English   Danish

2022/2023  BA-BJURO1422U  Selskabsret

English Title
Company Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
En iværksætter har brug for et selskab som juridisk ramme for sin virksomhed. Den studerende skal kunne beskrive de forskellige selskabsformer, der kendes i dansk ret, således at den studerende bliver i stand til at rådgive iværksætteren, der da sættes i stand til at bidrage med løsninger på samfundets udfordringer.

Den studerende skal i denne forbindelse kunne forklare ligheder og forskelle mellem de enkelte selskabsformer for så vidt angår de grundlæggende regler for beskyttelse af selskabsdeltagerne og selskabernes kreditorer.
På denne baggrund skal den studerende kunne argumentere for fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer for den enkelte erhvervsdrivende.
Derudover skal den studerende kunne redegøre for de grundlæggende principper vedrørende stiftelse, ledelse, afholdelse af generalforsamling og opløsning, der gælder for de enkelte selskabsformer.
De studerende skal på grundlag af et konkret eksempel kunne bedømme, om en påtænkt eller gennemført disposition er lovlig i selskabsretlig henseende. På denne baggrund kan den studerende medvirke til, at selskaberne bidrager til samfundets vækst og tager samfundsansvar.
Den studerende skal understøtte sin konklusion med henvisning til de relevante retskilder. Den studerende skal i denne henseende anlægge en analytisk tilgang til de foreliggende retskildemateriale (data) og forholde sig kritisk hertil
Prøve/delprøver
Selskabsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Selskabsret er en specialdisciplin inden for formueretten. Faget Selskabsret  bygger videre på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I selskabsret fokuseres der på følgende elementer i selskabsretten:
• Selskabsrettens udvikling
• De forskellige selskabsformer inden for kapital- og personselskaber

  • EU-selskabsretten

• Stiftelse
• Hæftelse
• Kapital
• Kapitalbeskyttelse
• Ledelse
• Ansvar
• Årsrapport
• Revision
• Likvidation
• Fusion

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Workshop
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 48 timer
Øvelser 12 timer
Forberedelse 121 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende pensum:
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel:

Introduktion til dansk selskabsret I (seneste udgave)
 

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel:
Introduktion til dansk selskabsret II (seneste udgave)


Begge bøger udgives af Karnov Group


Se lektionsplanen på Canvas for den endelige litteraturliste

Sidst opdateret den 30-11-2022