English   Danish

2022/2023  BA-BHAAV6031U  Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation

English Title
Business Rhetoric in Leadership, Strategy and Organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Anker Brink Lund - Department of Business Humanities and Law
 • Øjvind Larsen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget:
 • Kunne redegøre for Erhvervsretorikkens teori og metode.
 • Kunne analysere en tale.
 • Kunne researche en tale.
 • Kunne skrive en synopsis til en tale.
 • Kunne skrive en tale.
 • Kunne fremføre en tale.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ikke specielle forudsætninger for at deltage.
Prøve/delprøver
Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der vil ikke være nogen eksamensforberedelse for den student, som tilegner sig fagets teori online og udvikler  tale og synopsis i løbet af klasseundervisningen.

 

Ved klasseundervisningen gives der feed back på den mundtligt fremførte tale og den skriftlige synopsis med de teoretiske begrundelser for talen. Tale og Synopsis vil blive udviklet i løbet af klasseundervisningen med løbende feed back fra gang til gang. Eksamenstalen med dertil hørende synopsis kan på denne måde være klar, når klasseundervisningen slutter. 

 

Eksamen er en mundlig eksamen med synopsis. Den studerende skal skrive en tale. I synopsis gives de teoretiske begrunder for talen. Ved eksamen skal den studerende holde talen mundtligt. Med udgangspunkt i tale, synopsis og pensum eksamineres dernæst i de teoretiske begrundelser for fremførelsen og opbygningen af talen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Erhvervsretorik giver professionel kompetence i virksomhedskommunikation:

Faget Erhvervsretorik skal give hver enkelt deltager kompetence til på professionelt niveau at skrive og holde en tale inden for alle former for virksomhedskommunikation så som forhandling, ledelse, strategi, salg, marketing, branding, personaleledelse og organisation.

 

Erhvervsretorik skaber virksomhedens identitet:

Erhvervsretorik er helt afgørende i alle former for virksomhedskommunikation. Virksomheden er sociologisk set en organisme, som opretholdes gennem kommunikation. Erhvervsretorikken skaber virksomheden ned i den mindste rutinemæssige form for kommunikation. Erhvervsretorikken former virksomhedens brand. Den stærke retoriske formulering virker overbevisende og troværdig. Den kraftige tale skaber tillid og kan ændre en virksomheds fremtid.

 

Erhvervsretorik som strategisk kommunikation i virksomheden:

Erhvervsretorik handler om den strategiske brug af talen med henblik på at fremme et bestemt budskab og opnå et bestemt mål.

Talen er det vigtigste redskab for ledere og alle andre deltagere i private og offentlige organisationer.

Organisationer er først og fremmest mundtlige kulturer - selv om vi alle lider under dynger af mails og rapporter. Al afgørende kommunikation og ledelse foregår først og fremmest igennem talen.

Når en virksomhedsleder skal fremlægge nye og bedre resultater, kræves der én form for argumentation, sprogbrug og stemmeføring. Når der skal tales om svære valg i organisation eller i forhold til medarbejderne, kræves der andre argumenter, ord og fremtoning.

Lederen skal vide, hvordan man taler for at kunne sige det, som han eller hun konkret ønsker at få frem. Det kræver kendskab til forholdet mellem den givne situation og de retoriske virkemidler.

 

Erhvervsretorik kan læres:

Erhvervsretorik er noget, man kan lære. I USA er Erhvervsretorik en obligatorisk del af enhver businessuddannelse. Sådan er det ikke i DK. Erhvervsretorik er et forsøg på at afhjælpe denne mangel.

 

Erhvervsretorik er praktisk relevant:

Det er et mål for Erhvervsretorik at integrere teori og praksis, således at faget kan være praktisk relevant for alle deltagere. Erhvervsretorik skal give deltagerne en teoretisk indsigt i sprogets afgørende betydning og funktion i organisationer. Erhvervsretorik skal igennem taleøvelser fremme deltagernes praktiske brug af sproget i tale, samtale, forhandling og strategisk handlen.

 

Erhvervsretorikkens teori:

Den teoretiske del af Erhvervsretorik består i en indføring i den retoriske tradition fra antikken til vor tid. Erhvervsretorikken sættes ind i en bredere filosofisk, politisk, kommunikativ og samfundsmæssig kontekst. I denne sammenhæng vil der blive vist eksempler på storslået retorik. Dernæst vil der være en indføring i konkrete teorier om, hvordan man former sin tale til bestemte lejligheder med henblik på at opnå bestemte mål.

 

Erhvervsretorikkens praksis:

Den praktiske del af Erhvervsretorik består i, at deltagerne skal skrive kortfattede taler og forhandlingsoplæg, som skal fremføres ved timerne med en efterfølgende diskussion. Den specifikke udformning af disse taler og forhandlingsoplæg skal tage udgangspunkt i konkrete udfordringer for ledere i virksomheder og organisationer. Hermed skal deltagernes kompetence som kommende ledere og deltagere i private virksomheder og offentlige organisationer styrkes.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Erhvervsretorik vil være en blanding af forud optaget online undervisning og tilstedeværende klasseundervisning.
Den teoretiske del af faget vil være forud optaget online undervisning. Det vil gøre det fleksibelt for den studerende at tilegne sig eller vende tilbage til den teoretiske del af faget.
Den praktiske del af faget vil være tilstedeværende klasseundervisning, hvor deltagerne bliver undervist i at skrive og holde taler med dertilhørende synopsis.
Deltagerne i undervisningen skal se sig som nyansatte i en virksomhed, hvor de har fået til opgave at skrive taler inden for alle former for virksomhedskommunikation så som salg, marketing, branding, personaleledelse og organisation. I den forbindelse skal de også selv afholde taler for at teste, at de fungerer i det mundtlige sprog.
Feedback i undervisningen
Der gives feed back på den mundtligt fremførte tale og den skriftlige synopsis med de teoretisk begrundelser for talen. Tale og Synopsis vil blive udviklet i løbet af klasseundervisningen med løbende feed back fra gang til gang. Eksamenstalen med dertil hørende synopsis kan på denne måde være klar, når undervisningen slutter. Teori og Praksis er på denne måde helt integreret i klasseundervisningen. Der vil blive dannet en Facebook gruppe, hvor deltagerne i kurset kan kommunikere sammen og give feedback til hinanden.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 166 timer
Eksamen (inklusive eksamensforberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

Den endelige litteratur vil blive  fastlagt inden  undervisningen begynder.

 

Bøger:

Der indgår uddrag af følgende lærebøger i faget Erhvervsretorik:

 

Denne lærebog er en spændende bog om Kristian Madsens erfaringer som taleskriver. Den giver en god indføring i, hvad man skal kunne som taleskriver. 

Kristian Madsen, Skriv gode taler – Taleskrivning som strategisk

kommunikation, Gyldendal Business 2010.

 

Denne lærebog er god til at lære at tale. Den bruges også på Retorikstudiet på KU. 

Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen, Talens Magt, Hans Reitzels Forlag, seneste udgave.

 

Denne lærebog er en dybdegående teoretisk indføring i retorikken. Den bruges også på Retorikstudiet på KU.

Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen, Retorik – Teori og Praksis, Samfundslitteratur, 2009.

 

Artikler:

Følgende artikler indgår i faget Erhvervsretorik:

 

Øjvind Larsen, Deliberative Leadership in Organizations of Modern Democratic Society, in: Giorgio Baruchello et al., Ethics, Democracy and Markets, Aarhus 2016.

 

Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation, Philosophy & Rhetoric 1: 1-14, 1968.

Dansk oversættelse: Lloyd F. Bitzer, Den Retoriske Sitution, Rhetorica Scandinavia, Nr. 3, 1997.

 

McCroskey, James C.: "Ethos: A Dominant Factor in Rhetorical Communication"; i: An introduction to Rhetorical Communication 7th ed., Allyn and Bacon, 1997.

 

Jonas Gabrielsen & Inger Høedt-Rasmussen, Juridisk Gennemslagskraft, Djøf forlag, kap. 17.


 

Sidst opdateret den 21-02-2022