English   Danish

2022/2023  KAN-CPSYV0026U  Psykologiske test som del af Målbar HR

English Title
Psychological testing as part of evidence based HR

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Annemette Kjærgaard - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Evt. spørgsmål til faget bedes sendt til Henriette Kirkeby hki.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-03-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for centrale testmæssige og psykometriske begreber, herunder identificere og beskrive erhvervspsykologiske test med hensyn til formål, opbygning, administration, scoring og tolkning af resultater mv.
  • Analysere problemstillinger relateret til HR-arbejde med afsæt i større datasæt med anvendelse af et statistisk program (SPSS)
  • Analysere og forholde sig kritisk til valget af bestemte værktøjer, herunder vurdere kvaliteten af psykologiske test/metoder
  • Forholde sig refleksivt og kritisk til de informationer/data, der ligger til grund for HR-beslutninger
  • Diskutere forhold af betydning for anvendelsen af psykologiske test i en HR-sammenhæng, herunder diskutere nytten ved anvendelse af test i forbindelse med datadrevet og evidensbaseret HR
Forudsætninger for at deltage i kurset
Basal viden inden for statistik og/eller psykometri/psykologiske test.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
1 mindre, obligatorisk hjemmeopgave på max 3 sider bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at opgaven er godkendt. Denne opgave kan udfærdiges individuelt eller i gruppe á op til fire personer, men alle i gruppen skal have bidraget til besvarelsen, og alle skal aflevere opgaven individuelt med angivelse af, hvem gruppen består af.

Ved sygdom eller manglende godkendelse af den obligatoriske aktivitet er der mulighed for at aflevere en erstatningsopgave. Denne stilles af underviser og skal være afleveret på et fastsat tidspunkt forud for den mundtlige præsentation.

Ved manglende aflevering af hjemmeopgaven indstilles ikke til eksamen.

Mundtlige fremlæggelser mv.
1 mundtlig præsentation er en forudsætning for indstilling til eksamen. Denne præsentation kan være individuel eller i gruppe á op til fire personer. Alle i gruppen skal bidrage ved præsentationen. Præsentationen bedømmes godkendt/ikke godkendt.

Ved sygdom eller manglende godkendelse af den mundtlige præsentation er der mulighed for at aflevere en erstatningsopgave. Denne stilles af underviser og skal være afleveret på et fastsat tidspunkt og være godkendt forud for eksamen.
Prøve/delprøver
Psykologiske test som del af Målbar HR:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget handler om, hvordan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR kan være med til at sikre mere kvalificerede og værdiskabende HR-beslutninger;

Hvordan kan der arbejdes med evidensbaseret HR på forskellige måder i organisationer, og hvordan kan dette være med til at forøge omsætning og vækst for organisationen?

 

Faget omhandler væsentlige aspekter af HR som fx rekruttering, og hvordan der skabes træfsikkerhed i beslutningerne i kraft af inklusionen af de rigtige værktøjer. Disse beslutninger er meget komplekse og indbefatter komplekse psykologiske forhold samt ofte uoverskueligt store mængder af information, der skal vægtes på den rette måde for at nå den rette konklusion.

 

I faget introduceres forskningsbaseret viden om effekter af HR-tiltag, og en række teoretiske og praktiske perspektiver på beslutningsprocesser i HR, herunder evidensbaseret og datadrevet HR, gennemgås.

 

Faget henvender sig til kommende ansvarlige inden for HR og ledelse, og et af hovedformålene med faget er at give indsigt i uvurderlige værktøjer, som kan hjælpe med beslutningerne, og som kan være med til at bygge bro mellem teori og praksis.

 

Et meget væsentligt aspekt af faget er undervisning og øvelser i kritisk at vurdere eksisterende testværktøjer.

 

I løbet af undervisningen præsenteres forskellige psykologiske test til støtte for beslutninger, og der gives en introduktion til de mest basale statistiske begreber. Ligeledes bliver det muligt at gennemføre en mini-certificering i et specifikt testværktøj, så de studerende efterfølgende er kvalificeret til benyttelse af dette.

 

Undervisningen indbefatter øvelser, som dels tager afsæt i statistiske analyser (ved hjælp af SPSS), dels koncentrerer sig om tolkninger af konkrete cases/forståelse af de tekniske begreber i faget (relateret til psykometri), og dels handler om de studerendes egne gennemførelser af psykologiske test, som bliver stillet til rådighed for de studerende.

 

Endelig vil der i kurset være en enkelt gæsteoptræden ved en fagperson inden for HR Analytics.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Ugentlig undervisning som blander forelæsning, øvelser, casearbejde og præsentationer.

Derudover tilbud om yderligere 6 undervisningslektioner til en mini-certificering i et psykologisk testværktøj ved en testudbydervirksomhed.

Dette er frivilligt og indgår ikke i eksamen.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback gives kollektivt til fremmødeundervisningen på baggrund af quizzer. Quizzerne bruges systematisk i begyndelsen af hver undervisning.

Derudover feedback i forhold til de øvelser, der bliver præsenteret.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 33 timer
Forberedelse til forelæsning, øvelser mm. 143 timer
Eksamen 30 timer
OBS. Certificering i psykologisk test, ikke obligatorisk 6 timer
OBS. Forberedelse til certificering, ikke obligatorisk 20 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur:

Bog

Hedegaard Rasmussen, T. (2013). Målbar HR – en praktisk guide til datadrevet HR-ledelse. Dansk Psykologisk Forlag A/S

 

Kompendium (udvalgte kapitler/passager fra følgende referencer)

Chmiel, N., Fraccaroli, F. & Sverke, M. (Ed.) (2017). Introduction to Work and Organizational Psychology. An International Perspective. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishers

 

Cohen, R. J. & Swerdlik, M. E. (2018). Psychological Testing and Assessment. An Introduction to Tests and Measurement. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education

 

DeVellis, R.F. (2017). Scale Development: Theory and Applications (4th ed.). Sage

 

EFPA (2013). EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests. Test review form and notes for reviewers. Version 4.2.6

 

Gregory, R. J. (2015). Psychological Testing. History, Principles, and Applications. 7th ed. Harlow, UK: Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-05880-1

 

Jackson, C. (2002). Psykologisk testning. Psykologisk Forlag

 

Kirkebøen, G. (1999). Skjønn, formler og klinisk praksis: Hvorfor vurderer erfarne klinikere så dårlig enda de vet så mye? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 523-536

 

Smith, M. & Smith, P. (2005). Testing People At Work.Competencies in psychometric testing. BPS Blackwell Publishing Ltd

 

Artikler

Antonakis, J., Ashkanasy, N. M., Dasborough, M. T. (2009). Does leadership need emotional intelligence? The Leadership Quarterly, 20(2), 247-261

 

Carless, S. A. (2009). Psychological Testing for Selection Purposes: A Guide to Evidence-based Practice for Human Resource Professionals. The International Journal of Human Resource Management, 20(12), 2517-2532

 

Erez, A. & Grant, A. M. (2014). Separating Data From Intuition: Bringing Evidence Into the Management Classroom. Academy of Management Learning & Education, 13(1), 104-119

 

Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1), 3-13

 

König, C.J., Klehe, U.-C., Berchtold, M., Kleinmann, M. (2010). Reasons for Being Selective When Choosing Personnel Selection Procedures. International Journal of Selection and Assessment, 18(1), 17-27

 

Marler, J. H. & Boudreaub, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 3-26

 

Meyer, G. J., Finn, S. E., Eyde, L. D., Kay, G. G., Moreland, K. L., Dies, R. R., Eisman, E. J., Kubiszyn, T. W. & Reed, G. M. (2001). Psychological Testing and Psychological Assessment. A Review of Evidence and Issues. American Psychologist, 56(2), 128-155

 

Murphy, K. R. (2008). Explaining the Weak Relationship Between Job Performance and Ratings of Job Performance. Industrial and Organizational Psychology, 1(2), 148–160

 

Rousseau, D. M., & Barends, E. G. R. (2011). Becoming an evidence-based HR practitioner. Human Resource Management Journal, 21(3), 221–235

 

Salgado, J.F. & Táuriz, G. (2014). The Five-Factor Model, forced-choice personality inventories and performance: A comprehensive meta-analysis of academic and occupational validity studies. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 3-30, DOI: 10.1080/​1359432X.2012.716198

 

Schmidt, F. L., Oh, I. S. & Shaffer, J. A. (2016). The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 100 Years of Research Findings (Working Paper), available on Research Gate and SSRN

 

Togt, J. v. d. & Rasmussen, T. H. (2017). Toward evidence-based HR. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 4(2), 127-132

 

Supplerende litteratur:

Dawes, R. M. (1994). House of Cards. Psychology and Psychotherapy built on Myths. New York, NY: Free Press

 

Karpatschof, B. (2006). Udforskning i psykologien. Kan downloades her: http:/​/​forskningsmetode.dk/​udgivelser/​

 

VPP (2012). Vækst og bundlinje med professionel personvurdering - Hvordan bidrager professionel personvurdering til vækst og bundlinje og hvordan gør man? Videnscenter for Professionel Personvurdering

Sidst opdateret den 22-03-2022