English   Danish

2022/2023  KAN-CMECO1122U  Multivariate statistiske modeller

English Title
Multivariate Statistical Models

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • forstå og anvende statistiske metoder og modeller for multivariate data
  • forholde sig kritisk til disse metoder og modeller og reflektere over deres anvendelse
  • redegøre for den matematiske baggrund for disse metoder og modeller
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.).
Prøve/delprøver
Multivariate statistiske modeller:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består typisk af en 5-7 minutter lang præsentation af et kendt spørgsmål udtrukket tilfældigt. Den studerende kan benytte medbragte slides til denne præsentation. Der kan spørges ind til fremstillingen under og efter præsentationen. Derefter udprøves der i resten af pensum uden hjælp fra slides.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den studerende et indblik i anvendt flerdimensional dataanalyse som i et bredt omfang benyttes indenfor mange erhvervsøkonomiske problemstillinger. Konkret indeholder faget følgende emner: Den flerdimensionale normale fordeling, lineære blandede modeller, principal komponent analyse, faktoranalyse, klyngeanalyse og diskriminantanalyse.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, opgaveregning
Feedback i undervisningen
Faget har ugentlige opgaveafleveringer, hvor der gives udførlig individuel feedback.

De studerende opfordres derudover til at deltage aktivt i undervisningen og til at benytte forelæsers træffetider i de uger hvor der undervises.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 175 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 01-07-2022