational Change: Creating change through strategic communication.Oxford: Wiley-Blackwell.

 

Yin, Robert K. (4) 2009): Case study research: Design and methods. London: Sage.

 

Kompendium med tekster om SDG'er, forandringsledelse og forandringskommunikation. 

 

Sidst opdateret den 15-02-2021