English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO1050U  Strategi og samtidsdiagnostik

English Title
Strategy and Societal Diagnosis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Benjamin Ask Popp-Madsen - Department of Business Humanities and Law
  • Mathias Hein Jessen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sociologi/Sociology
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 23-05-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
  • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
  • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
  • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal aflevere 3 skriftlige opgaver, der udarbejdes i grupper i løbet af semesteret. Omfanget af hver skriftlig opgave er max. 3 sider. Specifikation omkring grupper samt deadlines for aflevering bliver præsenteret ved semesterstart. Opgaverne kan udarbejdes individuelt.

OBS:
De obligatoriske aktiviteter er ikke en eksamen, men bedømmes godkendt/ikke godkendt. Alle 3 obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles en ny obligatorisk godkendelsesopgave før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg til samtlige obligatoriske aktiviteter. Studerende der ikke har gjort forsøg, og som ikke kan dokumentere sygdom el.lign., kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i den ordinære eksamen eller reeksamen men trækkes for eksamensforsøg i faget Tværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv.

Læs mere om obligatoriske aktiviteter på my.cbs.dk.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BKOMO1005U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget er at give en forståelse af hvordan grundlæggende samfundsmæssige processer spiller en central rolle for virksomheders og organisationers sociale og politiske omverdensbetingelser - og dermed deres strategiske handlemuligheder. Kurset tager afsæt i at organisationers betingelser for at kommunikere skabes af løbende forhandlinger af mening i samfundets mange forskellige offentligheder. I dette perspektiv skal strategi ikke forstås som et problem, der kan endeligt løses, men i stedet som en kontinuerlig proces, hvor organisationen må kommunikere under krydspres fra forskellige og ofte modstridende kommunikationslogikker, der i sig selv er i konstant forandring.

 

For at forstå nye kommunikationsudfordringer anlægger faget  et analytisk blik, der  indfanger den samfundsmæssige kompleksitet private og offentlige organisationer opererer i. Faget tilbyder en analyse af denne kompleksitet gennem anvendelse af en række centrale sociologiske og politologiske teorier, der sætter organisationens forhold til sin samtid i begreb.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser.

Fagets undersøgelse af forandrede betingelser for kommunikation er organiseret omkring tre niveauer, individ, organisation og samfund. Hvert niveau består af 3 eller 4 forelæsninger, der afsluttes med en workshop, hvor de studerende omsætter begreber og diagnoser ved at arbejde med en konkret case og dermed opbygger analytisk kompetence.

Hvert niveau afsluttes med en skriftlig opgave, der skal godkendes for at kunne blive indstillet til eksamen.

Efter hver workshop og opgaveaflevering er der en online feedback-session.
Feedback i undervisningen
Faget har tre workshops, hvor vi arbejder med forskellige cases og de obligatoriske opgaver. Her får de studerende struktureret peer-feedback og feedback fra undervisere på deres præsentationer af deres analyser af casene.
Til forelæsninger arbejdes med mindre øvelser som de studerende får umiddelbart feedback på fra medstuderende og undervisere.

Efter hver workshop og opgaveaflevering er der en feedback-session, hvor de studerende kan få feedback på deres opgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Workshop og øvelsestimer 12 timer
Forberedelse 166 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Grundbog

Andersen, Niels Åkerstrøm & Justine Grønbek Pors (2014). Velfærdsledelse. Mellem styring og potentialisering. København: Hans Reitzels forlag.

 

Kompendium

Andersen, Niels Åkerstrøm (2009) Hvem er Yum Yum? Tegneseriestaten i svøb. Dansk Sociologi, 20(2), s. 9-38.

Andersen, Niels Åkerstrøm & Asmund W. Born (2005). Følsom selvesklusjon - eller følelser som kommunikativt artefakt i organisasjoner. I Frode Nyeng & Grete Wennes (red.), Kan organisasjoner føle? Oslo: J.W. Cappelens Forlag, s.155-171.

Brinkmann, Svend (2014). Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang, Introduktion: Livet i en accelererende kultur, København: Gyldendal, s. 9-22.

Frankel, Christian (2004). Virksomhedernes politisering – en indledning. I Virksomhedens politisering, Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 9-17.

Frega, Robert, Lisa Herz & Christian Neuhäuser (2019). Workplace Democracy – The Recent Debate. Philosophical Compass 19(4).

Jørgensen, Andreas Pindstrup (2020). Medejer: Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab, København: Gyldendal. Kapitel 2: Alt eller intet? Myten om demokrati og erhverv, s. 29-39.

Lindekilde, Lasse & Thomas Olesen (2015). Politisk protest, aktivisme og sociale bevægelser. København: Hans Reitzels Forlag, kapitel 2.

Moore, Mark H. (2000). Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 29(1), s. 183-204.

Müller, Jan W. (2016). Hvad er populisme? Et essay. København: Informations Forlag, s. 9-24, 42-59.

Pedersen, Dorthe (2018). Offentlig Værdiledelse. Ledelsesudfordringer i den fordoblede forvaltning. Kapitel 13 i Modig Ledelse. København: Dafolo Forlag, s. 199-216.

Pedersen, Ove Kaj (2011) Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag, kap. 1: Fra velfærdsstat til konkurrencestat, s. 11-39.

Weber, Max (2003) [1922]. Det legitime herredømmes tre rene typer. I Max Weber, Udvalgte Tekster, bind 2, København: Hans Reitzels Forlag, s. 173-188.

 

 

 

 

Sidst opdateret den 23-05-2022