English   Danish

2021/2022  BA-BFILO1075U  1. årsprojekt og videnskabsteori

English Title
1st Year Project and Philosophy of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Særligt ansvar for 1. årsprojekterne (Mads Kogut er på barsel i foråret 2022)
  Mads Kogut - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
 • Videnskabsteori & overordnet fagansvar
  Thomas Presskorn-Thygesen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2021

Relevante links

Læringsmål
For 1. års-projektet gælder følgende læringsmål:
 • Den studerende skal kunne arbejde problemorienteret og selvstændigt og skal i projektet være i stand til at foretage en analyse af en relevant filosofisk problemstilling, der knytter sig til et erhvervsøkonomisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt emne
 • Projektet skal i væsentlig grad indgå i dialog med klassiske primærtekster og/eller aktuel forskningslitteratur
 • Den studerende skal kunne begrunde valg af filosofiske og/eller økonomiteoretiske og/eller organisationsteoretiske argumenter og perspektiver
 • Den studerende skal kunne begrunde de videnskabsteoretiske overvejelser og de videnskabsteoretiske forklaringsmodeller, der er relevante i forhold til det (eller de) perspektiv(er), der er anlagt, og den analyse der er udført i projektet
 • Projektrapporten skal være veldisponeret og skriftligt gennemarbejdet
Prøve/delprøver
1.års projekt og videnskabsteori:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
5 studerende: max. 50 normalsider
4 studerende: max. 40 normalsider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, kan man gå til individuel reeksamen med udgangspunkt i det ved det ordinær eksamen foreliggende projekt revideret efter bedømmernes anvisninger.
Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt (uden revisioner).
Hvis der pga. sygdom eller andre forhold ikke er afleveret et skriftligt projekt ved den ordinære eksamen, afleveres et projekt til sygeprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Fagets undervisere og den fagansvarlige godkender tidligt i fagets forløb en foreløbig problemformulering fra hver gruppe. Efter godkendelse af en foreløbig problemformulering tildeles grupperne en vejleder, som forestår vejledning af hver enkelt gruppe. Herudover støttes projekterne af workshops/klyngevejledning. Det skriftlige projekt udarbejdes, indleveres og forsvares ved en mundtlig gruppeeksamen med vejleder som eksaminator.  

 

1.års-projektet kræver et selvstændigt valg af emne og problemstilling. Valget af projektemne på denne måde er frit, med valget afgrænses dog af en dobbelt binding til (1) videnskabsteoretiske emner fra faget og (2) en række fastsatte projekttemaer (f.eks. ’økonomiens videnskabelighed’, ’arbejdets mening’ eller ’lighed som politisk ideal’). Det er endvidere målet, at projektet skal inddrage de øvrige faglige indsigter og forståelser, som er tilegnet på første studieår af HA (fil.).

 

Som beskrevet rummer hvert års pensum to eller flere overordnede tematiske blokke (f.eks. ’økonomiens videnskabelighed’, ’arbejdets mening’ eller ’lighed som politisk ideal’), som hver projektgruppe skal vælge imellem. I forbindelse med hver tematisk blok tilbyder faget et udvalg af pensumtekster, læsegange og forelæsninger, som tjener som inspiration og grundlag for det videre arbejde med 1.års-projektet. Inden for de rammer, som projekttemaerne tilbyder, skal der dog stadig foretages et selvstændigt valg af emne og problematik. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er to generelle formål med at studere videnskabsteori på et erhvervsøkonomisk universitet som CBS. Det første formål er at skabe overblik over de metodiske forudsætninger, der ligger til grund for samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk forskning. Det andet formål er at fremme den studerendes egen evne til selv at gennemføre metodisk ansvarlige analyser af erhvervsøkonomiske såvel som andre samfundsmæssige fænomener. På den specifikke uddannelse, HA(fil.), kan der, grundet uddannelsens filosofiske fokus, tilføjes et tredje formål: at give en filosofisk introduktion til videnskabens rolle i aktuelle filosofiske, politiske og samfundsmæssige debatter.

 

Kursets forelæsninger i videnskabsteori forfølger i særlig grad det første og det tredje formål, imens udarbejdelsen af 1. årsprojektet og undervisningen knyttet hertil (workshops, vejledning, mv.) særligt forfølger det andet og tredje formål.

 

Videnskabsteori:

Pensum og undervisningen leverer en gennemgang af en række af de videnskabsteoretiske positioner, som har præget moderne samfundsforskning (positivisme, kritisk rationalisme, hermeneutik, kritisk teori etc.). Det faglige formål er her at forklare, hvorledes sådanne videnskabsteoretiske positioner forholder sig til hinanden, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og på hvilken måde de er relevante for økonomiske, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige spørgsmål. Dette faglige mål forfølges dels ved (1) klassiske forelæsninger, der belyser de videnskabsteoretiske og filosofiske forudsætninger for moderne samfundsvidenskab og dels (2) gennem tematiske undervisningsgange, der behandler problematikker knyttet til HA(fil.)’s filosofiske og erhvervsøkonomiske faglighed.


1. årsprojektet:

1. årsprojektet lægger vægt på problemorienteret læring. Formulering af et problem er hjulpet på vej af undervisnings- og vejledningsforløbet. De studerende skal imidlertid selv fremsætte og formulere det særlige og mere specifikke problem, som de ønsker at arbejde med. Dette betyder også, at de studerende selv skal udvælge hvilken metode, de vil benytte for at besvare problemet. Ligeledes skal den enkelte projektgruppe selv skal reflektere over hvilke eventuelle empiriske kilder/eksempler, de vil inddrage.

 

Projektet er det første større projekt på bacheloruddannelsen. Et af de primære formål er således, at det de studerende opøves i det praktisk akademiske håndværk som det er, at udarbejde en større skriftlig analyse eller projekt. Det skal således understreges at fagets overordnede pædagogiske sigte, ud over tilegnelsen af pensums faglighed, er at sætte den studerende i stand til at skrive en større problemorienteret projektrapport. Udover at vise videnskabsteoriens relevant for udarbejdelsen af en sådanne rapporter/projekter er sigtet således at formidle de stilistiske og formelle krav til rapportens konkrete skriftlige udformning. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget benytter sig af tre forskelige undervisningsformer:

1. Forelæsninger. Disse undervisningsgange har et klassisk forelæsningsformat og omhandler hovedsageligt videnskabsteoriske positioner og pensum fra fagets grundbog.

2. Workshops. Disse undervisningsgange knytter sig i særlig grad til det praktiske, akademiske håndværk, som det er at skrive et længere problemorienteret projekt på universitetsniveau. Disse undervisningsgange rummer et væsentligt element af feedback på mindre opgaver, som stilles i undervisningen eller via CANVAS. Fagets workshops besidder således et både praktisk og eksamens-forberedende sigte, idet de rummer konkrete øvelser i at anvende pensums begreber og redskaber i det skriftlige projekt.

3. Læsegange. Læsning af eksemplariske tekster fra fagets pensum understøttet af studenter-instruktorer og/eller undervisere.
Feedback i undervisningen
Der gives kontinuerligt feedback til de studerende; dog særligt ved workshops og naturligvis i forbindelse med vejledningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 34 timer
Vejledningstimer 18 timer
Øvelsestimer 12 timer
Workshop 12 timer
Forberedelse, opgaveskrivning, eksamen 336 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består af en grundbog, et kompendium og en ekstra obligatorisk bog knyttet til én eller flere projekttematikker. Den planlagte grundbog er Hvid Jacobsen, Lippert-Rasmussen & Nedergaard (red.): Videnskabsteori - i statskundskab, sociologi og forvaltning (København: Hans Reitzel, 3. udgave, 2015). Herudover trykkes et kompendium. Ved fagets start trykkes og uploades årets lektionsplan (trykt i kompendiet og uploadet på CANVAS), som detaljeret angiver pensum til hver enkelt undervisningsgang. Samlet pensum: cirka. 500 sider.

Sidst opdateret den 14-12-2021