English   Danish

2022/2023  KAN-CCMVV1458U  Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups

English Title
Shareholder rights and financing decisions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Caspar Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Undervisningen sigter på at give de studerende en solid indsigt i aktionærernes juridiske rettigheder, hvad enten de fremgår af lovgivningen, retspraksis eller er aftalte f.eks. i kapitalejer- eller investeringsaftaler. Særlig fokus er på start-up virksomheders særlige finansieringsudfordringer.

Fokus er på, hvordan den retlige regulering af (minoritets)aktionærerne påvirker investorernes ”business case”, herunder især værdiansættelsen.

Ud over den juridiske indsigt opnår de studerende en solid økonomisk viden om fordele og ulemper ved forskellige måder et kapitalselskab kan få tilført kapital på.

Dette gælder ligeledes retsvirkningen af forskellige former for klausuler i kapitalejer- og investeringsaftaler. Vigtige forskelle mellem amerikansk ret (common law) og dansk ret inddrages i kurset.

Formålet med faget er at udstyre de studerende med nogle analytiske redskaber, som gør dem i stand til at vurdere et selskabs muligheder for at få tilført yderligere kapital samt grundlæggende aktionærrettigheder set i lyset af den retlige regulering heraf.
 • • Den studerende skal være i stand til at redegøre for forskellige former for kapitaltilførsel, hvornår de anvendes samt fordele/ulemper heraf for forskellige aktører
 • • Den studerende skal være i stand til at redegøre for samt analysere udstrækningen af lovgivningens minoritetsbeskyttelsesregler samt forholdet mellem kapital og stemmeret
 • • Den studerende skal have en grundlæggende viden om retspraksis i sager om ledelsesansvar
 • • Den studerende skal trænes i at vurdere, hvordan den juridiske beskyttelse påvirker investorernes business case samt parternes finansielle risikoallokering
 • • Den studerende skal være i stand til at forklare, hvilken rolle kapitalejer- og investeringsaftaler spiller samt være bekendt med de vigtigste begreber i disse aftaler, herunder forskelle mellem amerikansk og dansk ret
 • • Den studerende skal kunne redegøre for law and finance-litteraturen samt hvordan graden af ”investor protection” påvirker udviklingen af kapitalmarkederne, herunder være bekendt med de vigtigste forskelle i investor beskyttelsen mellem EU, USA og Kina
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget tager især udgangspunkt i erfaringer fra praksis og bygger videre på de studerendes viden om erhvervsret/selskabsret, erhvervsøkonomi samt finansiering fra bachelordelen.
Prøve/delprøver
Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Når et kapitalselskab skal have tilført ny kapital, uanset om det er i form af egen- eller fremmedkapital, eller en mellemting f.eks. konvertible obligationer/gældsbreve, så er det helt afgørende at kende vilkårene herfor dvs. hvilke rettigheder aktionærerne/investorerne har og hvad de afhænger af. Centralt i faget står analysen af (minoritets)aktionærernes rettigheder.

 

Finansieringsmulighederne for start-ups gennemgås og forskellige løsninger analyseres mhp. fordele og ulemper. Dette gælder bl.a. analysen af forskellige finansieringsmuligheders vilkår, henset til at start up virksomheder har beskeden med start kapital dvs. hvor meget skal stifterne give afkald på deres kontrolrettigheder for at tiltrække tilstrækkelig kapital.

 

Der indledes med en indføring i forskellige former for kapitaltilførsel, herunder hvornår de oftest anvendes. Faget analyserer forskellige kapitalformer bl.a. kapitalforhøjelse til nye/eksisterende aktionærer, venture og kapitalfondsinvesteringer, børsnoteringer samt udstedelse af erhvervsobligationer.

 

Ud over den juridiske indsigt opnår de studerende en solid økonomisk viden om fordele og ulemper ved forskellige måder et kapitalselskab kan få tilført kapital på. Dette gælder ligeledes retsvirkningen af forskellige former for klausuler i kapitalejer- og investeringsaftaler. Vigtige forskelle mellem amerikansk ret (common law) og dansk ret inddrages i kurset.

 

Til sidst gennemgås de vigtigste empiriske videnskabelige artikler, som analyserer sammenhængen med investor beskyttelse og udviklingen af de nationale kapitalmarkeder. Der gives indsigt i, hvordan investorbeskyttelsen i forskellige lande påvirker udviklingen af de enkelte nationale kapitalmarkeder, samt hvordan man kan måle graden af investorbeskyttelse, hvilket i teorien går under betegnelsen ”law and finance”. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Den studerendes analytiske kompetencer trænes, således at man bliver i stand til at vurdere fordele og ulemper ved forskellige former for kapitaltilførsel samt den juridiske beskyttelse herved.

Samtidig giver faget den studerende en forståelse for, hvorledes flere fagområder som jura, finansiering og erhvervsøkonomi kan integreres. Anvendelsen af diskussions oplæg giver den studerende mulighed for at erhverve indsigt via en erhvervsøkonomisk forståelse.
Feedback i undervisningen
Feedback gives på flere måder i faget.

Ved starten af hver undervisningsgang, får de studerende adgang til at spørge ind til problemstillinger, i forhold til hvad der blev gennemgået på forrige forelæsning.

Desuden opfordres de studerende til at stille spørgsmål fra start af undervisningen i forhold det pensum som skal gennemgås. Feedback gives også kontinuerligt under selve undervisningen bl.a. feedback på forskellige minicases som indgår i undervisningen.

Desuden opfordres de studerende til at komme med input til undervisningen ved at skrive til underviseren, så evt. temaer og spørgsmål kan drøftes efterfølgende i plenum.

Samtidig gives der feedback i Office Hours. Efter forudgående henvendelse fra den studerendes side, får hver studerende tildelt en tid af underviseren. Det er op til den studerende selv at møde op og benytte sig af muligheden for fysisk feedback angående undervisningen.

Endelig er der også mulighed for at give feedback på sidste undervisningsgang, hvor der bliver gennemgået en prøveeksamen - typisk eksamenssættet fra sidste eksamen i faget.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 147 timer
Undervisning 33 timer
Foreløbig litteratur

Bogen "Aktionærrettigheder", af Caspar Rose og Peer Schaumburg-Müller, forventes at udkomme inden undervisningens start på Karnov Forlag

 

Hertil kommer udvalgte videnskabelige artikler, herunder:

 

Investor protection and corporate governance, La Porta et al. (2000), Journal of Financial Economics, 58, pp 3-27

 

Law and finance, La Porta et al. (1998), Journal of Political Economy, 106, pp. 1113-1154

 

The law and economics of self dealing, Djankov et al (2005)

 

M.fl.

Sidst opdateret den 11-02-2022