English   Danish

2021/2022  KAN-CPSYV1801U  Arbejdsliv og fortællinger (online)

English Title
Work life and stories

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Didde Maria Humle - Institut for Organisation (IOA)
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Evt. spørgsmål skal sendes til Didde Maria Humle dmh.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organisation
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 12-02-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Kunne redegøre for, definere, anvende og forklare udvalgte tilgange til og begreber inden for narrativ teori, metode og analyse og herigennem udvise nuanceret forståelse for teori og begreber præsenteret i fagets litteratur.
 • Kunne foretage teoretisk baserede analyser af udvalgte empiriske arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger (f.eks. forandring, nudging, ledelse, motivation, trivsel, samarbejde) med brug af fagets litteratur.
 • Med udgangspunkt i fagets litteratur kritisk kunne diskutere styrker og svagheder i narrativ teori, metode og analyse i relation til konkrete organisatoriske problemstillinger/fænomener og specifikt i relation til opgavens empiriske analyse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal have bestået 22,5 ECTS indenfor psykologi, HRM og/eller organisation.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
De tre obligatoriske aktiviteter bedømmes med godkendt/ikke godkendt, og det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at alle tre er godkendt. Den første aktivitet er en skriftlig opvarmningsopgave. Aktivitet to og tre er del af en peerfeedback proces og er direkte relateret arbejdet med eksamensopgaven. Kurset og de obligatoriske aktiviteter foregår 100 % online og kræver ingen fysisk tilstedeværelse på CBS.
Ved ikke godkendt deltagelse i en eller flere obligatoriske aktiviteter eller ved sygdom, vil der være mulighed for at aflevere erstatningsopgaver.
Prøve/delprøver
Arbejdsliv og fortællinger:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det analytiske arbejde med at kombinere teoretiske begreber, metodiske overvejelser og empiriske problemstillinger/organisatoriske fænomener er en central del af kurset. I eksamensopgaven skal de studerende analysere et arbejds- og organisationspsykologisk fænomen/problemstilling med udgangspunkt i selvvalgt empiri samt narrative teoretiske, metodiske og analytiske begreber fra kursuslitteraturen. Derudover skal de studerende diskuttere styrker og svagheder i narrativ teori, metode og analyse i relation til det konkrete organisatoriske fænomen/problemstilling og deres analyse. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus tager udgangspunkt i narrativ arbejds-, leldelses- og organisationsforskning og tilbyder de studerende en introduktion til både teoretiske, metodiske og analytiske aspekter af at arbejde med fortællinger i relation til at studere, forstå, udforske og belyse forskellige arbejds- og organisationspsykologiske fænomener (f.eks. forandring, ledelse, motivation, konflikter, samarbejde og trivsel).

 

Den narrative forskning har vundet stort indpas siden 1970’erne blandt andet inden for områder som organisationsanalyse, ledelse, meningsskabelse, kommunikation, politik, magt, læring, forandring, identitet og identifikation. Der er tale om et kæmpe felt med mange forskellige grene og tilgange, som henter inspiration fra blandt andet psykologi, sociologi, antropologi og litteraturstudier. På dette kursus læser vi primært tekster fra den del af den narrative organisationsforskning, som fokuserer på samspillet mellem individuelle, kollektive og organisatoriske identitets- og meningskonstruktionsprocesser, som de udspiller sig i den daglige tale og handling i og omkring organisationer. Denne gren af den narrative forskning studerer, hvordan mennesker i deres daglige interaktioner gennem fortællearbejde og -praksis skaber og forhandler mening og identitet i relation til deres arbejdsliv, samt hvordan de mange fortællinger interagerer og udvikles dynamisk på tværs af tid og sted.

 

I alle sammenhænge og (fortælle)fællesskaber er vi i gang med at skabe mening i forhold til det, der sker omkring os og finde ud af, hvem vi er (som individer, grupper, faggrupper, afdelinger, organisationer osv.), hvad vi gør og hvorfor. Disse dynamiske og sociale forhandlingsprocesser er relevante at studere, fordi de tilbyder os et vindue ind i det organisatoriske liv og kan bidrage med en større forståelse for, hvordan f.eks. forandringsprocesser eller ledelse ser ud i praksis og måske ikke ”virker” efter intentionen. Den organisatoriske historiefortælling er kendetegnet ved et utal af potentielle medfortællere (kunder, medarbejdere, ledere, interesseorganisationer, medier osv.) og foregår i mange forskellige situationer på tværs af tid og sted, hvilket gør den vanskeligt at konceptualisere og studere. De tekster vi læser i løbet af de otte uger præsenterer blandt andet en række interessante empiriske studier af forskellige fænomener (forandring, fusioner, identitet, vidensarbejde, motivation, ledelse osv.) og tilbyder derudover narrative begreber, tilgange og forståelser, som forhåbentlig kan inspirere de studerende i deres eget teoretiske, metodiske og analytiske arbejde (f.eks. i forhold til specialet).

 

Det kreative og ofte vanskelige analytiske arbejde med at kombinere forskellige teoretiske begreber, metodiske overvejelser og empiriske problemstillinger/organisatoriske fænomener er en central del af kurset, og er relevant i forhold til specialeskrivning også for studerende, som ikke benytter narrative tilgange. Derudover er de tilgange, begreber og forståelser, vi arbejder med i løbet af de otte uger, ikke kun relevante i forhold til det akademiske arbejde med at forske eller skrive speciale. De repræsenterer ligeledes en dynamisk analytisk tilgang til og forståelse af det organisatoriske liv, som kan understøtte den reflekterede cand.merc.’er i dennes praksis fremadrettet. Kursuslitteraturen og de forskellige aktiviteter vil forhåbentlig inspirere til en nuanceret forståelse af arbejdslivet, organisering og de processer, man som leder, medarbejder, kollega, konsulent eller professionel indgår i. Herunder viden om og en øget sensitivitet overfor de mange potentielle fortællinger, der er i spil i enhver organisatorisk kontekst, begivenhed eller proces.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus tilbydes online og strækker sig over en periode på 8 uger. I løbet af de 8 uger har de studerende adgang til: Input fra underviseren (f.eks. online forelæsninger, videoer, tekster, links mm), forskellige læringsredskaber (f.eks. diskussions fora) samt selvgenereret input (f.eks. peer-feedback aktiviteter og gruppearbejde). Online formatet giver stor fleksibilitet og autonomi for den enkelte, men af didaktiske årsager vil underviseren styre forløbet og processen ved at strukturere hver uge ud fra temaer, læsning af tekster fra kursuslitteraturen samt bestemte online aktiviteter og materialer. Således præsenterer underviseren i begyndelsen af hver uge ugens tema og aktiviteter samt deltager i diskussioner, står til rådighed med assistance og besvarer eventuelle spørgsmål løbende under hele forløbet.
Feedback i undervisningen
Forskellige feedback processer vil blive benyttet i løbet af kurset, herunder peer-feedback processer og strukturerede diskussioner af kursets litteratur og temaer. For at styrke den fælles læring deltager underviseren i de forskellige diskussionsfora ved at kommentere udvalgte illustrative svar fra de studerende og/eller lave opsummeringer i forhold til kursets fokus og læringsmål.
Studenterarbejdstimer
Kursus aktiviteter (inklusiv online forelæsninger, diskussioner mm.) 170 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 36 timer
Foreløbig litteratur

Artikler:

 • Boje, D.M. (1991) The Storytelling Organization: A Study of Story Performance in an Office-Supply Firm. Admistrative Quarterly, vol. 36, pp. 106-126.
 • Czarniawska, B. (2008). Femmes fatales in finance, or women and the city. Organization15(2), 165-186.
 • Driver, M. (2017). Motivation and identity: A psychoanalytic perspective on the turn to identity in motivation research. Human Relations70(5), 617-637.
 • Fenton, C., & Langley, A. (2011). Strategy as practice and the narrative turn. Organization studies32(9), 1171-1196.
 • Gabriel, Y. (1995). The unmanaged organization: Stories, fantasies and subjectivity. Organization studies, 16(3), 477-501.
 • Hazen, M. A. (1993) Towards Polyphonic Organization, Journal Of Organizational Change Management, Vol. 6, no. 5, pp. 15-26.
 • Humphreys, M., and Brown, A.D. (2002): ‘Narratives of organizational identity and identification: A case study of hegemony and resistance’, Organization Studies, 23(3): 421- 447
 • Humle, D. M. (2014). The ambiguity of work: Work practice stories of meaningful and demanding consultancy work. Nordic Journal of working life Studies, 4(1), 119.
 • Mikkelsen EN, Humle DM. Dynamics of Overt and Covert Conflict in Organizations: The Power of Organizational Identity. Group & Organization Management. 2020;45(6):768-807.
 • Pedersen, A. R. (2009). Moving away from chronological time: Introducing the shadows of time and chronotopes as new understandings of narrative time'. Organization, 16(3), 389-406.
 • Rhodes, C., & Brown, A. D. (2005). Narrative, organizations and research. International Journal of Management Reviews7(3), 167-188.
 • Søderberg, A. M. (2006): ‘Narrative Interviewing and Narrative Analysis in a Study of a Cross-Border Merger’, Management International Review, 46(4): 397-416
 • Vaare, Eero (2002): On the Discursive Construction of Success/Failure in Narratives of Post Merger Integration, i Organization Studies, 23(2), 211¬248.

 

Bogkapitler:

 • Boje, D. M. (2001). Narrative methods for organizational & communication research. Sage (Kapitel 1)
 • Czarniawska, B. (2004): Narratives in Social Science Research, London: Sage Publications Ltd., (Kapitel 1,2 & 3)
 • Frandsen, S., & Kärreman, D. D. (2016). Examining branding in organizations by using critical organizational ethnography. In Doing Organizational Ethnography (pp. 66-88). Routledge.
 • Humle, D. M., & Frandsen, S. (2017). Organizational Identity Negotiations through Dominant and Counter-Narratives. In Counter-narratives and Organization (pp. 113-136). Routledge.
 • Mishler, E. G. (2004). Storylines. Harvard University Press. (Kapitel 1)
 • Mikkelsen, E. N., & Gray, B. (2016). Everyday Conflict at Work. In Doing Organizational Ethnography. Routledge.
 • Riessman, C. K. (2008): Narrative Methods for the Human Sciences, California: Sage Publications, Inc. (Kapitel 3 & 4)

 

Yderligere foreslået (frivillig) læsning:

 • Boje, D. M., Haley, U. C., & Saylors, R. (2016). Antenarratives of organizational change: The microstoria of Burger King’s storytelling in space, time and strategic context. human relations69(2), 391-418.
 • Riessman, C. K. (2008): Narrative Methods for the Human Sciences, California: Sage Publications, Inc. (Kapitel 1, 2 & 5)
 • Vaara, E., Sonenshein, S., & Boje, D. (2016). Narratives as sources of stability and change in organizations: approaches and directions for future research. Academy of Management Annals10(1), 495-560.
Sidst opdateret den 12-02-2021