English   Danish

2022/2023  MA-MMASV1619U  International skatteret

English Title
International tax law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Anders Nørgaard Laursen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-07-2022

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor international skatteret.
 • Kunne vurdere og analysere, hvilke internationale komplikationer en given transaktion medfører eller vil kunne medføre
 • Kunne konkretisere forskellige problemstillinger samt vurdere, analysere og fortolke retskilderne, herunder dobbeltbeskatningsoverenskomster inden for fagets ramme
 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Kunne håndtere teknikken i relation til indkomstopgørelsen
 • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
International skatteret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende et indgående kendskab til og på højeste internationale niveau forståelse for de grundlæggende principper og metoder i den internationale skatteret. Faget behandler reglerne for såvel fysiske som juridiske personer.

I mange lande anvendes et globalindkomstprincip, hvorefter alle indtægter beskattes, uanset om indkomsten kommer fra hjemlandet eller fra udlandet. Når der tillige anvendes et territorialprincip, hvorefter aktiver som befinder sig i et land også skal beskattes i dette land, vil der ofte kunne opstå dobbeltbeskatningssituationer. Faget omhandler de grundlæggende principper for, hvorledes dobbeltbeskatningen opstår, og hvorledes den kan håndteres og undgås. I faget behandles hvilke skattesubjekter, som omfattes af international beskatning og hvilke indkomster, der skal henregnes til den skattepligtige indkomst, herunder hvordan dobbeltbeskatning kan undgås i relation til internationale transaktioner.

I faget behandles OECD’s modeloverenskomst, som danner grundlag for hovedparten af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Faget behandler hvorledes dobbeltbeskatningsoverenskomster skal fortolkes samt hvordan beskatningen skal fordeles mellem landene, herunder hvorledes der kan lempes i skattebetalingen, når en indkomst bliver dobbeltbeskattet.

Endelig behandles hvorledes de sociale bidrag samt arbejdsmarkedsbidrag bliver påvirket af det forhold, at der er tale om en indkomst, som er omfattet af international beskatning. Faget omhandler principper og metoder, som er gældende for både fysiske personer og selskaber.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indledes med at fastlægge den interne hjemmel til beskatning af en indkomst for både fysiske og juridiske personer, da dette er en forudsætning for, at der vil foreligge internationale skattemæssige problemstillinger. Den interne hjemmel til beskatning vil sædvanligvis medføre, at der opstår en dobbeltbeskatningssituation, som skal løses ved internationale aftaler landene imellem.

Alle internationale skatteretlige problemstillinger tager udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst, som behandles efter fastsættelsen af den interne hjemmel. I forbindelse med gennemgangen af modeloverenskomsten drøftes principperne og metodiske overvejelser i relation til fortolkningsbidrag til overenskomsten.

Dernæst behandles, hvorledes beskatningsretten, i forhold til både intern hjemmel og hjemmel i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, skal håndteres. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører, at et af landene skal lempe for dobbeltbeskatningen. Dette emne behandles derfor i tilknytning til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Til sidst behandles de yderligere konsekvenser for sociale bidrag og arbejdsmarkedsbidrag mv., som foranlediges af en dobbeltbeskatningssituation.

 

Sammenhæng og progression

International skatteret indeholder de grundlæggende betingelser, som finder anvendelse i de situationer, hvor et skattesubjekt har globale indtægter, eller hvor et skattesubjekt er hjemmehørende i flere lande.

Faget er en overbygning på Selskabsbeskatning, Erhvervsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom.

International skatteret er samtidig et fundament for fagene International selskabsskatteret og Transfer pricing. 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagtimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 04-07-2022