English   Danish

2022/2023  BA-BEBUO1008U  Videnskabsteori og metode

English Title
Philosophy of Science and Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Jacob Hasselbalch - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 28-04-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Forstå og sammenligne centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber i relation til samfundsvidenskaberne, samt diskutere deres anvendelighed til besvarelse af en konkret problemformulering.
  • Reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag samt begrunde deres relevans i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger.
  • Anvende centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber til at analysere metodiske udfordringer i samfundsvidenskaben.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BEBUO1007U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At tage gode og velbegrundede beslutninger på vegne af en virksomhed eller anden organisation forudsætter indsamling af relevant data, metoder til at bearbejde data på en systematisk og velfunderet måde, samt kritisk stillingtagen til denne videns brugbarhed og begrænsninger i relation til en konkret problemstilling. Vidensindamling- og bearbejdning kræver med andre ord en forståelse af grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger - hvad eksisterer, hvordan opnår vi viden, kan vi opnå objektiv viden, osv. - og hvordan disse udspiller sig i relation til samfundsvidenskabelig metode.

 

Kursets overordnede formål er at give den studerende indsigt i de vigtigste videnskabsteoretiske debatter og positioner i samfundsvidenskaben, at forstå disse positioners relevans i lyset af centrale kvantitative og kvalitative samfundsvidenskabelige metoder, samt at anvende de præsenterede videnskabsteoretiske positioner til analyse af samfundsvidenskabelige problemstillinger. Kurset søger således at styrke den studerendes evne til analytisk beslutningstagning såvel som kritisk refleksion over den viden, der produceres og præsenteres i et samfund.

 

Kurset er opdelt i to dele:

 

  1. Videnskabsteori: Her præsenteres først en begrebsmæssig grundramme for forståelsen og sammenligningen af videnskabsteoretiske positioner (eksempelvis ontologi, epistemologi, sandhedsteori, videnskabelig værdifrihed, etc.), og dernæst præsenteres og sammenlignes fire vigtige videnskabsteoretiske positioner indenfor samfundsvidenskaben (positivisme, hermeneutik, socialkonstruktivisme og kritisk realisme).
  2. Metode: For at forstå de praktiske implikationer af de videnskabsteoretiske grundpositioner for vidensindsamling og -bearbejdning, gennemgår anden del af kurset de vigtigste typer af samfundsvidenskabelig metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt metodetriangulering. 

 

Kurset kombinerer forelæsninger og holdundervisning. Hvor forelæsningerne sigter mod at præsentere og diskutere de vigtigste pointer fra pensum, er formålet med holdundervisningen at give de studerende mulighed for gennem diskussioner og evt. gruppearbejde og studenterpræsentationer aktivt at arbejde med fagets problemstillinger. Målet er ligeledes at sætte de videnskabsteoretiske diskussioner i et anvendelsesorienteret perspektiv, for at forstå hvilken rolle videnskabsteori spiller i forskning og vidensarbejde mere generelt.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er baseret på en kombination af forelæsninger og holdøvelser. Forelæsningerne afvikles som strukturerede online forløb med videoer og quizzer der uploades til Canvas. Holdøvelserne prioriterer interaktion og debat mellem de studerende og holdunderviserne.

Faget udbydes i kombination med faget 'Danmark i et komparativt perspektiv'.
Feedback i undervisningen
Studerende modtager feedback på mundtlig oplæg og skriftlige bidrag i forbindelse med holdtimer. Feedback forekommer også via de online quizzer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse til undervisning 102 timer
Forberedelse til eksamen 56 timer
Vejledning pr. gruppe 0,5 timer
Foreløbig litteratur

Grundbogen er:

 

Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard (red.) Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning, 2015, 3. udgave, København: Hans Rietzels Forlag.

 

Resten af pensum vil være tilgængeligt via Canvas. 

Sidst opdateret den 28-04-2022