English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1900U  Introduktion til programmering

English Title
Introduction to programming

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
Underviser: Patrick Kristiansen
Primære fagområder
  • Matematik/Mathematics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne udvise og klart kommunikere en forståelse af følgende læringsmål for faget:
  • Anvende grundbegreber i C++ til selvstændig udvikling af et program beregnet til løsning af et givet problem evt med givne data
  • Anvende en modulariseret kodningsproces og udføre afgrænsede tests af enkeltmoduler ved brug af Mathematica
  • Være kritiske, kunne reflektere over og diskutere de bagvedlæggende antagelser og begrænsninger for de anvendte løsningsmetoder
  • Teste, klarlægge og analysere et programs evne til at løse et givent problem
  • Samarbejde om at dokumentere hele arbejdsprocessen og præsentere dette i en rapport henvendt til de relevante interessenter
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles én obligatorisk opgave, som de studerende skal løse i grupper af 3 personer. Opgavebesvarelsen skal godkendes af underviseren for, at de studerende kan blive indstillet til den ordinære eksamen. Det er underviseren alene, der vurderer, om besvarelsen kan godkendes.

Godkendes opgavebesvarelsen ikke i forbindelse med den ordinære aflevering, skal den studerende til en 10 minutters mundtlig udprøvning baseret på den tidligere stillede obligatoriske opgave samt øvrige pensum for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve. Det er underviseren alene, der vurderer, om den mundtlige udprøvning kan godkendes.
Prøve/delprøver
Introduktion til programmering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en 20 mundtlig sygeprøve i det allerede udarbejdede projekt.

Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i opgaveudarbejdelsen, skal aflevere et ny opgave og derefter til en 20 min individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i den afleverede opgave.

Studerende, der har afleveret en opgave til den ordinære eksamen, men som ikke deltager i den ordinære mundtlige eksamen, skal forinden syge-/omprøven genindlevere den oprindelige på den af administrationen fastsatte dato.

Studerende, der ikke har bestået efter den mundtlige prøve, kan inden syge-/omprøven vælge at indlevere en forbedret opgave på den af administrationen fastsatte dato.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Formålet med faget er at introducere den studerende til programmeringssprog generelt. Konkret vil faget tage udgangspunkt i programmeringssproget C++ og programpakken Mathematica. De studerende vil i forbindelse med faget lære at skrive afgrænsede C++ programmer til løsning af blandt andet matematiske problemer. 

 

I faget stifter den studerende kendskab til behandling af simple variable og datatyper. Dertil udvides med sammensatte datastrukturer som én- og to-dimensionale tabeller. Den studerende lærer endvidere at forstå og implementere grundlæggende programmeringsredskaber som løkker, funktioner, funktionsbibliotekter, forgreninger, og udveksling af data mellem et program og datafiler. Endelig diskuteres talformater og der opnås en forståelse af nøjagtigheden af programmerede beregninger. 

 

Efter endt kursus vil den studerende således være i stand til at forstå og håndtere grundlæggende begreber i programmeringssproget C++ og den matematiske programpakke Mathematica. Dertil vil den studerende selvstændigt kunne udvikle, implementere, dokumentere, og teste afgrænsede programmer i disse sprog og pakker.  

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er tilstedeværelsesundervisning med fokus på praktiske løsningsmetoder. Kurset er baseret på opgaver som løses dels i forbindelse med forberedelsen og dels ved øvelserne, hvor der er en underviser tilstede.
Feedback i undervisningen
De studerende løser selv løbende problemer i forbindelse med øvelsesundervisningen. Til denne del af undervisningen er det muligt at få kommentarer og forbedringsforslag til løsningerne fra instruktoren. De studerende opfordres til aktivt at gøre brug af denne mulighed.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Øvelser 36 timer
Obligatorisk aktivitet 24 timer
Eksamen 37 timer
Forberedelse 85 timer
Foreløbig litteratur

Noter 

Online dokumentation til Mathematica

Sidst opdateret den 30-11-2022