English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV1151U  Digitalisering, organisering og ledelse

English Title
Digitization, organization and governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Lise Justesen - Institut for Organisation (IOA)
  • Ursula Plesner - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Viden om hvordan digitalisering påvirker organisationer, arbejdet og ledelsesopgaverne i den offentlige sektor
  • Evne til at analysere vilkårene for og konsekvenserne af digitalisering i organisationer
  • Evne til at identificere og kritisk reflektere over de ledelsesopgaver og -dilemmaer, der følger af digitaliseringen
  • Evne til at bruge viden, analyser og refleksioner strategisk og handlingsorienteret
Prøve/delprøver
Digitalisering, organisering og ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Faget er opbygget som et blended learning forløb, hvor aktiv deltagelse i de understøttende online aktiviteter (analyser, diskussioner, formidlende produkter) gør det ud for fagets eksamen. Faget er således anderledes i sin struktur end de fleste andre MPG-fag, og den studerende må påregne en væsentlig arbejdsindsats mellem hver undervisningsgang, hvor der blandt andet skal udarbejdes skriftlige opgaver, arbejdes i grupper og bruges tid på feedback til medstuderende.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 15 sider
Opgavetype: Projektrapport
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Faget er opbygget som et blended learning forløb, hvor aktiv deltagelse i de understøttende online aktiviteter (analyser, diskussioner, formidlende produkter) gør det ud for fagets eksamen.

Faget er således anderledes i sin struktur end de fleste andre MPG-fag, og den studerende må påregne en væsentlig arbejdsindsats mellem hver undervisningsgang, hvor der blandt andet skal udarbejdes skriftlige opgaver, arbejdes i grupper og bruges tid på feedback til medstuderende.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fag er skabt for at gøre offentlige ledere bedre i stand at navigere i konteksten af en offentlig sektor præget af ambitiøse digitaliseringsstrategier og mangeartede digitaliseringsprojekter.
Vi tematiserer digitalisering som politisk reformprogram, som effektiviseringsværktøj samt som konkrete organisatoriske forandringsprojekter.

Faget giver indblik både i måder, hvorpå det er lykkedes for offentlige organisationer at skabe værdi ved at øge kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og i ledelsesudfordringer, der knytter sig til digitalisering, fx når nye opgaver skal defineres og nye professionelle relationer, strukturer og rutiner skal etableres. Vi belyser også ledelsesmæssige dilemmaer, der opstår med de politiske, etiske og organisatoriske aspekter af digitalisering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsmaterialet er baseret undervisernes pågående forskning i digitalisering af offentlige organisationer og dermed på aktuel litteratur og aktuelle cases om digitalisering, organisering og ledelse. Samtidig inkluderer vi klassiske værker, der kan hjælpe os til at forstå grundlæggende dynamikker i forholdet mellem teknologi og organisering.

Faget er designet som et blended learning forløb, hvor vi mødes fem halve dage (24 timer) og har online aktiviteter ind imellem disse møder (24 timer).
Vi har designet cases til hvert undervisningstema. De har to formål: de giver en række eksempler på inspirerende digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor, set fra en ledelsesvinkel, og vi bruger dem til at træne analytiske færdigheder ved at anvende begreber fra litteraturen til at forstå dem. Desuden arbejder vi løbende med at udvikle de studenteroplæg, der kommer til at danne basis for kursets eksamensopgaver. Når vi mødes veksler undervisningen mellem oplæg, gæsteforelæsninger og øvelser.

I E21 oprettes faget også som 100% on-lineforløb.
Feedback i undervisningen
Der gives enten peer-to-peer feedback eller/og underviser-feedback på fem afleveringer.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 102 timer
Undervisning 24 timer
Eksamen 24 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen til faget spænder over engelsksprogede klassikere til nyere dansksprogede artikler, og der knytter sig case-videoer og andet casemateriale til kurset. Alt materiale vil blive gjort tilgængeligt via Canvas.

Sidst opdateret den 28-06-2021