English   Danish

2022/2023  DIP-DHDVV8014U  Bedre mødeledelse gennem facilitering og organisationsudvikling

English Title
Better meeting management through facilitation and organizational development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Søren Kreilgaard - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Viden

- Den studerende skal have en forståelse for videnskabelig mødeteori, facilitering samt grundlæggende konversationsanalyse på introduktionsniveau.
- Den studerende skal have en forståelse for samspillet mellem mødeteori og andre organisatoriske fænomener som fx ledelse, magt og kultur.

Færdigheder

På baggrund af et mødeforløb i egen organisation skal den studerende være i stand til at:

- Analysere de centrale og kritiske elementer i mødeforløbet
- Redegøre for hvordan mødeledelse kan udvikles både af ledelsen og af den studerende selv (hvis disse ikke er den samme)
- Forklare hvordan dette er værdiskabende for organisationens udvikling at arbejde med facilitering
- Forholde sig kritisk til teori og modeller

Kompetencer

- Den studerende skal kunne udvælge og begrunde teori og metode til analyse af et møde
- Den studerende skal kunne udvikle en ny form for mødeledelse
Prøve/delprøver
Bedre mødeledelse gennem facilitering og organisationsudvikling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Alle bruger meget tid på at holde og deltage i møder i organisationen.

Man går fra det gode møde med energi og retning, mens det dårlige møde er spild af tid i en travl arbejdsdag.
På møder træffer man beslutninger, drøfter retningen for et projekt med meget mere, så der er gode grunde til at have den bedste mødeledelse i sin organisation.

Faget skal derfor sætte den studerende i stand til at udvikle sin organisation fra både en teoretisk og en praktisk vinkel ved at forbedre mødeledelse i egen organisation.

 

Indhold

Faget vil beskæftige sig med følgende områder:

 • En introduktion til møder i et videnskabeligt perspektiv
 • Mødeforberedelse – herunder konteksten for mødet
 • Dynamikker og processer under selve mødet
 • En introduktion til Konversationsanalysens (CA) grundlæggende begreber
 • Forskellige mødeformer – herunder on-line møder
 • Kritisk forholden til teorier og modeller
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er problemorienteret, sådan at den studerende gennem hele forløbet arbejder med at skulle anvende de teoretiske tilgange på virkelighedsnære problemer, dvs. hvordan teorien kan anvendes som inspiration til løsninger konkrete problemer i en virksomhed.
Feedback i undervisningen
De studerende får feedback løbende, af såvel medstuderende som af underviser.
De studerende får også feedback igennem online-diskussioner under øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • Fredag den 19. augut 2022 - kl. 8-16

 • Lørdag den 3. september 2022 - kl. 9-16

 • Fredag den 16. september 2022 - kl. 8-16

 • Lørdag den 1. oktober 2022 - kl. 9-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Foreløbig litteratur
 • Ib Ravn, ”Facilitering”, Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 7. oplag, 2011
 • Kenneth Agerholm SigneBonnén og Ib Ravn: Onlinefacilitering”, Hans Reitzels Forlag, 2022,
  1. udgave
 • Marian Huisman, 2001, ”Decision-Making in Meetings as Talk-in-Interaction”, p. 69-90,
  Int. Studies of Mgt. & Org, vol 31, no. 3, fall 2001
 • Angouri, Jo, og Meredith Marr,”Corporate meetings as genre: A study of the role of the chair in corporate meeting talk”. Text & talk 30, nr 6 (2010): 615–36.
Sidst opdateret den 30-06-2022