English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1732U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Research Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-06-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Reflektere over problemformuleringens udvikling og rolle i projektforløbet.
  • Gøre rede for de kvalitative undersøgelsesmetoder, faget har introduceret til.
  • Reflektere over de enkelte metoders muligheder og begrænsninger i forhold til andre metoder.
  • Diskutere metodernes anvendelighed i forhold til at undersøge konkrete empiriske cases.
  • Gøre rede for databehandling og reflektere over dertil passende analysestrategier
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1531U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er, at de studerende får indsigt i og en vis erfaring med kvalitative undersøgelsesmetoder, så de selvstændigt kan gennemføre en empirisk undersøgelse og reflektere kritisk over konsekvenserne af deres metodevalg. 

 

Faget strækker sig over et semester og indeholder tolv undervisningsgange. Tre af disse er forelæsninger for hele årgangen (LA-hold á 2 lektioner) og de øvrige ni undervisningsgange er øvelseshold (XA og XB) med 3 lektioner pr. undervisningsgang. Den første undervisningsgang (LA) er en generel introduktion til faget Kvalitative Metoder, og i de 2 øvrige LA-forelæsninger er fokus på koblinger mellem kvalitative metoder og Arbejds- og Ledelsespssykologi og med en underviser fra hvert fag.

 

På øvelsesholdene (XA og XB) vil de studerende blive introduceret til kvalitative forskningsdesigns, kvalitative dataindsamlingsmetoder samt kvalitetskriterier for kvalitative metoder. Der lægges i undervisningen vægt på, at de studerende får konkret erfaring med kvalitative metoder gennem oplæg og praktiske øvelser - og med, hvordan kvalitative data kan behandles og analyseres. Faget vil fortrinsvis introducere de grundlæggende kvalitative dataindsamlingsmetoder: Det individuelle forskningsinterview, fokusgruppe interviewet, observation og analyse af dokumenter og tekster.

Beskrivelse af undervisningsformer
tilstedeværelsesundervisning, oplæg fra underviser og øvelser/workshops i grupper.
Feedback i undervisningen
Feedback foregår på Feedback Workshops, der er koordineret med faget i Arbejds- og Ledelsespsykologi.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og oplæg 32 timer
Feedback Workshops 12 timer
Læsning af pensum 164 timer
Foreløbig litteratur

Endelig lektionsplan med oversigt over pensum uploades til Canvas i starten af august måned.

 

Følgende grundbog skal anskaffes: 

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations-og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag

 

Der skal ikke indkøbes kompendium til faget. Alle tekster ud over grundbog bliver tilgængelige på Canvas.

 

Sidst opdateret den 15-06-2022