English   Danish

2021/2022  MA-MMMDO2SEMU  Applikation og refleksioner over ledelsesteknologier

English Title
Application and Reflections over Management Technologies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • IOA
  Jan Molin - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få væsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til ”Den personlige udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker”.
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i semesterets temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier om viden, strategi, kultur, identitet og branding for udøvelsen af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette.
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Litteraturliste med minimum 500 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Prøve/delprøver
Applikation og refleksioner over ledelsesteknologier:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme synopsis med forbedringer eller tillæg til den synopsis, der er bedømt ved den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semesterudprøvningen fokuserer på den enkelte deltagers personlige kompetencetilvækst i semesteret på baggrund af den vifte af studierelaterede aktiviteter og projekter som vedkommende har været involveret i. Det er udpegningen af læringspointer i den reflekterede og dokumenterede praksis, der vurderes ved prøven, og ikke den enkeltes kapacitet til at reproducere faglighed eller fæstne faglige etiketter på̊ forhold i praksis.

 

Prøven har form af en individuel mundtlig eksamination, baseret på en individuelt udviklet synopsis på max. 10 normal sider, den udarbejdede litteraturliste og den studerendes pejlemærker og handlingsplan.

 

Synopsen skal have en tilknyttet litteraturliste med relevante værker, der understøtter og perspektiverer personlige læringspunkter set i forhold til semesterets temaer og teorier. Litteraturlisten skal godkendes i forbindelse med prøven. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 500 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. I bedømmelsesgrundlaget indgår både synopsis og den mundtlige eksamination.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

2. semester: Applikation og refleksioner over ledelsesteknologier

 

 • Viden og organisation
 • Virksomhedens strategiarbejde og proces

 • Virksomhedens identitet, kommunikation og branding

 • Semestereksamen med individuel synopsis, litteraturliste og personlig udviklingsambition

Beskrivelse af undervisningsformer
Se Studieordning §8 stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
Undervisning 107 timer
Forberedelse 304,5 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 30-06-2021