English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2005U  Branding

English Title
Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Esben Karmark - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
 • demonstrere overblik og indsigt i centrale faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger indenfor brandledelse.
 • redegøre for branding som et mangefacetteret begreb, som ændrer form afhængigt af hvilken teoretisk tilgang, man iagttager ud fra. Der lægges vægt på den studerendes evne til at identificere og sammenligne de enkelte teorier, og forklare deres indbyrdes sammenhæng, herunder modsigelser.
 • udvise evne til at anvende de forskellige teorier på praktiske cases, samt argumentere og reflektere over sit valg og fravalg af fagets begreber i case-analysen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Mundtlige fremlæggelser mv.
På øvelsesholdene skal den studerende som minimum aktivt deltage i én case-fremlæggelse med efterfølgende evaluering af medstuderendes case-fremlæggelse.

OBS:
Den obligatoriske aktivitet er ikke en eksamen men bedømmes godkendt/ikke godkendt. Den obligatoriske aktivitet skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til den ordinære eksamen.

Der stilles ny obligatorisk godkendelsesopgave (5 siders skriftlig erstatningsopgave) før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg til fremlæggelsen. Studerende der ikke har gjort forsøg kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i ordinær eksamen eller reeksamen men trækkes for et eksamensforsøg.

Læs mere om obligatoriske aktiviteter på my.cbs.dk.
Prøve/delprøver
Branding:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Kan udarbejdes i grupper eller individuelt.
Grupper af 2-5 studerende skriver max. 10 sider.
Studerende, som skriver alene, skriver max. 5 sider.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der gives tre døgn til besvarelse af eksamenscasen.

 

Den mundtlige eksamen varer 20 min. per studerende inkl. votering, karaktergivning og begrundelse, dog max. 1 time.

 

Ved bedømmelsen af prøven indgår de studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget.

 

Ved syge-/omprøve erstattes casebesvarelsen af en individuel mundtlig eksamen i hele pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset beskæftiger sig med følgende temaer: Branding-begreber og branding-paradigmer, brandledelse og -strategi, brand- identitet, nyere branding-tilgange inklusive corporate branding, brand relationer herunderinklusive brand communities, branding i nye kontekster og på sociale medier  samt kritiske perspektiver på brands inklusive branding som neo-normativ kontrol. Endelig afsluttes kurset med et syntese-perspektiv samt diskussion af, hvor branding bevæger sig hen.

 

Kurset giver de studerende et overblik i branding som teoretisk koncept og belyser de strategiske og organisatoriske problemstillinger, som organisationer møder i arbejdet med at tilrettelægge og koordinere deres brand-aktiviteter. 

 

Kurset søger at bygge videre på den erhvervsøkonomiske og markedskommunikationsfaglige ballast som de forudgående semestres undervisning har bibragt de studerende. 

 

Sigtet er at give de studerende overblik og indsigt i relevante faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger for derigennem at forberede dem på at arbejde med branding i forskellige typer organisationer (herunder kommunikations- eller reklamebureauer), under deres praktikophold på 5. semester (og senere karrierer).

 

Kurset begrænser sig ikke til et virksomhedsstrategisk perspektiv på branding, men udfordrer de antagelser, der ligger til grund for brandledelse som teoretisk og praktisk koncept. Således rejses i faget spørgsmål om fx realiseringen af synergi; kontrol og magt; måleproblemer; modtagere og målgruppers rolle, og teoriudvikling i branding.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen afvikles i to spor: En forelæsningsrække og en øvelsesrække samt et afsluttende seminar, som har en både vertikal og horisontal sammenhæng. Forelæsningsrækken udgør første spor baseret på en præsentation af såvel teoretiske begreber, diskussioner og modeller som praktiske problemstillinger. Det forventes, at de studerende på kurset aktivt engagerer sig i det case-arbejde, der lægges op til fra forelæserens/​​holdunderviserens side, og de diskussioner, som medstuderende inviterer til. På øvelsesholdene tilstræbes det i så vidt omfang som muligt at opnå en praksisnær tilgang til branding, og hvor cases, der omhandler konkrete og aktuelle branding-problematikker, danner udgangspunkt for analyser og diskussioner. På det afsluttende seminar, bliver de studerende introduceret til konkrete branding-problemstillinger i virksomheder/​​organisationer, og hvor løsninger på disse diskuteres og evalueres i plenum.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback i undervisningen i forbindelse med såvel forelæsninger som på øvelsesholdene. På baggrund af forelæsningerne forekommer feedback som en invitation til diskussion af kursets begreber, idéer og forudsætninger i forskellige online fora. To forelæsninger midt i forløbet (uge 39 og uge 41) vil have form af mini-seminarer, hvor de studerende vil præsentere spørgsmål og diskussioner, der er opstået i kursusforløbet. Spørgsmål og diskussioner tages op af underviser, som vil være facilitator i efterfølgende plenumdiskussioner af kursets begreber, koncepter og perspektiver. På øvelsesholdene vil de studerendes case-arbejde evalueres af undervisere, dels af dedikerede medstuderende og dels af samtlige studerende på holdene (peer evaluation). Den sidste holdundervisningsgang (uge 43) vil være dedikeret til en fælles evaluering af læring på baggrund af case-arbejdet samt perspektiver rettet mod eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Øvelsestimer 14 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur
 • Aaker, David A. & E. Joachimstahler (2009) Brand Leadership. New York: The Free Press.
 • Aaker, David. A. (1996) Measuring Brand Equity Across Products and Markets. California Management Review. Vol 38, No. 3
 • Antorini, Yun Mi, Albert M. Muniz, Jr & Tormod Askildsen. Collaborating with Customer Communities: Lessons From the Lego Group. MIT Sloan Management Review. March.
 • Balmer, John M.T. (2001). Corporate identity, corporate branding and corporate marketing – Seeing through the fog. European Journal of Marketing. Vol. 35 Issue 3/4.
 • Christensen, Lars Thøger (2016). Pure Self-Seduction? Towards a Critique of Georg Jensen’s Branding Assumptions i: Karmark, Esben et al. Communication Perspectives on a Luxury Brand Organization: The Case of Georg Jensen. Management Communication Quarterly. Vol. 30(1).
 • Ellet, William (2007). The Case Study Handbook. Boston: Harvard Business Review Press
 • Endrissat, Nada, Dan Kärreman & Claus Noppeney. Incorporating the creative subject: Branding outside-in through identity incentives. Human Relations, Vol.70(4)
 • Fournier, Susan (1998). Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research. Journal of Consumer Research. Vol 24, No. 4
 • Fournier, Susan & Jill Avery (2011). The Uninvited Brand, Business Horizons, Vol. 54, Iss. 3 May-June.
 • Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2003). The Cycles of Corporate Branding: The Case of the LEGO Company. California Management Review Vol 46, No. 1
 • Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2009) Of Bricks and Brands: From Corporate to Enterprice Branding. Organizational Dynamics, Vol 38, No. 2.
 • Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2010). Toward a theory of brand co-creation with implications for brand governance. Brand Management. Vol 17, 8.
 • Holt, David (2016). Branding in the age of Social Media. Harvard Business Review, March.  
 • Kapferer, J.N. (2012). The New Strategic Brand Management. London: Kogan Page
 • Karmark, Esben; Fabian F. Csaba & Suzanne C. Beckmann (2010). Pure Luxury? The Rebranding of Georg Jensen. Copenhagen Business School
 • Keller, Kevin L. & Donald R. Lehmann (2006). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science. Vol. 25, No. 6
 • Kornum, N., R. Gyrd-Jones, N. Al Zagir, K. Anthoni Brandis (2017). Interplay between intended brand identity and identities in a Nike related brand community: Co-existing synergies and tensions in a nested system. Journal of Business Research: 70.
 • Louro, Maria Joao & Paulo Vieira Cunha (2001). Brand Management Paradigms. Journal of Marketing Management. 17.
 • Lowrie, Anthony (2007). Branding higher education: Equivalence and difference in developing identity, Journal of Business Research 60; 990–999
 • Schau, Hope Jensen,  Albert M. Muniz Jr. & Eric J. Arnould  (2009). How Brand Community Practices Create Value.  Journal of Marketing. Vol 73 (September 2009)
 • Srivastava, Rajendra K. & Gregory Metz Thomas (Eds.), The Future of Branding, Sage Response, 2016
 • Thompson, C. J., Rindfleisch, A. & Arsel, Z. (2006). Emotional Branding and the Strategic Value of the Doppelgänger Brand Image. Journal of Marketing, Jan.

 

Sidst opdateret den 27-06-2022