English   Danish

2022/2023  BA-BEBUO1007U  Danmark i et komparativt perspektiv

English Title
Denmark in a Comparative Perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Jacob Hasselbalch - Institut for Organisation (IOA)
 • Rune Møller Stahl - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • International politisk økonomi/International political economy
 • Politologi/Political Science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Sammenligne Danmarks politiske økonomi enten i forskellige perioder eller med andre højtudviklede landes politisk-økonomiske systemer.
 • Redegøre for og sammenligne teorier vedrørende politisk økonomi, samt anvende disse teorier i en komparativ, empirisk analyse på baggrund af den studerendes selvstændige læsning af forskningslitteratur.
 • Præsentere en velargumenteret og teoretisk velfunderet analyse af en problemstilling med relevans for fagets tematik.
Prøve/delprøver
Danmark i et komparativt perspektiv og videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Gruppeeksammen (inkl. votering):
1 studerende = 20 minutter
2 studerende = 30 minutter
3+ studerende = 45 minutter
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige indleverede eksamensprojekt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet eksamensprojekt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men har ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige eksamensprojekt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet eksamensprojekt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

NB: Eksamen i  ’Danmark i et komparativt perspektiv’ afholdes i kombination med faget ’Videnskabsteori og metode.

 

De studerende skal i grupper skrive et projekt.

 

Projektet kan skrives på dansk eller engelsk. Mundtligt forsvar foregår på det valgte sprog.

 

I prøven "Danmark i komparativt perspektiv og videnskabsteori og metode" skal den studerende for at opnå karakteren 12, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:

 

 • Sammenholde Danmarks politiske økonomi med andre højtudviklede landes politisk-økonomiske systemer og udviklingen i disse over tid.
 • Redegøre for og sammenligne teorier vedrørende politisk økonomi, samt anvende disse teorier i en komparativ, empirisk analyse på baggrund af den studerendes selvstændige læsning af forskningslitteratur.
 • Præsentere en velargumenteret og teoretisk velfunderet analyse af en problemstilling med relevans for fagets tematik.
 • Forstå og sammenligne centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber i relation til samfundsvidenskaberne, samt diskutere deres anvendelighed til besvarelse af en konkret problemformulering.
 • Reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag samt begrunde deres relevans i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger.
 • Anvende centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber til at analysere metodiske udfordringer i samfundsvidenskaben.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette kursus sættes der med afsæt i forskningsfeltet komparativ/international politisk økonomi fokus på Danmarks politiske økonomi. Dette sker både via synkrone og diakrone sammenligninger, det vil sige sammenligninger med andre lande samt sammenligninger over tid. Samlet set søger kurset at styrke de studerendes evne til analytisk tænkning og kritisk refleksion over de institutioner, der danner den samfundsmæssige ramme for virksomheder og markedsøkonomien.

 

Kurset sætter fokus på Danmarks generelle politiske økonomi, herunder hvordan den adskiller sig fra og ligner andre højtudviklede landes politiske økonomier. I den forbindelse introduceres toneangivende teorier inden for komparativ og international politisk økonomi, herunder “Varieties of Capitalism“-tilgangen samt konstruktivistisk og kritisk politisk økonomi. Der sættes blandt andet fokus på, hvordan dansk kapitalisme generelt har udviklet sig over tid og indenfor specifikke politikområder.

 

Kursets beskæftiger sig også med den danske velfærdsstat i et komparativt perspektiv. Her introduceres teori om velfærdsmodeller, såsom Esping-Andersens velfærdsregime-typologi. Udover at sammenligne Danmark med andre lande tematiseres det hvorvidt den danske velfærdsstat over tid har udviklet sig til en konkurrencestat.

Beskrivelse af undervisningsformer
Udover forelæsninger består kurset af fire workshops som bidrager til at forberede de studerende til eksamen.
Feedback i undervisningen
Hver gruppe har efter udleveringen af eksamenstemaet mulighed for at få et kort møde med en af underviserne. Her får de studerende mulighed for at få feedback på deres forskningsspørgsmål og valg af teori, videnskabsteori og metode.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 174 timer
Undervisning 28 timer
Workshop 12 timer
Sidst opdateret den 30-11-2022