English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO2301U  Digitalisering og organisering

English Title
Digitization and organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Ursula Plesner - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-12-2022

Relevante links

Læringsmål
For at leve op til kursets mål skal den studerende kunne
  • diskutere forholdet mellem digitalisering og organisering med udgangspunkt i fagets litteratur
  • selvstændigt definere og analysere en problemstilling inden for et af fagets temaer
  • udvælge og anvende litteratur, der er passende i forhold til problemstillingen
  • selvstændigt reflektere over muligheder og begrænsninger i forbindelse med digitalisering
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Online test
Prøve/delprøver
Digitalisering og organisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt produkt. Eksamen tager udgangspunkt i den afleverede synopsis om en selvvalgt case, der belyses gennem to perspektiver fra kursets litteratur. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Digitale teknologier ændrer arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i organisationer. Det har betydning for menneskelige relationer, organisatoriske forhold og økonomiske beslutninger. Dette kursus tager udgangspunkt i HA(psyks) grundfagligheder, og belyser forholdet mellem digitale teknologier og organisering inden for temaerne automatisering og AI, ledelse, organisationsstruktur, samarbejde og sociale relationer på arbejdspladsen, HRM, marketing og nudging. Muligheden for at arbejde tværfagligt med teorier om digitalisering og teknologi i relation til grundlæggende fagligheder fra HA(psyk) programmet i relation to en digitaliseringscase relaterer til Nordic Nine værdien om ’deep business knowledge in a broad context’.

 

Kurset tager afsæt i Nordic Nine (NN) for at udvikle de faglige såvel som transformative kompetencer hos de studerende. Gennem kurset lægges der vægt på at give de studerende et fagligt fundament, der gør dem i stand til at anvende viden om digitalisering i en bred organisatorisk kontekst. Digitalisering er en af ​​de store transformative kræfter i samfundet. Med afsæt i NN6 om kritisk tænkning og konstruktivt samarbejde lægger kurset op til nuancerede diskussioner af digitale teknologiers muligheder og begrænsninger, hvorved de studerendes evne til at tænke kritisk trænes. Undervejs inddrager vi eksempler fra virkeligheden, der præsenterer de studerende for etiske dilemmaer og menneskelige udfordringer i forbindelse med digitale teknologier og brug af data (hvilket relaterer til NN2 om at være analytisk og nysgerrig i forhold til ambiguitet). På dette kursus lærer de studerende at tænke på digitalisering som et organisatorisk fænomen, der kan formes af menneskelige aktører som dem selv, når de bliver en del af arbejdsstyrken (hvilket relaterer til NN3 og NN7). Således kan de bidrage til at sikre, at digitaliseringen styres, så den bliver en del af en løsning på samfundsmæssige og humanitære udfordringer frem for en ny udfordring.

 

Kurset er bygget op af en forelæsningsrække med inddragelse af de studerende i øvelser, hvor de studerende skal anvende digitale læringsværktøjer og deltage aktivt i undervisningen. En del af øvelserne består af gruppepræsentationer med afsæt i pensum, leveret i videoformat. Øvelserne lægger vægt på samarbejde, værdiskabelse og co-creation, hvor de studerende sammen bidrager til undervisningens format og udviklingen af digitale læringsressourcer til fælles brug. Det relaterer til NN6, der sigter på at træne konstruktivt samarbejde.

 

I forbindelse med gruppepræsentationerne, afholdes en kreativ workshop omkring visuel formidling, kommunikation og videodesign, produktion og -redigering. Her får de studerende også tid til at udvikle og færdiggøre deres videoer med feedback fra underviseren. Der afholdes et award show i forbindelse med videopræsentationerne. Dette relaterer til NN8 om udvikling og læring, for så vidt at de studerende arbejder sammen om at skabe kreative produkter som gentænker kursusmaterialet i relation til konkrete organisatoriske problemstillinger, og gennem delingen af disse produkter lærer af hinandens måde at forstå teori og begreber på. 

 

I slutningen af kurset afholdes yderligere to workshops, som skal understøtte de studerende i deres arbejde med at udfærdige deres skriftlige eksamensopgave og forberede dem til den mundtlige eksamen. Formålet med den første workshop er at hjælpe de studerende med at finde en tema/case og lave en problemformulering, der falder inden for fagets tematikker. Formålet med den anden workshop er at understøtte de studerendes arbejde med to teoretiske perspektiver, der kan informere og berige problemformuleringen, samt at diskutere analysedesign mv.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshops og blended learning aktiviteter.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på studenter-bidrag både via peer feedback på øvelser og i forbindelse med workshops. Desuden er der indbygget feedback i den obligatoriske online test, og der gives vejledning i forbindelse med eksamensopgaven.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Workshops (inkl forberedelse) 13 timer
Videoproduktion 14 timer
Online test og award show 3 timer
Synopsis og eksamen 40 timer
Læsning af pensum 120 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

 

 

Grundbog:

 

Plesner, U. & Husted, E. (2019) Digital Organizing - Revisiting Themes in Organization Studies. Red Globe/Macmillan International, London (kap. 1,3,4,6,7,8,10)

 

Artikler og kapitler (foreløbig - alt bliver gjort tilgængeligt via CANVAS før semesterstart): 

 

Al-Ani, B., Horspool, A., & Bligh, M. C. (2011). Collaborating with ‘virtual strangers’: Towards developing a framework for leadership in distributed teams. Leadership, 7(3), 219-249.

 

Alt, R. (2018). Electronic Markets on digitalization. Electronic Markets, 28(4), 397-402 

 

Bordi, L., Okkonen, J., Mäkiniemi, J. P., & Heikkilä-Tammi, K. (2018). Communication in the digital work environment: implications for wellbeing at work. Nordic journal of working life studies, 8(53), 29-48. 

 

Bösch, C., Erb, B., Kargl, F., Kopp, H., & Pfattheicher, S. (2016). Tales from the dark side: Privacy dark strategies and privacy dark patterns. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2016(4), 237-254. 

 

Fleming, P. (2018) ‘Robots and Organization Studies: Why Robots Might Not Want to Steal Your Job’,Organization Studies, pp 7-22 

 

Gilson, L. L., Maynard, M. T., Jones Young, N. C., Vartiainen, M., & Hakonen, M. (2015). Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities. Journal of management, 41(5), 1313-1337. 

  

Justesen, L. and Plesner, U. (2018) ‘Fra skøn til algoritme: Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ sagsbehandling’, Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), pp. 9–23. 

 

Kunst, K., & Vatrapu, R. (2018). Understanding Electronic Word of Behavior: Conceptualization of the Observable Digital Traces of Consumers’ Behaviors. Electronic Markets, 1-14. (advance online publication) 

 

Martin, K., & Freeman, R. E. (2003). Some Problems with Employee Monitoring. Journal of Business Ethics43(4), 353–361 

 

McAfee & Brynjolfsson (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. W.W. Norton & Company. Kap. 13, p. 301-328 

 

O’Neil, C.  (2017) Weapons of  Math  Destruction  -  How  big  data  increases  inequality  and  threatens  democracy.  Random House, UK:  Penguin Books. Introduction & chapter 1 + 6 

 

Plesner, U. and Raviola, E. (2016) ‘Digital technologies and a changing profession’, Journal of Organizational Change Management.  29(7), pp. 1044–1065. 

 

Plesner, U. og Justesen, L. (2018) ’Merproduktion af målbarhed, Tidsskrift for Arbejdsliv

 

Pors, A. S. (2015). Becoming digital – passages to service in the digitized bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography, 4(2), 177-192 

 

Scott, S. V., & Orlikowski, W. J. (2012). Reconfiguring relations of accountability: Materialization of social media in the travel sector. Accounting, organizations and society, 37(1), 26-40 

 

Sonnentag, S. (2019), Being Permanently Online and Being Permanently Connected at Work: A Demands–Resources Perspective, in Vorderer, P. (Ed.), Hefner, D. (Ed.), Reinecke, L. (Ed.), Klimmt, C. (Ed.). (2018). Permanently Online, Permanently Connected. New York: Routledge. P. 244-253 

 

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Penguin. Chapter 1 “Biases and Blunders”, Chapter 5 “Choice Architecture”.

 

Turco, C.J (2016): The Conversational Firm – Rethinking Bureaucracy in the Age of Social Media. University of Columbia Press, Intro & chapter 1 + 6 

 

Van Alstyne, M. W., Parker, G. G., & Choudary, S. P. (2016). Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy. Harvard Business Review, 94(APRIL), 14. P. 54-62 

 

Weill, P. & Woerner, S. (2015). ‘Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem’. MIT Sloan Management Review, 56(4), p. 27-34 

 

Zuboff, S. (1985). Automate/informate: The two faces of intelligent technology. Organizational Dynamics, 14(2), 5-18. 

 

Selvvalgt litteratur

Hver studerende skal selv finde 50 siders litteratur, som de skal opgive og bruge til eksamen. Max 20 sider må være genbrug fra et tidligere fag på studiet.

 

 

 

Sidst opdateret den 01-12-2022