English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO2002U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Ved gennemførelse af dette fag skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler kunne:
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til virksomheders økonomistyring
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af opgaver og/eller besvarelse af spørgsmål relateret til økonomistyring, herunder vise de nødvendige udregninger og/eller overvejelser
 • Reflektere over fagets teoriers og metoders indbyrdes sammenhæng, herunder deres anvendelighed og begrænsninger i forhold til virksomheders økonomistyring
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavebesvarelsen skal uploades som pdf. og i ét dokument. Ingen min. eller max. antal sider. Excelark godtages ikke.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis omprøven afholdes som en mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse inkl. votering og karakterafgivelse. Til selve prøven trækker den studerende et på forhånd ukendt spørgsmål, som først skal besvares, og som dernæst danner udgangspunkt for en bredere udprøvning i pensum. Spørgsmålet vil være af redegørende karakter og er ikke et beregningsspørgsmål. Den studerende kan dog godt blive bedt om at foretage beregninger under selve eksaminationen. Den studerende skal videre være forberedt på at kunne perspektivere spørgsmålet til hele pensum. Noter må godt anvendes, men da bedømmerne vurderer den selvstændige præstation, anbefales det, at den studerende kun meget kort gør brug af disse.

Tidligere syge-/​omprøvespørgsmål udleveres ikke.

For yderligere informationer om reeksamen, kontakt fagansvarlige.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at give de studerende en grundlæggende forståelse for virksomheders økonomistyring. I faget vil der blive arbejdet med en række emner, som for eksempel omkostningsestimering, budgettering, præstationsmåling samt bæredygtighed. Formålet med faget er videre at opbygge de studerendes kompetencer til både selvstændigt og sammen med andre at kunne løse og ikke mindst reflektere over en række praksisrelevante økonomistyringsopgaver. Hvordan fastsætter man for eksempel prisen på et produkt? Hvordan kontrollerer man, om man har opnået den finansielle målsætning? Hvordan integrerer man et fokus på virksomhedens finansielle præstation med et fokus på bæredygtighed? Hvordan designer man et præstationsmålingsinstrument? Og meget mere. Faget vil også sætte fokus på en række psykologiske og adfærdsmæssige problemstillinger knyttet til økonomistyring.

 

Faget forløber sammenlagt over 12 uger med én undervisningsgang om ugen (en tilstedeværelsesforelæsning) og sammenlagt 10 øvelsesgange fordelt over de 12 uger (på dedikerede øvelseshold). Faget starter første gang med en introduktion, både til faget selv og til fagfeltet økonomistyring. Herefter følger 10 undervisningsgange, hvor der vil blive sat fokus på fagets forskellige emner. I sidste lektion, vil fokus være på den forestående eksamen samt en afrunding på faget.

 

Faget tager en pædagogisk tilgang gående på, at det er gennem opgaveløsningen, at de studerende oparbejder deres refleksive kompetencer. Faget vil derfor benytte en lang række opgaver (ca. 40 stk.) baseret på virkelige organisationer. Opgaverne vil skulle løses undervejs til undervisningen i små grupper og vil efterfølgende blive gennemgået i plenum med udgangspunkt i de studerendes egne besvarelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen tager form af tilstedeværelsesundervisning, hvor der vil blive lagt vægt på en kombination af forelæsning, opgaveløsning (samt tid til at gennemgå disse) og diskussion. Herudover vil der løbende blive afholdt øvelsestimer, hvor fokus vil være på at løse opgaver i grupper samt at gennemgå disse i plenum. Der er ingen formelle afleveringsopgaver på dette fag.

Det forventes at de studerende læser pensum før de møder til undervisningen og har sat sig ind i opgaverne.
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag gives på flere måder. For det første vil der til undervisningen være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og der vil være opgaver, som skal løses i grupper, hvor de studerende kan give hinanden feedback. Underviseren vil videre være til stede og vil kunne hjælpe grupperne, mens de løser opgaverne. For det andet vil alle opgaver blive løst i plenum med udgangspunkt i de studerendes besvarelser. På faget tilbydes videre konsultationsmøder med underviserne, hvilket skal ses som en mulighed for at modtage personlig feedback. Konsultationsmøder er en frivillig ordning. Alle emner kan behandles på disse møder.
Studenterarbejdstimer
Kontaktundervisning (fysisk fremmøde) 36 timer
Øvelsestimer (fysisk fremmøde) 30 timer
Forberedelse (hjemme) 100 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2011): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson

 

Artikler

 • Birnberg, J. G.; Turopolec, L. & Young, S. M. (1983). The organizational context of ac-counting. Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, pp. 111-129.
 • Figge, F.; Hahn, T.; Schaltegger, S. & Wagner, M. (2002). The sustainability balanced scorecard – Linking sustainability management to business strategy. Business Strategy and the Environment, Vol. 11, pp. 269-284.
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • M.fl.
Sidst opdateret den 15-06-2022