English   Danish

2021/2022  MA-MMMDO4SEMU  Masterprojekt

English Title
Master Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • Jan Molin - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til det samlede uddannelsesforløb.
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i uddannelsens temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier og metoder fra uddannelsesforløbet for udøvelsen af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette.
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
1. Ledelses konference, Academy of Management, AOM

2. Rapport med redegørelse for deltagelsesstrategi, refleksioner over organisering af AOM konferencen og identifikation af læringspointer
Prøve/delprøver
Masterprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Masterafhandling med tilhørende litteraturliste som indeholder minimum 1000 sider relevante referencer i forhold til semesteret og det forudgående uddannelsesforløb og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Opgavetype Masterprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes ordinær prøve i november/december og syge-/omprøve i januar/februar. Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme afhandling med forbedringer eller tillæg til den afhandling, der er bedømt ved den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Studiets afsluttende arbejde med masterafhandlingen skal betragtes som en konsistent videreførelse af arbejdet under hele studieforløbet, bl.a. som dette spejles i de forskellige semesterudprøvninger. Således som semesterudprøvningens synopsis har diskuteret udviklingsprocessen i det enkelte semester i lyset af ”den personlige udviklingsambition” – således skal afhandlingen være en refleksion over den personlige kompetencetilvækst gennem det toårige uddannelsesforløb. I den skriftlige afhandling skal den studerende vise evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks og personlig læreproces over hele studieforløbet.
 
Prøven har form af en individuel mundtlig eksamination med udgangspunkt i en skriftlig afhandling med et omfang på max. 50 normalsider, en udarbejdet litteraturliste og den studerendes udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker. Prøven er med ekstern censur og bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation. Alle hjælpemidler er tilladt. Der er afsat i alt 1 time til den studerendes oplæg, eksamination, samt votering. Afhandlingen skal indeholde et resumé (max. 1. normalside) udfærdiget på engelsk. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen.
 
Masterafhandlingen skal have en tilknyttet litteraturliste med relevante værker, der understøtter og perspektiverer den studerendes læringspunkter set i forhold til studiets temaer og teorier. Litteraturlisten skal godkendes i forbindelse med prøven. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 1.000 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

4. semester: Ledelsesfilosofi, viden/metode og tværgående syntese

 

 • Deltagelse på ledelseskonference og refleksion

 • Ledelsesfilosofi

 • Masterclass

 • Udarbejdelse af masterafhandling

 • Mastereksamen pba afhandling, litteraturliste og personlig udviklingsambition
Beskrivelse af undervisningsformer
Se studieordning §8, stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
AOM konference 35 timer
Masterclass 24 timer
Undervisning 24 timer
Eksamen 1 timer
Forberedelse 327 timer
Sidst opdateret den 30-06-2021