English   Danish

2022/2023  BA-BKOMV1702U  Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer

English Title
Oral presentation skills

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Annette Hoffskov - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
 • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere forskelle mellem skriftlig og mundtlig formidling og grundlæggende udfordringer i forbindelse med mundtlige præsentationer og brugen af visuelle hjælpemidler
 • Forholde sig kritisk til faget og dets begreber og diskutere dets betydning og relevans i dag
 • Analysere og vurdere retoriske kommunikationssituationer, taler og præsentationer med udgangspunkt i fagets litteratur
 • Formulere et klart formidlingsmål og en overbevisende kommunikationsstrategi, udvælge hensigtsmæssige retoriske og visuelle virkemidler i forhold til formål og målgruppe og anvende stemme, kropssprog, gestik og mimik til at understøtte den mundtlige formidling
 • Producere, revidere og indøve en overbevisende mundtlig præsentation, baseret på fagets teori
Prøve/delprøver
Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
OBS: Synopsen skal fylde en halv til en hel normalside
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven har form af, at den studerende på en angivet dato efter sidste kursusgang afleverer en kort synops for talen/præsentationen, dens formål og dens modtagere. Ved den mundtlige eksamen fremfører den studerende sin tale eller præsentation. Med udgangspunkt i denne diskuteres den valgte kommunikationsstrategi og de anvendte retoriske virkemidler – og der reflekteres teoretisk over formål, strategi og udfordringer i forbindelse med mundtlige præsentationer, med eller uden visuelle hjælpemidler.

 

Ved bedømmelsen af prøven indgår alle kursets faglige og praktiske elementer. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af den studerendes faglige overblik over pensum og dennes kommunikative og retoriske valg og virkemidler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på den mundtlige formidling i form af taler og præsentationer; præsentationen af en idé, man ønsker tilslutning til, salgstaler, eksamenspræsentationer, præsentationer af forretningsidéer med anmodning om økonomisk støtte, direktørens årlige tale til medarbejderne, kommunikationschefens tale til pressen, talen til kollegaens jubilæum etc. Der er desuden fokus på tendensen til at anvende visuelle virkemidler som f.eks. PowerPoints ureflekteret og uhensigtsmæssigt.

 

De kompetencer, som de studerende lærer på kurset, kan også anvendes i forbindelse med skrevne tekster: I en tid med sociale medier og rige muligheder for at blive informeret, underholdt og overbevist, er det vigtigt at udtrykke sig præcist, gøre formålet med en ytring klar, fange modtageren med det samme og at bruge historier og eksempler, så modtagerens interesse fastholdes og indholdet gøres forståeligt.

 

De faglige kompetencer kan de studerende anvende i kombination med fagområder som PR, content marketing, markedsføring og organisationsudvikling og som fagindhold i bachelorprojekter. De praktiske færdigheder kan de bruge til mundtlige eksaminer og jobsamtaler samt i forbindelse med studenterjobs og fremtidige ansættelser, hvor de f.eks. skal bestyre social communities, sparre og rådgive om kommunikation, skrive eller redigere chefers eller kollegers taler, undervise og informere kolleger eller medarbejdere, pitche en faglig eller organisatorisk idé o.lign.

 

Faget tager afsæt i ældre og nyere tekster og teorier om retorik, kommunikation og formidling: Fra Aristoteles’ tanker om troværdighed og appelformer til forskning i, hvordan teknologiske hjælpemidler kan anvendes strategisk og overbevisende (Markel og Kernbach et al). Der reflekteres desuden over talers og mundtlige præsentationers formål, muligheder og begrænsninger ud fra bl.a Bitzers teori om den retoriske situation. I forbindelse med analyse af taleeksemler og de studerendes udvikling af egne taler anvendes der teorier og tekster om topik (Kock), clap traps (Atkinson), fortællinger (Graae & Pontoppidan), konkretiseringer (Jensen), ikonicitet (Jaisinski) og stilfigurer (Kihlström). Der arbejdes desuden med mimik, gestik og kropssprog (Onsberg, Jørgensen et al, Kihlström).

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsestimer fokuserer hver uge på et særligt tema inden for mundtlig retorik og kommunikation. Forelæsningerne vil fokusere på pensum, men vil også inddrage de studerende i forhold til at vurdere konkrete eksempler på overbevisende og knap så vellykket mundtlig formidling. Øvelsestimerne vil fortrinsvist blive brugt på konkrete øvelser i forbindelse med at formidle overbevisende og effektivt i et mundtligt rum. Men med konsekvent inddragelse af pensum som belæg og oplæg til diskussion af de valgte virkemidler. Og med perspektiveringer til ligheder og forskelle mellem mundtlig og skriftlig formidling, og hvordan man også kan anvende virkemidlerne til at skrive overbevisende.
Feedback i undervisningen
Der arbejdes med en hands-on-tilgang på holdundervisningen: Alle overvejelser og virkemidler afgøres, indøves og afprøves ved hjælp af større og mindre øvelser. Hver enkelt studerende arbejder med en selvvalgt præsentation, som udvikles i løbet af kurset. Der vil både blive givet feedback fra underviseren, men de studerende trænes også i at give og modtage feedback, ud fra bl.a. tekster af Sommers og Alrø & Kristensen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelsestimer 22 timer
Forberedelse og eksamen 164 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

(alle tekster ud over de to grundbøger uploades på Canvas)

 

Aristoteles [384 f.v.t - 322 f.v.t.]. Extracts from On Rhetoric by Aristotle Translated by Roberts W.R., compiled by Honeycutt L. (2010). Book 1, chapter 2-3; book 2, chapter 1; book 3, chapter 1, 13, 17.

Atkinson M. (1984). Our Masters’ Voices. The language and body language of politics. Routledge (side 47-85).

Bitzer L.F. (1997). Klassikeren - Den retoriske situation. In: Rhetorica Scandinavica, nr. 3/1997.

Gabrielsen J og Christiansen T J (2010). Talens Magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag. GRUNDBOG.

Graae, A.I. og Pontoppidan, C. (2016). Giv Teksten Liv. Samfundslitteratur (side 25-54).

Greve, L (2016). Den gode præsentation. Fem skridt til metodisk forberedelse og større gennemslagskraft. Samfundslitteratur. GRUNDBOG.

Jensen, L. B. (1994). Ud af elfenbenstårnet. Roskilde Universitetsforlag (side 37-58).

Just S. (2019). ‘In your face’-retorik. Den nye polemiske stil. Kommunikationsforum 18-11-19.

Jørgensen C., Kock C. og Rørbech L. (2014). Rhetoric that shifts votes. An exploratory study of persuasion in issue-oriented public debates. In: Political Communication, 15:3 (s. 283-299)

Kernbach S., Eppler M. J. og Bresciani S. (2015). The use of visualization in the communication of business strategies. An experimental evaluation. In: International Journal of Business Communication 2015, vol. 52(2).

Kihlström, E. (2007). Karismakoden – udstråling kan læres. Retorikförlaget 2007 (s. 49-77+113-121).

Kjeldsen, J.E. (2013). Virtues of visual argumentation: How pictures make the importance and strength of an argument salient. University of Bergen.

Markel M. (2009): Exploiting verbal-visual synergy in presentation slides. In: Technical Communication, vol. 56, nr. 2, May 2009.

McCroskey J. C. (1968): An Introduction to Rhetorical Communication. Prentice Hall (side 67-85).

Onsberg M. (2009): Fremførelse. In: Jørgensen C & Villadsen L: Retorik – teori og praksis. Samfundslitteratur (side 219-236).

Sommers, N. (1980). Revision strategies of student writers and experienced adult writers. I: College Composition and Communication, Vol. 31, No. 4, Dec 1980 (side 378-388).

Sidst opdateret den 09-02-2022