English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO1267U  Intern kommunikation i praksis

English Title
Internal Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • Vurdere, analysere, og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations interne kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casen
  • Udarbejde et kommunikationsprodukt og koble det med konteksten
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved det udarbejdede kommunikationsprodukt.
Prøve/delprøver
Intern kommunikation i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Formkrav:
- Formidlingsprodukt(erne) skal tilsammen have et tekstomfang på min. 1 side dvs. 2.275 anslag. Kun anslag tælles med, ikke illustrationer og lignende.
- Reglerne vedrørende margin og fontstørrelse gælder ikke for formidlingsprodukterne.
- Formidlingsprodukt(erne) indgår i bedømmelsesgrundlaget og tæller med i opgørelsen af sideantallet, men kan fremstå som et selvstændigt dokument.

Sidenummerering centreret nederst på siden anbefales.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget 'Intern kommunikation i praksis' har fokus på de områder inden for intern kommunikation, som den studerende typisk vil møde i erhvervslivet. Kurset har afsæt i teorier og anvendelsesorienterede tekster, der handler om at planlægge det strategiske og praktiske arbejde med den interne (organisations-)kommunikation med fokus på bl.a. forandringskommunikation (herunder ledelse- og linjekommunikation), employer branding, employee advocacy, intranet, online kommunikation og måling.

 

Undervisningen har afsæt i praksis, hvor den studerende via ’real-life-cases’ øves i strategisk kommunikationstænkning, planlægning og eksekvering i et ’simuleret’ kommunikationsmiljø, hvor der arbejdes med forskellige metoder til at planlægge, analysere og udvikle den interne kommunikation.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstederne er baseret på cases med forskellige kommunikative udfordringer, som den studerende vil møde i erhvervslivet. I undervisningen introduceres, diskuteres og arbejdes der med anvendelsesorienterede kommunikationstekster og værktøjer med afsæt i organisationers interne praksis.

Undervisningen forudsætter en aktiv indsats fra den studerende, som i høj grad selv skal identificere, definere og formulere de problemstillinger, som er relevante og væsentlige at arbejde med i casen. Den studerende arbejder ofte i grupper med underviseren som facilitator, vejleder og inspirator.

I forbindelse med undervisningen skal den studerende læse en række tekster. Teksterne er let tilgængelige og anvendelsesorienterede ift. løsningen af de praktiske kommunikationsudfordringer, som den studerende møder i ’Værkstedet’. Teksterne gennemgås derfor ikke i særlig høj grad, men inddrages og anvendes selvstændigt af den studerende undervejs.
Feedback i undervisningen
I Kommunikationsværkstedet møder den studerende forskellige former for feedback gennem semesteret. De fremlægger ofte pensum i grupper med feedback ift. formidlingsevne, præsentationsteknik og fagligt indhold både fra underviser og medstuderende. De arbejder i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum. De får feedback på udvalgte, individuelle løsninger af skriftlige kommunikationsudfordringer både fra underviser og medstuderende. Desuden arbejder de studerende med peer feedback, hvor de inden for givne retningslinjer giver hinanden feedback og lærer af andres.
Studenterarbejdstimer
Øvelsestimer 30 timer
Workshop 8 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSCanvas inden semesterets start.

Sidst opdateret den 27-06-2022