English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV1061U  Ledelse af reform og forandring

English Title
Leadership of reform and innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Carsten Greve - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Viden om og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor reform- og forandringsteori i en offentlig og politisk kontekst.
  • Færdigheder i at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle reform- og forandringsstrategier, herunder organisationsforandringer, samt evne til at reflektere over egen forandringsledelsespraksis.
  • Kompetencer i at designe og gennemføre konkrete forandringsprocesser i en offentlig og politisk kontekst.
Prøve/delprøver
Ledelse af reform og forandring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i fagets begreber og kan være case-baseret.

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give et forskningsbaseret indblik i forandring og reform som vilkår for offentlig ledelse.

Faget vil se på forandring og reform på forskellige niveauer og på relationen og dynamikken mellem niveauerne. Samtidig vil faget give en historiskfunderet forståelse af forandring i tråd med den seneste samfundsvidenskabelige forskning. Der er først fokus på forandringsforståelse, dvs. modeller og teorier om forandring. Herefter følger bl.a. temaer om mega-trends i omgivelserne, reformer i den offentli-ge sektor, offentlig innovation, resultatbaseret ledelse (performance-based management) samt organisationsudvikling og organisationsforandring.

Til hver del af faget knytter der sig en række forskellige ledelsesudfordringer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021