English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1056U  Metode og Analysestrategi I og II

English Title
Metode og Analysestrategi I og II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Justine Grønbæk Pors - Department of Business Humanities and Law
 • Niels Åkerstrøm Andersen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
 • redegøre indgående for fagområdets begreber, metoder og problemstillinger
 • reflektere kritisk analyserende i forhold til de i undervisningen gennemgåede metoder og analysestrategier, navnlig hvad angår deres forudsætninger og empirifølsomhed
 • anlægge og selvstændigt begrunde muligheder og begrænsninger i anden ordens iagttagelse og dermed hvilke konsekvenser det har at vælge en analysestrategi
Prøve/delprøver
Metode og analysestrategi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved prøven skal den studerende:
• demonstrere indgående kendskab til fagområdets begreber, metoder og problemstillinger.
• demonstrere evne til at forholde sig kritisk analyserende til de i undervisningen gennemgåede metoder og analysestrategier, navnlig for så vidt angår spørgsmål om deres skabelse af blik, genstand og empirifølsomhed.
• udvise evne til selvstændigt at anlægge og begrunde muligheder og begrænsninger i anden ordens iagttagelse og dermed hvilke konsekvenser det har at vælge en analysestrategi.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget understøtter dels de studerendes analysestrategiske evne og metodiske bevidsthed i forhold til de teorier og analyser, som præsenteres og anvendes i de øvrige fagelementer, og giver dels de studerende erkendelsesredskaber til at undersøge konkrete empiriske fænomener i deres tilblivelse og transformation. Fagets indhold tager derfor sit udgangspunkt i de øvrige fagelementer, men retter sig mod at kvalificere de studerendes selvstændige empiriske analyser. Faget løber over 1. og 2. semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med efterfølgende diskussion
Afprøvning af analysestrategier i plenum med feedback fra underviseren.
Feedback i undervisningen
Der lægges op til løbende dialog vedrørende kursets valgte teorier og deres empiriske anvendelsesmuligheder. På hver kursusgang er der afsat tid, hvor de studerende får feedback på deres forståelse af den behandlede teori og dens applikationer.
De to næst sidste kursusgange indeholder en dialogbaseret sammenligning af de forskellige analysestrategier, hvor grupper af studerende får feedback fra underviseren på deres analyser mht styrker og svagheder.
Den sidste kursusgang indeholder en mundtlig evaluering, hvor de studerende bedes om at give deres positive og kritiske kommentarer til det samlede kursusforløb og dets del-komponenter. Her giver fagkoordinatoren også feedback til de studerende mht hans/hendes opfattelse af de studerendes indsats og ubytte af kurset.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 56 timer
Undervisningsforberedelse 168 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 188 timer
Foreløbig litteratur

Uddrag af litteratur på kurset:

 • Andersen, N.Å. (1999) Diskursive analysestrategier, Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 9-28.
 • Villadsen, K. (2004) ’Tankens fattigdom’ i: K. Villadsen: Det sociale arbejdes genealogi. Kbh: Hans Reitzel.
 • Luhmann, N. (1993) “Observing Re-entries”, Graduate Faculty Philosophy Journal, s. 485-498.
 • Laclau, E. (2002) ”Hvorfor betyder tomme udtryk noget i politik?” I E. Laclau and C. Mouffe: Det radikale demokrati. Diskursteoriens politiske perspektiv. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag: 135-146

 

Sidst opdateret den 16-06-2022