English   Danish

2022/2023  DIP-DKONO1001U  Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

English Title
Market and regulation focusing on the internal market and climate goals

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 03-07-2023

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål at den studerende ved prøven skal kunne:
  • Redegøre for de grundlæggende retskilder i dansk ret, EU-ret og international ret
  • Præsentere forståelse for retskildernes systematik, indbyrdes vægtning og hjemmelsgrundlag
  • Redegøre for samspillet mellem dansk ret, EU-ret og international ret
  • Analysere de i faget anvendte retsregler, især om indre marked og klima, fra et virksomhedsperspektiv
  • Præsentere forståelse for løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Der er ingen begrænsning på omfanget af den skriftlige besvarelse
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår, NB! Når prøven i faget udbydes for sidste gang i vinterterminen 2023/2024 vil det være efter eksamensbestemmelserne for syge/omprøven.
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer den studerende til juridisk metode og forståelse af retskilder på nationalt, EU og internationalt niveau og deres indbyrdes forhold. Juridisk metode er indføring i det grundlag, hvorpå juridiske svar gives. Gennem juridisk metode vil den studerende derfor være i stand til at diskutere, identificere og analysere konkrete juridiske løsningsforslag til juridiske problemsstillinger. Faget centrerer sig om det indre marked og klimamål. De studerende vil gennem forelæsninger, cases og diskussioner lære at analysere de relevante retsregler på konkrete problemstillinger angående det indre marked og klimamål.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes som fremmødeundervisning. Dog vil undervisningen blive optaget, således at dem der ikke har mulighed for at være til stede i klassen også kan følge med i undervisningen.
Der vil i undervisningen være en blanding af mindre forelæsninger, brug af cases, gruppearbejde og dialog, mundtligt såvel som skriftligt, mellem underviser og de studerende ved fremmødeundervisningen. Der vil desuden være adgang til onlinetests undervejs i forløbet via quizzer.
Feedback i undervisningen
Feedback sker direkte og mundtligt ved fremmødeundervisningen. Undervisningens pædagogiske form indeholder mange elementer af refleksion, skabt af dialog mellem de studerende og mellem underviseren. Underviseren giver dels feedback på indbyrdes diskussion mellem de studerende og direkte feedback på alle de refleksioner, de studerende bidrager med i selve undervisningen gennem de mundtlige øvelser, der er indbygget i undervisningen og via online quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse 108 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 9.50 - 17.00 i uge 34-37

Foreløbig litteratur
- Nielsen og Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 6. udgave, 2021
- Materialesamling
Sidst opdateret den 03-07-2023