English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1563U  Kommunikation og organisering

English Title
Communication and organising

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Alex Klinge - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-12-2022

Relevante links

Læringsmål
Kurset giver de studerende mulighed for at udvikle deres analytiske og kritiske forståelse af, hvordan en organisations kommunikation er kædet sammen med psykologiske, organisatoriske og erhvervsøkomiske problematikker. Kurset fokuserer på, hvordan organisationens kommunikation bidrager til at skabe den oplevede organisatoriske virkelighed, og hvordan kommunikationen dermed bliver central i fx organisatorisk udvikling, adfærd, identitet, ledelse, kontrol og inklusion. Gennem kurset introduceres små kommunikations-cases med udfordringer og dilemmaer, som analyseres og diskuteres med udgangspunkt i kursets teoretiske begreber med henblik på at skabe en kontekst for kollaborativ læring.

De studerende vil med baggrund i kurset kunne:
  • Gøre kritisk rede for kommunikationens centrale roller i en organisation.
  • Gøre rede for de kommunikationsteoretiske begreber, der er blevet anvendt i kurset.
  • Reflektere selvstændigt over, hvordan kommunikation bidrager til organisatorisk transformation.
  • Analysere en selvvalgt case med brug af passende teorier og begreber.
  • Formulere sig fagligt i et klart, korrekt og tydeligt sprog.
Prøve/delprøver
Kommunikation og organisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus introducerer de studerende til en forståelse af kommunikation som grundlæggende for den oplevede virkelighed i organisationen og hvordan kommunikationen dermed bliver sammenvævet med psykologiske, organisatoriske og virksomhedsøkonomiske udfordringer, der går igennem de tre strenge i uddannelsen. Vi kommer til at arbejde med kommunikationens rolle i fænomener som fx organisatorisk udvikling, adfærd, identitet, ledelse, kontrol og inklusion. På denne baggrund kan vi forholde os refleksivt og kritisk til hvordan kommunikation kan bruges til at forme virkelighedsopfattelser.

 

Kurset løber mest intensivt i semestrets første del, for at give plads til bachelorprojektet senere i semesteret. Det er bygget op af en introduktion og syv moduler, der knytter an til uddannelsens tre strenge. Introduktionen skaber et fundament for at tænke over kommunikation som både en praktisk disciplin og en vidtspændende akademisk tradition. Modulerne udgør tre blokke. En blok fokuserer på den kommunikative dimension af eksempelvis tal, statistik og regnskaber, en blok fokuserer på den kommunikative dimension af eksempelvis identitet, relationer og ledelse, og en blok fokuserer på den kommunikative dimension af eksempelvis organisering og organisationers relationer til deres omverden. Der samles løbende op ved hjælp af opgaver og mikro-cases, der giver mulighed for kollaborativt at reflektere kritisk over udfordringer og dilemmaer i relation til kommunikationen.

 

Kurset tager udgangspunkt forelæsninger, men lægger op til de studerendes refleksioner over kommunikationens rolle i psykologiske, organisatoriske og erhvervsøkonomiske problematikker.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem forelæsning og arbejde med det teoretiske begrebsinventar gennem små opgaver og mikro-cases.
Feedback i undervisningen
De studerende får gennem en til en-vejledning feedback på deres selvvalgte case og teorier.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (kan ændres) 20 timer
Øvelser (kan ændres) 15 timer
Foreløbig litteratur

Fastlægges senere

Sidst opdateret den 01-12-2022