English   Danish

2022/2023  BA-BKOMV6005U  Samarbejde, beslutningstagning og ledelse

English Title
Collaboration, Decision-making, and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Jesper Bjørnholt Kollerup - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Kommunikation/Communication
  • Lederskab/Leadership
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Kendskab til principperne fra improvisationsteater og hvordan de kan bruges til at skabe værdi og sammenhold i sociale og forretningsmæssige situationer.
  • Forstå og benytte paradokser som refleksivt praksis.
  • Reflektere over sin rolle i samarbejdsprocesser og identificere måder hvorpå man aktivt kan bidrage til dem.
  • Beskrive ens potentielle instinktive reaktioner i forskellige sammenhænge og redegøre for konkrete metoder man kan bruge til at skabe nye forståelsesrammer og indfaldsvinkler til en problemstilling.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Man skal være interesseret og forberedt på at deltage i alternative former for undervisning som er praktisk orienteret med henblik på at ruste de studerende til de forskellige uforudsigelige situationer og paradokser der kan opstå i erhvervs- og studielivet.
Prøve/delprøver
Samarbejde, beslutningstagning og ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende vil få mulighed for at teste den viden og bruge de redskaber de har lært fra faget til den mundtlige eksamen. Der vil ikke være hjælpemidler eller forberedelsestid til den mundtlige eksamen, og der vil blive lagt vægt på, at den enkelte studerende både kan vise forståelse for fagets teoretiske indhold samt benytte nogle af de teknikker, som de har stiftet bekendtskab med under undervisningsforløbet. Den studerende vil inde i eksamenslokalet blive bedt om tilfældigt at trække et eller flere spørgsmål/emner, som relaterer til undervisningsmaterialet, som de skal besvare/tale ud fra. Dette fungerer altså som indfaldsvinklen til at præsentere, hvad de har lært, men de bør desuden sætte tingene i perspektiv og forsøge at relatere deres besvarelser til andre emner end dem, som spørgsmålet/emnet umiddelbart lægger op til. Under eksamen vil eksaminatoren og censor have mulighed for at stille den studerende uddybende spørgsmål med henblik på at sikre sig, at den studerende lever op til læringsmålene.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den teoretiske del af kurset bygger især på paradoksledelse, adfærdspsykologi, og de grundlæggende principper fra improvisationsteater. Målet med dette kursus er at fremme og understøtte en større tryghed og bevidsthed i situationer, hvor man skal handle hurtigt og ikke altid har tid til at lægge en lang strategi før en beslutning skal træffes. De studerende vil blandt andet blive bedre til at håndtere dette gennem en række øvelser og rollespil, som tager udgangspunkt i forskellige arbejdsmæssige situationer. Disse øvelser og rollespil bygger på teori, men også på de studerendes egne erfaringer, så det er vigtigt, at de tør bringe sig selv i spil. De studerende vil derfor blive opfordret til at trække på den viden de har tilegnet sig fra andre områder i deres liv, som ikke nødvendigvis er direkte relateret til universitets- eller arbejdslivet. Disse erfaringer lægger desuden op til dialog i undervisningslokalet om hvordan man kan finde og drage nytte af sine personlige styrker, samt genkende dem i andre og derved danne et fælles grundlag for bedre forståelse, kommunikation, og samarbejde. Her vil der desuden blive undervist i konceptet om uformel læring, og der vil undervejs i forløbet være fokus på at øge de studerendes kapacitet for selvrefleksion, især hvad angår relationen mellem teori og praksis, og hvordan de aktivt kan gøre brug af det de får lært i lektionerne i deres eget liv. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsestimer fokuserer hver uge på et særligt tema der er knyttet til en af læringsmålene. Forelæsningerne vil fokusere på pensum, mens øvelsestimerne vil handle om gruppeaktiviteter, hvor de studerende aktivt kan stifte bekendtskab med de værktøjer som de bliver præsenteret for til forelæsningerne. Kurset giver løbende mulighed for at øve selvrefleksion, og der er hele tiden fokus på at stimulere deltagerne til at tænke videre uden for klasselokalet. Dette gøres blandt andet ved at opfordre dem til at udføre frivillige øvelser eller mindre hjemmeopgaver undervejs i forløbet. Dette vil blive understøttet af kursuskoordinatoren. Der vil desuden være videoer og andet læringsmateriale tilgængeligt online som de studerende kan gøre brug af inden de møder op til undervisningen.
Feedback i undervisningen
Undervisere tilbyder dialog og feedback efter aftale inden for kontortiden.

Regelmæssige korte opgaver: Ved at løse en eller flere korte opgaver i løbet af semesteret kan de studerende få den nødvendige feedback gennem skriftlige kommentarer fra underviseren.

Individuelle skriftlige tilbagemeldinger efter eksamen. De studerende er desuden også velkomne til en uddybende en-til-en samtale efter eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelser 38 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Robson, Pitt, L., & Berthon, P. R. (2015). “Yes, and. . .”: What improv theater can teach service firms. Business Horizons58(4), 357–362. https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.bushor.2015.02.002

 


Smith, & Lewis, M. W. (2011). TOWARD A THEORY OF PARADOX: A DYNAMIC EQUILIBRIUM MODEL OF ORGANIZING. The Academy of Management Review, 36(2), 381–403. https:/​/​doi.org/​10.5465/​AMR.2011.59330958
 

 

Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow , 40 , 100785. (1st ed.). Farrar, Straus and Giroux. 

 

Kulhan, B., & Crisafulli, C. (2017). Stanford Business Books. Getting to “Yes And”: The Art of Business Improv 

 

 

The power of small wins. (2011). Human Resource Management International Digest, 19(7).

https:/​/​doi.org/​10.1108/​hrmid.2011.04419gaa.015 

 

Sidst opdateret den 27-06-2022