English   Danish

2022/2023  DIP-DKONO1002U  Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor

English Title
Interaction and collaboration with the public sector

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 03-07-2023

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål at den studerende ved prøven i Interaktion og samarbejde med det offentlige skal kunne
 • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet og i lyset af digitaliseringen af forvaltningen.
 • Identificere forvaltningsretlige problemstillinger i konkrete eksempler.
 • Placere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse.
 • Analysere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af forvaltningsretlige konflikter af særlig betydning for erhvervslivets forhold.
 • Præsentere forvaltningsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Der er ingen begrænsning på omfanget af den skriftlige besvarelse
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, NB! Når prøven i faget udbydes for sidste gang i vinterterminen 2023/2024 vil det være efter eksamensbestemmelserne for syge/omprøven.
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse af, et overblik over og viden om forvaltningsretlige regler, principper og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, især i forhold til erhvervslivet og i lyset af den stigende digitalisering i forvaltningen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes som fremmødeundervisning. Dog vil undervisningen blive optaget, således at dem der ikke har mulighed for at være tid stede i klassen også kan følge med i undervisningen.
Der vil i undervisningen være en blanding af mindre forelæsninger, brug af cases, gruppearbejde og dialog, mundtligt såvel som skriftligt, mellem underviser og de studerende ved fremmødeundervisningen. Der vil desuden være adgang til onlinetests undervejs i forløbet via quizzer.
Feedback i undervisningen
Feedback sker direkte og mundtligt ved fremmødeundervisningen. Undervisningens pædagogiske form indeholder mange elementer af refleksion, skabt af dialog mellem de studerende og mellem underviseren. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme, beretninger fra Folketingets Ombudsmand og opgaver, der inddrages i både fremmøde og online-undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum. Derudover får de studerende feedback ved brug af online-quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 104 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 9.50 - 17.00 i uge 39, 40, 41 og 43

Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende og opdateres ved nye udgaver. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information. 

 • Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 4. udg., (DJØF 2018) 
 • Hanne Marie Motzfeldt, ”Den danske ombudsmands krav om værdibaseret design af den digitale forvaltning,” Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2015(3), 8-23
Sidst opdateret den 03-07-2023