English   Danish

2022/2023  BA-BHAAV2644U  Markedsføring på forbrugermarkeder

English Title
Consumer Behaviour and marketing actions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 11-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske cases og
konditioner, hvor der skal afgives argumenterede rekommendationer i konkrete
forbrugermæssige sammenhænge omkring beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.
 • Et særdeles godt overblik over – og en overbevisende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • En særdeles god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • En særdeles god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærds- området
 • På fremragende vis være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter.
 • Udvise en særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketing- relaterede implikationer på forbruger-
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende forventes at have forståelse for og en vis viden indenfor andre relaterede fagdiscipliner som afsætningsøkonomi, virksomhedsstrategi, markedskommunikation og erhvervspsykologi.
Prøve/delprøver
Markedsføring på forbrugermarkeder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder produktudvikling og valg af kommunikationskanaler.

Indføringen i og analyser af forbrugeradfærd sker med særligt henblik på, at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

For at kunne komme i kontakr med og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers opfattelser, holdninger og adfærd – og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Blandt de problemområder, der indgår, kan nævnes:

- Forbrugernes indlæringsprocesser

- Informationsmodtagelse, -søgning og bearbejdning
- Forbrugernes beslutningstagning ved køb af produkter og serviceydelser, herunder valg mellem forskellige alternativer

- Værdier, livsstil, kultur og segmenteringsværktøjer

- Forbrugernes anvendelse og indflydelse fra online og offline platforme og medier

- Metoder til indsamling af empiriske data om holdninger, beslutningstagning og

adfærd

- Hvordan integrere forbrugeradfærdsanalyser i en

markedsføringsplan?

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv og dialogorienteret og er en kombination af kortere oversigtsforelæsninger og dialog samt arbejde med mindre cases/opgaver, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.

Det forventes, at de studerende løbende følger og selvstændigt kan analysere, evaluere og perspektivere større danske B2C-kampagner
Aktiv deltagelse og inddragelse af de studerende er således en vigtig pædagogisk dimension.
Feedback i undervisningen
I form af mundtlig feedback og diskussion i plenum af løsninger af mindre cases samt diskussion af mindre summeøvelser i løbet af forelæsningerne
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 38 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Andersen, Ole E : "Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører", Samfundslitteratur, juni 2021, 2. udgave 


Artikler (uploades på Canvas):

”Levy, J. Sidney: Symbols for sale”,  artikel i Harvard Business Review 37 (July-August 1959)´p. 117 - 124 

Court, David m.fl.:  ”The Consumer Decision Journey”, artikel i McKinsey Quarterly 2009, nr. 3

Andersen, Claus: “Ny model gør op med mere end 100 års marketingtankegang” ECO-system, OMD-Review, marts 2014

Hogan, Suzanne m.fl. ”Building a Brand on the Touchpoints That Count” af , publiceret i Journal of Business Strategy 26 (2) · April 2005 

Andersen, Ole E. og Helle Haurum: "Touchpoints i kunderejser, hvor og hvordan skabes værdi”,  artikel i Tid & tendenser, pej-gruppen, maj 2019

 

Hertil kommer udvalgte forskningsartikler, praktiske cases m.v. (meddeles senere).

 

Kursorisk litteratur:

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. Third European Edition, Pearson/

Prentice Hall, 2016 eller Fourth Edition, 2019. Heri chap. 1,  7 og 11.


 

Sidst opdateret den 11-02-2022