English   Danish

2021/2022  MA-MMMDO3SEMU  Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse

English Title
Micromanagement Technologies , Context and Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • IOA
  Jan Molin - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-12-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til ”Den personlige udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker”.
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i semesterets temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier om digitalisering, organisation og samfund, mikrosociale processer samt betydningen af kontekst (Swop-job og change management øvelsen) for udøvelse af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette.
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
1. Swop-job forløb

2. Hvert swop-job par afleverer en rapport med tværgående analytiske refleksioner og læringspointer set i forhold til målet med swop-job øvelsen.

3. Litteraturliste med minimum 500 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Prøve/delprøver
Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes ordinær prøve i juni og syge-/omprøve i august. Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme synopsis med forbedringer eller tillæg til den synopsis, der er bedømt ved den ordinære prøve. Sidste frist for retti¬dig til¬melding til prøven fastsættes i studievejledningen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semesterudprøvningen fokuserer på den enkelte deltagers personlige kompetencetilvækst i semesteret på baggrund af den vifte af studierelaterede aktiviteter og projekter som vedkommende har været involveret i. Det er udpegningen af læringspointer i den reflekterede og dokumenterede praksis, der vurderes ved prøven, og ikke den enkeltes kapacitet til at reproducere faglighed eller fæstne faglige etiketter på̊ forhold i praksis.
 
Semestergrupperne skal i Change Management rapporten reflektere over afhængigheder, rammer og relationer og udvikle forslag til mulige aktiviteter/processer, hvorved virksomheden kan blive klogere på en konkret ledelsesudfordring i virksomheden. Det reflekterede og argumenterede løsningsforslag skal diskutere mulige udviklingstiltag, som kan forbedre virksomhedens evne til at håndtere sine udfordringer. Opgaven er stillet af virksomheden i samarbejde med studieledelsen. På baggrund af rapporten skal de studerende udforme et antal spørgsmål som rapporten giver anledning til, svarende til det antal studerende der er i gruppen. Spørgsmålene danner udgangspunkt for den efterfølgende mundtlige eksamination.
 
Rapportens litteraturliste relaterer sig til case opgaven og er ikke nødvendigvis overlappende eller identisk med de individuelle pensumlister, jf. nedenfor. 

 

Hver studerende afleverer forud for semesterprøven en individuel litteraturliste, som skal godkendes i forbindelse med prøven. Den personlige litteraturliste vil være et udgangspunkt ved eksamen sammen med opgaven, og listen afspejler det, som er relevant for den enkeltes personlige læring ifm. tredje semester. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 500 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. I bedømmelsesgrundlaget indgår både rapport og den mundtlige eksamination.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

3. semester: Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse

 

 • Digitalisering, organisation og samfund

 • Mikrosociale processer og narrativ ledelse

 • Swop-job forløb og afrapportering

 • Change Management forløb og afrapportering

 • Semestereksamen med gruppebaseret rapport, litteraturliste og personlig udviklingsambition
Beskrivelse af undervisningsformer
Se studieordning §8 stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
Swop-job forløb 40 timer
Undervisning 80 timer
24 timers case 24 timer
Eksamen 0,5 timer
Forberedelse 267,5 timer
Sidst opdateret den 13-12-2021