English   Danish

2022/2023  KAN-CCMAV1000U  Selskabsskatteret

English Title
Corporate Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 10-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer indenfor retsområdet.
Faget skal i den forbindelse:
 • Bibringe de studerende en dyb faglig viden om retsområdet, der kan anvendes i en bred kontekst.
 • Give de studerende redskaber til at kunne identificere, systematisere og forstå de for faget centrale data (dvs. retskilderne, herunder de forskellige typer regulering og retspraksis mv.).
 • Sikre at de studerende, på baggrund af den juridiske metode og en analytisk baseret tilgang, bliver i stand til at bidrage med løsninger på konkrete problemstillinger inden for retsområdet med indbygget ambiguitet.
 • Understøtte de studerendes evne til at reflektere over, hvordan borgere og virksomheder kan håndtere det dilemma, der ligger i, at borgere og virksomheder på den ene side ønsker at opnå skattemæssige fordele, og på den anden side forventes at agere på en samfundsvarlig måde.
 • Opøve de studerendes evne til kritisk at tænke over de for retsområdet relevante spørgsmål om etik og bæredygtighed.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt fag svarende til enten de obligatoriske fag Skatteret 1 og 2 på cand.merc.aud- studiet eller faget Skatteret på HA(jur)-studiet.
Prøve/delprøver
Selskabsskatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et grundigt indblik i de danske regler om beskatningen af selskaber og selskabsdeltagere. Der vil blive fokuseret på danske selskaber og danske selskabsdeltagere, idet beskatningen af, og ved deltagelse i, udenlandske selskaber behandles på faget International skatteret, der ligeledes udbydes på cand.merc.aud.

 

Når juridiske sammenslutninger er underlagt selskabsbeskatning, kvalificeres ydelser mellem selskabet og dets kapitalejere som udbytte eller avance. Der gælder en særlig skatteretlig regulering for disse ydelser, når kapitalejeren er et kapitalselskab. Selskaber kan have kapitalinteresser i andre selskaber, således at der opstår en koncernforbindelse. Ofte vil der være særlig regulering for disse interesseforbundne juridiske enheder. Der kan både være begunstigende regler og bebyrdende regler. Undervisningen vil behandle udvalgte dele af disse særlige regelkomplekser. De studerende får kendskab til og forståelse for reglerne og de tekniske beregninger.

 

Faget selskabsskatteret vil særligt fokusere på følgende emner:

 

 • Beskatning af selskaber (A/S, ApS mv.)
 • Beskatningen af deltagere i selskaber mv.
 • Koncernbeskatning
 • Omstrukturering af selskaber
 • Rekonstruktion
 • Omgåelse og værnsregler, i særdeleshed reglerne om rentefradragsbegrænsning

 

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Pædagogisk og strukturmæssigt vil faget være indrettet efter den på CMA-studiet valgte læringsmodel udviklet af The Pathways Commission (American Accounting Association og AICPA) med henblik på at sikre, at de studerende opøver evnen til kompetent kritisk tænkning i relation til fagets retsområde. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelseshold med opgavegennemgang, videoer, test-dig-selv-quizzer, Kahoots, frivillige afleveringsopgaver.
Feedback i undervisningen
Skriftlig automatiseret feedback på multiple choice-spørgsmål. Derudover gives der mundtlig feedback fra underviseren i relation til de øvelsesopgaver, som de studerende skal diskutere på småhold. Endvidere indgår feedback i forbindelse med "summe-opgaver" mv. under forlæsningerne. Der er desuden mulighed for at få feedback på en frivillig afleveringsopgave.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse, herunder cases+hjemmeopgaver+quizzes 135 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 41 timer
Foreløbig litteratur

Skatteretten 2 (nyeste udgave), Karnov Group.

 

En opdateret lovsamling.

Sidst opdateret den 10-02-2022