English   Danish

2022/2023  KAN-CJURO1018U  Civilproces, voldgift og mediation

English Title
Civil litigation, arbitration and mediation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Redegøre for grundlæggende civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige principper og begreber, så der opnås en dyb faglig viden, som kan anvendes i en bred kontekst.
  • Identificere civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige problemstillinger i konkrete eksempler ud fra en analytisk og kritisk tilgang til fakta.
  • Placere konkrete civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse.
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
  • Finde, anvende og fortolke juridiske data i form af domme, love og lovforarbejder mv. og kan håndtere ambiguitet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Civilproces, voldgift og mediation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Civilproces, voldgift og mediation

For erhvervsjurister er det nødvendigt med indgående kendskab til, hvordan erhvervstvister løses. Der fokuseres på retssager, dvs. tvistløsning ved domstolene, samt alternativ tvistløsning i form af voldgift og mediation.

 

Fagets formål

Fagets formål er at give et teoretisk og praktisk kendskab til de regler, der gælder for civile retssager i Danmark (civilprocessen) samt alternativ tvistløsning i form af voldgift og mediation.

 

Fagets centrale emne

Fagets centrale emne er civilprocessen, dvs. de regler, der gælder for civile retssager i dansk ret, samt alternativ tvistløsning, dvs. voldgift og mediation. Hovedvægten lægges på civilprocessen, mens den øvrige tid fordeles ligeligt mellem mediation og voldgift. Følgende emner behandles:

 

-Fordele og ulemper ved de forskellige tvistløsningsmekanismer, dvs. retssager, voldgift og mediation, strategiske og erhvervsmæssige overvejelser samt udfærdigelse af tvistløsningsklausuler.

-Domstolssystemet, domstolenes kompetence, sagens behandling, beviser,  appel og retskraft samt tvangsfuldbyrdelse.

-Voldgiftssystemet, etablering af voldgiftsretten, sagsbehandling, beviser, ugyldighed og tvangsfuldbyrdelse.

-Mediation, herunder retsmægling, forligsmægling og udenretlig mediation.

 

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at sætte deltagerne i stand til at analysere og løse de retlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med løsning af erhvervslivets tvister og vurdere fordele og ulemper ved de enkelte former for tvistløsning. Endvidere skal deltagerne kunne udfærdige virksomhedsstrategier for tvistløsning.

Beskrivelse af undervisningsformer
1) Forelæsninger, præsentationer og rollespil.

2) Øvelser

3) Besøg i Retten på Frederisberg

4) Evt. overværelse af en civil retssag, f.eks. i Sø- og Handelsretten.

5) Gæsteforelæsninger/​paneldiskussion med advokater, dommere, voldgiftsdommere og mediatorer.
Feedback i undervisningen
1) Q&A på forelæsningerne.

2) Øvelser, herunder spotspørgsmål og mindre cases, som løses i grupper og herefter diskuteres i plenum.

3) Gennemgang af tidligere eksamensopgave.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse af undervisning og øvelser 82 timer
Deltagelse i undervisning og øvelser 42 timer
Eksamensforberedelse 82 timer
Foreløbig litteratur

1) Den civile retspleje, seneste udgave, pt. 5. udg. 2020 af Ulrik Bang-Pedersen, Clement Salung Petersen og Lasse Højlund Christensen (Pejus).

 

2) Mediation - ret og rammer, seneste udgave, pt. 2. udg., 2016, af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen (Karnov).

 

3) Materiale på Canvas.

Sidst opdateret den 28-06-2022