English   Danish

2022/2023  DIP-DHDVV8007U  HR-ledelse og udvikling

English Title
HR-ledelse og udvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Lotte Holck - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO:
hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 07-03-2022

Relevante links

Læringsmål
• Den studerende skal kunne tilrettelægge og gennemføre en aktionsforskningsbaseret undersøgelse af en relevant empirisk problemstilling inden for fagområdet i en værtsorganisation
• Den studerende skal kunne samarbejde med værtsorganisationen om at tilrettelægge og gennemføre konkrete interventioner og aktionslæringsprocesser i og med værtsorganisationen
• Den studerende skal kunne kritisk diskutere sin egen rolle i den empiriske undersøgelse og i samarbejdet med organisationen
• Den studerende skal kunne redegøre for teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til teoriernes og modellernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
• Den studerende skal kunne analysere de identificerede empiriske problemstillinger med hjælp af teorier inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne foreslå og diskutere handlemuligheder i værtsorganisationen ved hjælp af fagets aktionsforskningsteorier samt teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne formulere sig fagligt på en klar og konsistent måde såvel mundtligt som skriftligt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette fag bygger videre på læringen fra HD2 Organisation og Ledelse, 1. og 2. semester, hvorfor tilsvarende viden om organisation og ledelse er en forudsætning.
Prøve/delprøver
HR ledelse og udvikling:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med specialiseringen

Denne specialisering af HD (O) vælges især af studerende, der er engagerede i organisationens menneskelige ressourcer. Den er ikke kun en uddannelse af eller til med­arbejdere i HR-afdelinger, men giver en generel indføring i de personalemæssige emneområder, som ledere, medarbejdere men også personale- og uddannelsesspecialister møder i arbejdslivet.

      Fagfeltet adskiller sig fra andre organisationsteoretiske områder ved primært at fokusere på individ og organisation og grænsen mellem dem. Feltet handler om relationen mellem ”individet og organisation” og om de problemstillinger organisationers ledelse møder, når de skal håndtere denne relation. En del af undervisningen berører dog også forholdet mellem det moderne samfund og

organisation/individ. Her ses blandt andet på nogle af de udviklingstræk, der kan identificeres i det moderne samfund og i forlængelse heraf dets indvirkning på arbejdsmarkedsforhold og arbejdslivet.

      HR-specialiseringen giver et teoretisk indblik i og en kritisk refleksion over de væsentligste dele af fagområdet HRM. Det er et vigtigt mål med specialiseringen, at bibringe den studerende en forståelse for de konkrete problemstillinger, der møder den professionelle HR-praksis – (som udøvet af ledere, medarbejdere og HR-specialister).

 

Hvad er centrale temaer på specialiseringen?

På den ene side er det et overordnet tema hvordan der skabes den bedst mulige sammenhæng mellem medarbejderens kompetencer og ønsker/målsætninger på den ene side og organisationens målsætninger på den anden. Det gælder både i håndteringen af tiltrækning og udvælgelse af de rette medarbejdere såvel som den problemstilling det er at matche og sammensætte opgaver/ medarbejdergrupper på den mest effektive måde.

      På den andens side er et centralt tema hvordan HR-specialister, ledere og medarbejdere gennem bl.a. organisationsudvikling, kompetenceudvikling, fastholdelse og organisatorisk læring, kan blive i stand til at løse nye opgaver og møde nye udfordringer. Udfordringer som bl.a. skabes af de komplekse psykologiske mv. vilkår det moderne samfund giver for meningsskabelse for individer i organisationer.  Følgende undertemaer berøres:
 

 • HR-teoriens historie og status
 • Rekruttering
 • Personaleudvikling
 • Lederudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • HR-vinkler på forandringsledelse, organisationsudvikling og organisatorisk læring
 • Aktuelle tendenser på arbejdsmarkedet
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Feedback i undervisningen
I løbet af faget arbejder de studerende med miniprojekter i grupper. Grupperne får feedback på sit arbejde løbende, af såvel medstuderende som af undervisere. De studerende får også feedback igennem online-diskussioner og online quizzes i løbet af faget.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 4 x 11,25 timer 45 timer
Action Learning forelæsninger 3 x 3 timer 9 timer
Forberedelse, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 26./27. august 2022

 • 23./24. september 2022

 • 28./29. oktober 2022

 • 25./26. november 2022

 

Præsentationsvideo kan ses her.

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur

Bøger

Larsen, Henrik Holt (2010), License to Work, Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udgave, Forlaget Valmuen, ISBN: 9788788741209.


Guldbrandsen, Klaus (2003): Kompetencekraft - Resultater gennem mennesker, Børsens Forlag 2003, ISBN: 9788775539642. (Selvstændigt Kompendium da bogen er udgået fra forlaget)


Sverri Hammer og James Høpner (2014): Meningsskabelse, organisering og ledelse- en introduktion til Weicks univers, Samfundslitteratur. ISBN: 9788759317884

 

Stringer E. T. (2014): Action research. Los Angeles: Sage (Blev også brugt på 1. studieår)

 

Kompendium med artikler

Sidst opdateret den 07-03-2022