English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO1005U  Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv

English Title
Interdisciplinary 1st Year Project: Strategic Communication Challenges in a social-analytic perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organisation
 • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
NB: Faget Strategi og samtidsdiagnostik (1. semester) indgår i prøven.
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
 • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
 • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
 • Beskrive og begrunde metodevalg
 • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form
Forudsætninger for at deltage i kurset
NB: Faget Strategi og samtidsdiagnostik (1. semester) udprøves i Tværfagligt 1.årsprojekt.

Det er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at de 3 obligatoriske aktiviteter på 1. semester i faget Strategi og samtidsdiagnostik er godkendt inden eksamen på 2. semester i Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv.
Prøve/delprøver
Tværfagligt projekt, 1. år: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
Kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

4-5 studerende: max 40 normalsider
3 studerende: max 30 normalsider
2 studerende: max 20 normalsider
1 studerende: max 10 normalsider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve I det allerede udarbejdede projekt . Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.

Studerende, der har afleveret et projekt til den ordinære eksamen, men som ikke deltager i den ordinære mundtlige eksamen, skal forinden syge-/omprøven genindlevere det oprindelige projekt på den af administrationen fastsatte dato.

Studerende, der ikke har bestået efter den mundtlige prøve, kan inden syge-/omprøven vælge at indlevere et forbedret projekt på den af administrationen fastsatte dato.
Beskrivelse af eksamensforløbet

For grupper af 4-5 studerende varer den mundlige eksamen 90 minutter inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.

 

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden de har opnået gennem det første år, og derigennem opnå en forståelse af mulige sammenhænge på tværs af fagene.

Formålet med 1.års projektet kan derfor opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af kommunikationsstrategiske problemstillinger.

 

Der gives hvert år omkring semesterstart en introduktion til 1. års projektet, der består af en intro-forelæsning samt et oplæg fra den organisation, der er udgangspunkt for projektarbejdet. De studerende får udleveret en projektmanual, med en beskrivelse af de faglige og formelle krav til projektet, herunder også antal vejledningstimer til rådighed. Alle grupper får tildelt en vejleder, som forventer at modtage et kort skriftligt oplæg fra gruppen forud for første vejledningstime.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning + vejledning + eksamensforberedelse
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres projekt i vejledningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 2 timer
Projektarbejde og eksamen 206 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur
 • Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag
 • Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2015): Problemorienteret projektarbejde –en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag..
 • Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, og Signe Skov. 2017. Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 5. udg. Frederiksberg.
 • Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur.

 

+ Pensum fra kommunikationsfagene og Strategi og Samtidsdiagnostik på 1. år.

Sidst opdateret den 27-06-2022