English   Danish

2022/2023  KAN-CKOMV1507U  Multimodal markedskommunikation: Den semiotiske cocktail fra mix til indtagelse

English Title
Multimodal Marketing Communication: The Semiotic Cocktail Mixed and Consumed

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Viktor Smith - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Sprog/Language
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 11-02-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende med ingen eller kun mindre fejl og mangler kunne:
 • Anvende centrale teoretiske begreber og empiriske metoder præsenteret i løbet af kurset til at analysere centrale strategiske og operationelle aspekter af en forelagt case vedrørende en multimodal kommunikationsindsats.
 • Formulere og motivere forslag til optimering af en sådan kommunikationsindsats, herunder at præ-teste udvalgte aspekter af disse.
 • Demonstrere en forståelse for dynamikken mellem strategisk planlægning og kreative processer i de organisatoriske rammer, hvor multimodale kommunikationsløsninger udtænkes og implementeres.
 • Være i stand til at udtrykke sig klart og præcist i den skriftlige fremstilling ved hjælp af relevant videnskabelig terminologi og at angive kilder korrekt og konsekvent.
Forudsætninger for at deltage i kurset
En grundlæggende viden om kommunikationsmæssige og kognitive forhold og teorier vil være en fordel, men en indgående viden forudsættes ikke.
Prøve/delprøver
Multimodal markedskommunikation: Den semiotiske cocktail fra mix til indtagelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Det skriftlige besvarelse skal være på max. 10 sider, bilag ikke medregnet.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige rapport udarbejdes på baggrund af en opgaveformulering, som udleveres af underviseren den sidste undervisningsgang. Opgaven tager udgangspunkt i en autentisk case, som omfatter ét eller flere multimodale kommunikationsprodukter, der indgår i en kampagne eller anden strategisk kommunikationsindsats. Der skal dels besvares et antal punktspørgsmål, dels foretages en analyse af selve casen, herunder identifikation af stærke og svage sider samt forslag til evt. ændringer/­forbedringer. Endvidere foretages en mindre produktafprøvning af et eller flere kommu­nikationsprodukter på en målgruppe.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedskommunikation og anden strategisk kommunikation udmønter sig i stadig mere raffinerede ”cocktails” af ord, tekst, billeder, tal, typografi, former, farver, filmklip, musik, smags-, duft- og føleindtryk osv. Disse serveres på stadig flere medieplatforme, som spiller stadig tættere sammen med hinanden. I disse mix indgår både traditionelle formater som produktemballager, bannerreklamer og videospots og mere subtile virkemidler, fra duften i butikken til transmedial historiefortælling med modtageren som medskaber.

 

Kurset giver deltagerne et indblik i, hvad der er fælles for og hvad der adskiller disse kommunikative virkemidler, og i de måder de kan bringes i spil med hinanden på til at formidle det intenderede budskab i løbende markedskommunikation. Der tages afsæt i det tværfaglige forskningsfelt multimodal kommunikation, der udgør en integreret ramme for udforskningen af samspillet mellem forskellige kommunikative virke­midler (semiotiske modaliteter) og -kanaler. Feltet bygger bro mellem teori og empiri fra en række mere specialiserede områder, herunder sprogvidenskab, semiotik, visuel kommunikation, perception, sensorik, kognitiv psykologi og neurovidenskab.

 

Følgende emner vil blive berørt:

 

 • Naming & framing – hvori består ordets magt?
 • Det sagte og det usagte: Hvorfor tror vi mest på det, vi selv skal regne ud?  Inferenser og halo-effekter.
 • Visuel overtalelse: Appel til både følelser og fornuft – og til den hurtige og den langsomme hjerne.
 • ”What we see is all there is” – fra opmærksomhed til selektiv afkodning og omvendt.
 • Brands, mærker og andre hybrider.
 • I sansernes vold: grænselandet mellem kommunikation og spontan oplevelse.
 • Er billeder universelle og ord kulturbestemte – eller kan det også være modsat?
 • Multimodale cocktails serveret tværmedialt.
 • Afprøvning af det multimodale mix.

 

Kurset giver deltagrene et teoretisk og praktisk grundlag for at forstå forskellige kommunikative modaliteters muligheder og begrænsninger som led i planlægning og evaluering af markedskommunikation og anden måldrevet (strategisk) kommunikation, med vægt på den faktiske effekt på målgruppen. Deltagerne får lejlighed til at gennemføre empirisk baserede analyser af konkrete kampagner og kommunikationsprodukter, herunder at teste effekten af alternative multimodale kommunikationsløsninger hands-on i mindre skala.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset kombinerer lærestyret gennemgang med praktiske øvelser, der understøtter deltagernes udvikling af deres analytiske færdigheder og evne til at identificere og fremkomme med kreative og effektive løsningsmodeller til håndtering af multimodale kommunikative udfordringer. Aktiviteterne omfatter ligeledes gruppepræsentationer af selvidentificerede cases og eksempler til diskussion på klassen samt en multiple-choice-test til opsamling af det gennemgåede stof. Tilsammen leder disse aktiviteter frem mod den afsluttende case-baserede eksamensopgave. Endvidere tjener samtlige aktiviteter til at understøtte deltagernes udvikling af de Nordic Nine-kompetencer, der udgør det gennemgående mål for alle uddannelser på CBS.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback til de studerende i forbindelse med opgavegennemgang og diskussion af gruppeoplæg. Hertil kommer en diagnostisk multiple-choice-test i det samlede teoretiske stof.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelser 30 timer
Forberedelse og eksamen 176 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Udvalgte kapitler fra:

 

 • Hultén, B. (2015). Sensory marketing: Theoretical and empirical grounds. Routledge.
 • Ledin, P., & Machin, D. (2020). Introduction to multimodal analysis. Bloomsbury Publishing.
 • Sandvik, K. (2018). Tværmedial kommunikation. Samfundslitteratur.
 • Smith, K. L., Moriarty, S., Kenney, K., & Barbatsis, G. (Eds.). (2004). Handbook of visual communication: Theory, methods, and media. Routledge.
 • Smith, V. (2021). Naming and framing: Understanding the power of words across disciplines, domains, and modalities. Routledge.

 

Hertil kommer tidsskriftsartikler, rapporter, originalt case-materiale m.v., tilgængelige via CBS’ Bibliotek, CBS Canvas eller online.

Sidst opdateret den 11-02-2022