English   Danish

2021/2022  MA-MMPGO2005U  Resultatorient Lederskab

English Title
Result-oriented Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
 • Michael Pedersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Viden om og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor fagets rammer.
 • Færdigheder til at anvende fagets viden i analyser af aktuelle ledelses-udfordringer.
 • Evnen til at reflekterer selvkritisk over egen ledelsespraksis og dens relation til fagets begreber og temaer.
Prøve/delprøver
Resultatorienteret Lederskab:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i fagets begreber og kan være case-baseret.

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Resultatorienteret lederskab handler om at bidrage til den offentlige virksomheds succes gennem fokuseret udvikling af menneskelige ressourcer, vaner, rutiner og organisationer i relation til den overordnede strategisk værdiskabelse, som organisationen skal levere for sine interessenter. Den enkelte leder skal gennem sit arbejde med mennesker og processer være i stand til at levere på organisationens kerneopgave.

Helt konkret sætter vi fokus på, hvordan lederen skaber resultater ved at omsætte indsigt i interessenternes forståelse af kerneopgave i ledelsen af medarbejderne, så de bedre selv kan tage ansvar for værdiskabelse i organisationen.

I faget sætter vi fokus på:

 • Strategisk forståelse for og indsigt i organisationens kerneopgave.
 • Lederens rolle som personale- og strategisk leder.
 • Medarbejdernes evne til at lede sig selv strategisk i forhold til kerneopgaven.

 

Faget bevæger sig mellem fire emner:

1) At forstå organisationens værdiskabelse udefra og ind,

2) at kunne kortlægge og udvikle organisationens kapabiliteter og organisatoriske rutiner,

3) at kunne lede medarbejderne som leder sig selv forskellige og

4) kunne arbejde med egne ledelsesvaner og -rolle i relation til de første tre temaer.

 

 • Lederen vil blive introduceret til centrale begreber indenfor ledelseslitteraturen som at tænke strategisk udefra-og-ind, organisatorisk kapabilitet; organisatoriske rutiner, ledelse af selvledende medarbejdere og at arbejde med egne ledelsesvaner i hverdagen.
 • Ved at inddrage og arbejde med lederens egen organisation i relation til disse fire emner, vil lederen opnå en mere reflekteret og kritisk forståelse for sin egen lederrolle i en offentlig virksomhedskontekst.
 • Igennem dette arbejde vil lederen få bedre forståelse for sin egen situation og organisation, så der kan blive skabt konkrete ideer til og viden om, hvordan lederen kan transformere sin egen ledelsespraksis til gavn for organisationens resultater.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021