English   Danish

2021/2022  KAN-CSOCV1029U  Personalejura og arbejdsret

English Title
Employment law and Labour law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med eksamen, at de studerende skal kunne arbejde med personalejuridiske problemer inden for arbejdsret.
  • redegøre for arbejdstageres, arbejdsgiveres og organisationers retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
  • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder, såvel de danske som de EU-retlige;
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er lukket for cand.merc.(jur.)-studerende pga. overlap. Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA erhvervsret.
Prøve/delprøver
Personalejura og arbejdsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge- og omprøven er samme eksamensform, men der bliver angivet tre nye emner, de studerende kan vælge imellem.
Beskrivelse af eksamensforløbet

I slutningen af undervisningen får de studerende angivet tre forskellige emner inden for fagets pensum. De studerende skal vælge ét af emnerne og selvstændigt identificere en problemstilling inden for emnet. Denne selvvalgte problemstilling skal derefter behandles i et essay på maximalt 15 sider. 

 

Denne eksamensform understøtter den problem- og løsningsorienteret undervisning, og træner de studerende i at identificere, afgrænse og løse et problem selvstændigt. Eksamensformen er derfor også en god træning til specialeskrivning. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Personalejura og Arbejdsret bygger på juridisk teori. Det har en stærk kobling til personaleadministration, human ressource management, organisationsteori og personaleøkonomi. Faget er et metodefag, der træner de studerende i juridisk metode på et specifikt område og dermed i at forstå og håndtere de retlige rammer og betingelser for erhvervsøkonomiske personalefunktioner.
 

Faget giver et overblik over den EU-retlige regulering og det danske lovgrundlag og praksis inden for arbejdsret. Specielt belyses følgende emner: ansættelse, sygefravær/barsel, ferie, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler, ferie, opsigelse og international arbejdsret.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, opgaver, cases og studenteroplæg.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i forbindelse med gennemgang af opgaver og studenteroplæg. Derudover har de studerende adgang til multiple-choice-quizzer på Canvas, hvor der gives feedback på de studerendes svar.
Studenterarbejdstimer
Undervisning, inkl. cases og oplæg 33 timer
Forberedelser undervisning, cases og studenteroplæg 110 timer
Eksamensforberedelse 63 timer
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen og Nicole Christiansen: Dansk Arbejdsret, 4. reviderede udgave, Kbh.(DJØF Forlag) 2020.
 
Samt udvalgte domme.

Sidst opdateret den 08-02-2021