English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMV5018U  Markedsledelse

English Title
Market Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 23-03-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger
 • Kunne forstå og reflektere over disse værktøjers anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
 • Stille sig kritisk over for en given virksomheds markedsmuligheder samt dens økonomiske styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige markedsstrategi
 • Specificere emner og variable, som er interessante og relevante for at gennemføre analysen, og angive deres plads i analysens sammenhæng
 • Opstille og vælge markedsstrategier med henblik på optimering af marketingindsatsen
 • Kritisk vurdere værdi og relevans af modeller, koncepter og teorier, som er blevet introduceret i kurset, i relation til deres konkrete anvendelse
 • Foretage argumenterede strategivalg
 • Vurdere om en foreslået løsning med givne forudsætninger er plausibel – herunder foretage en vurdering af usikkerhed og risici
Prøve/delprøver
Markedsledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsledelse er et centralt funktionsområde for enhver virksomhed, og uanset om virksomheden opererer på et industrielt marked (B2B), et forbruger

marked (B2C) eller et offentligt marked (B2G) – og på såvel nationale som globale aftagermarkeder.

 

Overordnet tilstræber faget at give indblik i, hvorledes markedsledelse kan etablere en holistisk tilgang til værdiskabelse, hvor alle virksomhedens funktioner/fagområder kan indgå.

 

Det tilstræbes, at de studerende ved behandling af markedsmæssige problemstillinger anvender de specifikke erhvervsøkonomiske kompetencer, der er opnået tidligere på HD 1.dels studiet.

 

Faget sigter således på, at den studerende skal kunne kortlægge en given virksomheds markedsmæssige forretningsmuligheder – under hensyntagen til givne omverdens forhold og virksomhedens økonomiske midler og øvrige kapaciteter.

 

Faget inddrager traditionelle marketingteorier, -modeller og

–-begreber og integrerer digitale og mobile platforme, herunder sociale medier samt den strategiske markedsledelsesproces.

 

Faget anlægger en markedsorienteret tilgang, og temaområderne følger et progressivt forløb. Der er tale om følgende temaområder:

 

(1): Situationsanalyse

(2): Produkt, pris og distribution som handlingsparametre

(3): Innovationsledelse & produktudvikling

(4): Branding & sociale medier

(5): Kunde- & leverandørrelationer (CRM)

(6): Valg af indtrængningsform på udvalgte globale aftagermarkeder

 

De valgte temaområder præsenteres, analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel nyere teoretiske indfaldsvinkler som i konkrete praktiske eksempler/cases.

Der udarbejdes mulige løsninger på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til en given virksomhed på såvel taktisk som strategisk niveau.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der vil forekomme gruppebaseret case arbejder med præsentationer og diskussioner via elektroniske læringsplatforme samt plenum.
Feedback i undervisningen
Der ydes løbende kollektiv feedback til de enkelte undervisningshold samt gives mulighed for individuel feedback i forbindelse med fremsendelse af løsninger af øvelsesopgaver & casebesvarelser.
Studenterarbejdstimer
10 undervisningsgange á 3 timer 30 timer
Forberedelse til undervisning inkl. forberedelse samt casebesvarelser 80 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Sidst opdateret den 23-03-2022