English   Danish

2022/2023  DIP-DHDVV9013U  Beskatning i en digital økonomi

English Title
Taxation in a digitalized economy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Peder Reuther - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 31-03-2022

Relevante links

Læringsmål
* Forklare skiftet fra en bricks-and-mortar-baseret økonomi til en digitaliseret samfundsmodel, og beskrive de herved ændrede rammevilkår for erhvervslivet.

* Med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme, forklare de skattemæssige udfordringer og muligheder, som skiftet har medført for såvel erhvervslivet som skatteforvaltninger.

* Forklare årsagerne til, at den gældende internationale skatte- og afgiftsret (“legacy law") kan være utilstrækkelig til at nå såvel nationale som internationale politiske mål for en effektiv beskatning af digitalt opererende multinationale koncerner og deres medarbejdere.

* Forklare det klassiske skatteretlige tilstedeværelsesbegreb og det nye tilstedeværelsesbegreb, og redegøre for såvel de principielle som de praktiske forskelle.

* Redegøre for profitallokeringen på baggrund af armslængdeprincippet, herunder forklare det grundlæggende indhold af transfer pricing-disciplinens klassiske sammenlignelighedsanalyse, herunder redegøre for de af OECD anbefalede transfer pricing-metoder.

* Redegøre for såvel se afgiftsretlige som de personskatteretlige problemstillinger, som digitaliseringen har medført

* Redegøre detaljeret for “the income inclusion rule” (IIR) og “the undertaxed payments rule” (UTPR) og overordnet redegøre for de øvrige elementer Pillar Two under BEPS 2.0.
Prøve/delprøver
Beskatning i en digital økonomi:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve: Oktober/november
Syge- omprøve: Januar/februar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Aflevering af ny individuel synopsis med mundtlig prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Varighed:

45 min. mundtlig gruppeeksamination inkl. votering.   

20 min. ved individuel aflevering

 

Ordinær prøve:
Aflevering af synopsis med mundtlig gruppeeksamination.

 

Syge- omprøve:

Aflevering af ny individuel/gruppe synopsis med mundtlig prøve individuelt eller i gruppe


De præcise eksamensdatoer for mundtlig prøve oplyses på MY.CBS.DK og Digital eksamen.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget beskæftiger sig med erhvervsbeskatning i lyset af den digitaliserede samfundsøkonomi, hvilket vil sige størstedelen af samfundsøkonomien.

 

Denne digitale økonomi er navnlig karakteriseret ved en hidtil uset afhængighed af immaterielle aktiver, massiv brug af data (især personlig data), forretningsmodeller, som bygger på flersidede platforme, og ikke mindst vanskeligheder forbundet med at bestemme det land, hvorfra værdiskabelse finder sted. Det er med udgangspunkt i den realitet, at kurset behandler en række centrale skatteretlige problemstillinger inden for selskabsbeskatning, herunder i udpræget grad transfer pricing, samt indirekte skatter. Også personskatteretlige problemstillinger behandles, herunder de udfordringer working-from-anywhere medfører.

 

Der indledes med en introduktion til digitaliseringen og dens betydning for samfundslivet i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed. Centrale begreber introduceres. Denne del af kurset er ikke skatteretlig, men har til formål at beskrive en række centrale fænomener i (og konsekvenser af) digitaliseringen.

 

På baggrund heraf, behandles en række selskabsskatteretlige, afgiftsretlige og personskatteretlige problemstillinger af særlig betydning i en digital økonomi. 

 

Kurset er for dig, der har behov for skatteretlig viden og en interesse i digitaliseringen, og som ønsker at kunne navigere i spændingsfeltet mellem jura og økonomi, og forstå digitale forretningsmodellers håndtering i international skatteret.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsperiode:

Start uge 33
August – oktober, mandage og onsdage dag kl. 17:10-19:45 (der kan ske enkelte ændringer.)

I alt 50 lektioner af 45 minutters varighed.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen, som er baseret på forelæsninger der så vidt muligt opfordrer til aktiv deltagelse.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Eksamen 40 timer
Forberedelse 180 timer
Foreløbig litteratur

Den endelige litteratur offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juni.

Sidst opdateret den 31-03-2022