English   Danish

2022/2023  DIP-DHDVV8013U  Managing Project

English Title
Managing Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Joana Geraldi - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-03-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter dette modul vil deltagerne have viden, færdigheder og kompetence til at:
 • Sammenligne forskellige teoretiske perspektiver på projektledelse og deres konsekvenser for udvælgelse og anvendelse af ledelsesværktøjer og koncepter
 • Beskrive, integrere og reflekterer over begreber relateret til de ledelsesmæssige værktøjer, der diskuteres i klassen (sigter, samarbejder, koordinerer og tilpasser) gennem projektets livscyklus
 • Anvend passende værktøjer, koncepter, modeller og teorier til at analysere projektcases og fremsætte anbefalinger til praksis
 • Kritisk kunne reflektere over forestillingen om projektsucces generelt og i specifikke projekter
Prøve/delprøver
Managing Project:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Projekter er en del af virksomhedernes daglige liv, da de fungerer som et middel til f.eks. at styrke innovation, generere ny viden, skabe ændringer og skabe nye produkter og tjenester. Dette fagsigter mod at forbedre deltagernes viden om projektledelse og samtidig fremme en refleksiv tilgang til emnet og dets praksis.

 

Faget er organiseret omkring sammenligningen mellem to forskellige perspektiver på styring af projekter. Den ene repræsenterer den traditionelle opfattelse af projektledelse, tydeligt skildret i internationale standarder og de fleste lærebøger. Det andet perspektiv repræsenterer den såkaldte 'skandinaviske skole' inden for projektledelse, der på den ene side anerkender behovet for klassiske planlægningsværktøjer og -metoder, men også reflekterer over behovet for fleksibilitet og co-creation for at klare den høje usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed i projekter. Vi kalder dem henholdsvis tæt og løst sammenkoblede perspektiver.

 

Derefter bringer vi de to teoretiske perspektiver ind i fire ledelsesgreb, som hver projektdeltager vil gøre:
 

 • Mål: udvikle projektvision, formål, omfang, succes og fordel og forbinde det med plan og aktiviteter
 • Samarbejde: udvikle samarbejdsrelationer med mennesker inden for og uden for projektet, for eksempel at tiltrække relevante interessenter og imødekomme forskellige krav fra forskellige interessenter
 • Koordinering: koordiner arbejde mellem forskellige mennesker og organisationer gennem f.eks. planlægning og skematisering, overvågning og styring
 • Tilpasning: vurder og tilpas til virkningen af ​​usikkerhed og ændringer i projekter

 

De to perspektiver og fire projektpraksis udgør en 2x4 matrix, der vil guide kurset.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på deltagernes læring og forståelse, og for at få det bedste udbytte, arbejdes der på mange planer simultant.

De fire undervisningsdage udgør rygraden i kurset, inklusive klasseaktiviteter og læsning. Hver undervisningsgang adresserer et ledelsesværktøj fra de forskellige perspektiver og afsluttes med refleksioner om projektsucces.
Feedback i undervisningen
De studerende får feedback løbende, af såvel medstuderende som af undervisere. De studerende får også feedback igennem online-diskussioner og online quizzes i løbet af faget.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 

 • Fredag den 19. augut 2022 - kl. 8-16

 • Lørdag den 3. september 2022 - kl. 9-16

 • Fredag den 16. september 2022 - kl. 8-16

 • Lørdag den 1. oktober 2022 - kl. 9-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

 

 

Sidst opdateret den 07-03-2022