English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2008U  Marketing

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
 • identificere og afgrænse et marked samt beskrive markedets forhold
 • identificere og analysere markedsrelaterede problemstillinger (f.eks. i forhold til salg, kunder, aftagere, konkurrenter og leverandører)
 • udarbejde forslag til mulig(e) løsning(er) af markedsrelaterede problemstillinger
 • give anvisninger på mulig implementering af løsningsforslag (f.eks. hvorledes skal virksomhedens handlingsparameter-mix fastsættes og udmøntes i praksis).
Prøve/delprøver
Marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen er en skriftlig individuel stedprøve på 4 timer på CBS' computere. Der eksamineres i fuldt pensum.

 

Reeksamen er mundtlig stedprøve på 20 minutter per studerende inkl. votering, karaktergivning og begrundelse. Der eksamineres i fuldt pensum. Der trækkes forud et spørgsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I en verden hvor markeder integrerer og interagerer i kraft af en stadig større global konkurrence, påvirkes virksomhedens beslutninger i stigende omfang af stadig flere og i øvrigt gensidigt afhængige dynamiske faktorer i og omkring virksomheden. Dette nødvendiggør en forståelse af virksomheden i et flerdimensionalt og dynamisk perspektiv.

Det er fagets formål, at sætte den studerende i stand til at forstå, analysere, beskrive og ikke mindst konkludere og anbefale målgivende handlinger, på en selvstændig og kritisk måde for virksomheden.

Endeligt er det formålet, at den studerende skal opstille ressourceorienterede anbefalinger, på forskellige og ændrede kommercielle konkurrencebetingelser, markedssituationer og problemstillinger, i og omkring den relevante omverden for virksomheden.

Det vil, som konsekvens til fagets formål, være nødvendigt at definere markedskonkurrencen i klassisk afsætningsøkonomisk forstand med fokus på økonomisk konkurrence og specielt sammenhængen mellem pris, værdi og afsætning.

Faget vil være inddelt i 2 teorisektioner - en sektion, som i forlængelse af mikroøkonomi, introducerer grundlæggende begreber og perspektiver på markeder og konkurrence, samt en sektion, der tilsigter indlæring af en række afsætningsøkonomiske værktøjer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger i dialogform med gæster relevante for case fremlæggelse/​illustration.

Cases til illustration af pointer og implementering af teoretiske begreber i praktisk afsætningsøkonomisk hverdag.

Der suppleres med en række korte undervisningsfilm.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger og øvelser gennemføres i dialogbaseret form og dermed gives feedback. Øvelser løses hjemme og gennemgås/vurderes gruppevis med feedback fra medstuderende og underviser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 10 timer
Studiecafe 10 timer
Forberedelse og eksamen 168 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Fagets pensum består af en grundbog samt uddrag af forskellige bøger og film, der tilgængeliggøres for studerende. Grundbogen er:
Kotler, P.; Keller, K.; Brady, M.; Goodman, M. & T. Hansen (2019) Marketing Management, Edinburgh, Pearson/Prentice Hall.
Desuden bruges uddrag af Aaker, D & Moorman, C. (2017): Strategic Market Management, Wiley, Hoboken. Hertil forskellige film.

 

 

Sidst opdateret den 27-06-2022