English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1054U  Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation

English Title
Project on Reflexive Management and Strategic Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Anders La Cour - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og bearbejdning af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra samt opfyldelse af læringsmålene for linjefagene på første semester analysere ledelse i den flerstemmede organisation, og herunder:
1. selvstændigt kunne opstille problemformulering og -afgrænsning.
2. gennemføre systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
3. udvælge, sammensætte og anvende teoretisk centrale begreber samt reflektere over disse begreber og deres analytiske/​handlingsmæssige potentiale.
4. redegøre for og udvikle sammenhængende teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og -analyse.
5. formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
6. vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
7. vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse.
8. vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Samfundets Kommunikative Differentiering", "Organisation og Ledelse som Kommunikation" og "Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse", hvorfor tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Samfundets Kommunikative Differentiering", "Organisation og Ledelse som Kommunikation" og "Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse".
Prøve/delprøver
Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Grupper à 2-3 studerende: max 40 sider
Grupper à 4-5 studerende: max 50 sider
Dispensater i enmandsgrupper: max. 25 ns

Grupper à 2-3 studerende: max 40 sider, mundtligt forsvar 45 min. inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Grupper à 4-5 studerende: max 50 sider, mundtligt forsvar 60 min. inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Dispensater i enmandsgrupper: max. 25 ns, mundtligt forsvar 30 min. inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan projektrapporten genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til rapporten, kan den studerende skrive en ny individuel projektrapport (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, kan projektrapporten genafleveres i omarbejdet form ved syge-/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Vedr. den mundtlige eksamen:
 

Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og analyse af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra fagelementerne Samfundets Kommunikative Differentiering og Organisation og Ledelse som Kommunikation på 1. semester demonstrere evne til at opnå og fremstille en forståelse for ledelse i den flerstemmede organisation, og herunder:
• vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning
• vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse
• vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.


 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:

Projektet skal på baggrund af undervisningen på første semester og med en empirisk forankring tematisere flerstemmighed og ledelse med udgangspunkt i en konkret organisering.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Introduktion til projektet
Feedback i undervisningen
De studerende får vejledning i forbindelse med projektet, en gruppe på 2-5 studerende får 7 timers vejledning. Dispensater i enmandsgrupper har krav på 4 timers vejledning.
I introduktionen til eksamen, er der afsat god tid til at give feedback på de studerendes spørgsmål desangående. Ligesom der er indlagt en midtvejsevaluering af forløbet, hvor der er afsat tid til diskussion af de studerendes bekymringer eller udfordringer i forbindelse med opgaveskrivningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 8 timer
Undervisningsforberedelse 24 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 380 timer
Sidst opdateret den 16-06-2022